IBPB2/415-196/08/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-196/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 28 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem przesłanym za pośrednictwem faxu w dniu 23 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości:

* jest prawidłowe w zakresie przychodu ze sprzedaży budynku,

* jest nieprawidłowe w zakresie przychodu ze sprzedaży gruntu.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zarząd Dróg Wojewódzkich z racji umocowania statutowego i ustawowego w zakresie swoich działań nabywa na potrzeby budowy i rozbudowy dróg nieruchomości gruntowe będące własnością osób fizycznych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Aktualnie jednostka na potrzeby jak powyżej zamierza nabyć od osoby fizycznej w trybie umownym (bez wywłaszczenia) działkę gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym, określoną jako działka nr o pow. 0,1799 ha. Opisana nieruchomość została nabyta przez obecnego właściciela w 2007 r. w drodze darowizny (od matki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy osoba fizyczna, która nabyła nieruchomość w drodze darowizny w dniu 22 maja 2007 r., a zameldowana jest w budynku wzniesionym na tej nieruchomości od urodzenia do nadal, sprzedając ww. nieruchomość na cele uzasadniające wywłaszczenie, może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zostanie obciążona takim podatkiem.

Zdaniem wnioskodawcy obciążenie sprzedawcy tej nieruchomości podatkiem spowoduje odstąpienie od sprzedaży. Brak zgody na dobrowolną sprzedaż i rozpoczęcie działań zmierzających do nabycia tej nieruchomości w drodze wywłaszczenia spowoduje nie wykorzystanie środków unijnych. W ocenie wnioskodawcy sprzedawcy nieruchomości przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości, otrzymanej w drodze darowizny.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności przedmiotowej opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W odniesieniu do osób, które uzyskają tego rodzaju przychody w 2008 r. termin do zło-żenia tego oświadczenia został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2009 r., co wynika z posta-nowień § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie prze-dłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodat-kowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361).

Nowe zasady opodatkowania, przytoczone powyżej, regulują opodatkowanie dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i ww. praw nabytych od 1 stycznia 2007 r. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu, czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

W związku z powyższym przedmiotowe zwolnienie uwarunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek:

* zameldowaniem w zbywanym budynku, lokalu przez okres nie krótszy niż dwuna-stomiesięczny przed datą zbycia,

* złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa; przy sprzedaży w 2008 r. najpóź-niej do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osoba fizyczna nabyła nieru-chomość w drodze darowizny w dniu 22 maja 2007 r., a zameldowana jest w budynku wzniesionym na tej nieruchomości od urodzenia do nadal. Osoba sprzedająca wnioskodawcy nieruchomość spełnia zatem pierwszy z wyżej wymienionych warunków. Przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego będzie zwolniony z opodatkowania pod warunkiem, że sprzedawca złoży w wymaganym terminie (14 dni od dnia odpłatnego zbycia) oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania (przy sprzedaży w 2008 r. oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 r.).

Należy jednak zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w omawianym przepisie objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w cytowanym art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl