Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1667/08/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 17 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami oraz niebędących członkami posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W myśl "Regulaminu gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami" środki funduszu remontowego przeznacza się między innymi na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych. W przypadku, gdy członek dokonał wymiany okna lub drzwi we własnym zakresie, na jego pisemny wniosek Spółdzielnia zwraca mu 50% nakładów po przedstawieniu rachunków za wykonane prace ze środków funduszu remontowego, powstałego z wpłat członków. Szczegółowe zasady dokonywania zwrotów określa stosowny regulamin.

Spółdzielnia - stosując się do interpretacji indywidualnej wydanej przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, w trybie obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uznała kwoty częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej za przychód członków Spółdzielni w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 i w związku z tym wystawiła informacje PIT-8C dla wszystkich członków korzystających z tej formy zwrotu za rok 2007.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy za 2008 r. Spółdzielnia nie powinna wystawiać członkom korzystającym z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej informacji PIT-8C.

2.

Czy Spółdzielnia powinna uznać, że wystawione za 2007 r. informacje są błędne i obecnie powinna wystawić korekty, wpisując w część D. PIT-8C kwotę 0,00 zł.

Zdaniem wnioskodawcy:

1.

w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008 r. (I SA/Ke 149/08), w uzasadnieniu którego napisano, że częściowy zwrot wydatków obciążających spółdzielnię mieszkaniową nie stanowi przychodu podatnika podlegającego opodatkowaniu, za 2008 r. Spółdzielnia nie powinna wystawiać członkom korzystających z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej informacji PIT-8C za 2008 r.

2.

Spółdzielnia powinna uznać, że wystawione za 2007 r. informacje są błędne i obecnie powinna wystawić korekty, wpisując w części D. PIT-8C kwotę 0,00 zł.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei, zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatkowej za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Wskazany przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ww. ustawy katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera on jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do innych źródeł. Z uwagi na to, iż w zwolnieniach przedmiotowych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku kwoty, jakie spółdzielnia mieszkaniowa wypłaca członkom spółdzielni tytułem częściowego zwrotu uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) na wymianę stolarki okiennej przyjąć należy, iż zwrócone kwoty podlegają opodatkowaniu.

W konsekwencji powyższych przepisów należy stwierdzić, iż kwota częściowego zwrotu przez Spółdzielnię z tego tytułu jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo, iż Spółdzielnia dokonuje zwrotu z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, to otrzymany od Spółdzielni częściowy zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym powstał przychód. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż z chwilą przekazania na fundusz remontowy składek przez członków, składki te tworzą przychód Spółdzielni, którym odtąd dysponuje ona jako samoistny podmiot. Członkowie Spółdzielni otrzymują zatem środki finansowe z rachunku innego podmiotu, z dochodów tego podmiotu.

W świetle zapisu art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu karbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Na Spółdzielni, która dokonała częściowego zwrotu (refundacji) poniesionych wydatków remontowych ciąży zatem obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ustawy.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy, że za 2008 r. Spółdzielnia członkom korzystającym z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej nie powinna wystawiać informacji PIT-8C, jest nieprawidłowe.

Nieprawidłowe jest również stanowisko w zakresie uznania za błędnie sporządzone informacje PIT-8C za 2007 r. i wystawienia w związku z tym ich korekt poprzez wpisanie do części D. tych informacji kwoty 0.00 zł.

Zauważyć również należy, iż powołany we wniosku wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl