Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1656/08/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaconych odsetek od wyrównania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaconych odsetek od wyrównania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wypłaciła pracownikowi w dniu 10 października 2008 r. wyrównanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Wypłata wyrównania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wynikała z przeliczenia podstawy wymiaru tych zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wypłata zaległego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego nastąpiła wraz z należnymi odsetkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od nieterminowo wypłaconego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (wyrównania zasiłku) stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy Spółka ma prawo do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 ustawy o tym podatku oraz czy wypłata odsetek powoduje obowiązek umieszczenia wypłaconych odsetek w deklaracji PIT-11 lub PIT-8C.

Spółka stoi na stanowisku, że wypłacone odsetki stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w tym przypadku Spółka nie pełni funkcji płatnika, gdyż art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje Spółce prawa do poboru podatku. W związku z powyższym Spółka wypłaca pracownikowi odsetki od nieterminowo wypłaconego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego w pełnej wysokości bez zmniejszenia o podatek dochodowy, a w terminie do 28 lutego przekazuje deklarację PIT-8C - jeden egzemplarz do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, a drugi egzemplarz podatnikowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanowiska faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 (tj. między innymi ze stosunku pracy).

Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Spółka wypłaciła pracownikom wyrównanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wraz z ustawowymi odsetkami. Przychód ten nie mieści się w zakresie przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zakwalifikować go - zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy - do przychodów z innych źródeł.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są "inne źródła". Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania "w szczególności". W katalogu wyliczeń zawartych w art. 20 ust. 1 powołanej ustawy znajdują się m.in. zasiłki z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, macierzyńskie).

Podkreślić jednakże należy, że wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmować będzie także innego rodzaju przychody, gdzie indziej w ustawie nie wymienione, czyli m.in. odsetki wypłacane przez Spółkę od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zasiłków chorobowych, macierzyńskich). Tego rodzaju odsetki nie zostały wymienione w katalogu zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym, zawartym w art. 21 ust. 1 powołanej ustawy. Podlegają zatem opodatkowaniu.

W świetle zapisu art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Na Spółce, która dokonała wypłaty odsetek od zaniżonych zasiłków chorobowych i macierzyńskich ciążyć zatem będzie obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi, oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ustawy. Przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, podatnik winien wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym powstał przychód.

Stanowisko wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl