Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1626/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez udziałowców wspólnoty leśno - pastwiskowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez udziałowców wspólnoty leśno-pastwiskowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota Leśno-Pastwiskowa działająca na podstawie statutu w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych posiada grunty leśne, lasy, pastwiska i łąki oraz grunty budowlane. Majątkiem wspólnym gospodaruje Spółka, utworzona zgodnie z ww. przepisami, zarejestrowana przez Wójta Gminy. Posiada ona osobowość prawną i nie podlega rejestracji w KRS. Została utworzona na podstawie uchwały osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej podjętej na ogólnym zebraniu założycielskim w dniu 28 marca 1965 r. w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169). Przedmiotem działalności wspólnoty jak stanowi statut Spółki jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą i jej racjonalne zagospodarowywanie. Wspólnota działa na zasadzie rozrachunku gospodarczego w myśl zasady samorządności, samodzielności i samofinansowania przy ograniczeniach wynikających wyłącznie z treści bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a także zgodnie ze statutem wspólnoty, fundusze wspólnoty powstają z własnych środków tj. z działalności gospodarczej i dochodów z majątku wspólnoty, z pożyczek i wpływów ze sprzedaży lub zamiany składników majątkowych wspólnoty. Gospodarując majątkiem wspólnoty, Spółka zamierza:

1.

dokonać sprzedaży gruntów rolnych, leśnych, budowlanych

2.

dzierżawić grunty rolne, leśne, budowlane

3.

dokonywać podziału zysku wspólnoty pomiędzy jej członków.

Wspólnota na dzień obecny nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym oraz nie posiada numeru NIP. Wspólnoty gruntowe uregulowane ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych obejmują nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne. Mają one służyć zaspokojeniu wspólnych potrzeb uprawnionych do udziału w tych wspólnotach osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwa rolne. Z istoty i charakteru wspólnoty gruntowej wynika, iż zbliżona jest do współwłasności, jest to jednak współwłasność szczególna, rządząca się własnymi przepisami. Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach (art. 5 ustawy) a właściwe zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty oraz zarząd nieruchomościami wspólnoty sprawuje utworzona w tym celu Spółka. I tylko Spółka może dokonać zbycia wspólnego gruntu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zbycie, zamiana, jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez Spółkę może nastąpić tylko za zgodą właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w razie zbycia wspólnoty gruntowej na rzecz Państwa, jak również w razie zamiany gruntów wchodzących w skład wspólnoty na grunty państwowe.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy uzyskany przez Wspólnotę przychód z tytułu czynszu dzierżawnego przekazywany proporcjonalnie udziałowcom, podlega opodatkowaniu samodzielnie przez członków wspólnoty, czy też Wspólnota Leśno-Pastwiskowa jest tutaj płatnikiem.

W jaki sposób opodatkowane są zyski uzyskiwane przez poszczególnych członków wspólnoty.

Czy Spółka powołana do zagospodarowania wspólnoty ma przymiot płatnika podatku.

Zdaniem Wspólnoty nie pełni ona funkcji płatnika w przypadku opodatkowania zysku przypisywanego osobom fizycznym będącym członkami wspólnoty. Zysk przekazywany przez Spółkę członkom wspólnoty proporcjonalnie do ich udziałów teoretycznie mógłby być traktowany - na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - jako tzw. przychód z tzw. kapitałów pieniężnych, a więc źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 za przychody z tego źródła uważa się między innymi dywidendy, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną. W opinii wnioskodawcy zysk przypisywany poszczególnym członkom wspólnoty nie jest tego typu przychodem, albowiem nie jest to udział w zysku spółki gospodarującej majątkiem wspólnoty, ale - ewentualnie zysk wynikający z udziału we wspólnocie (na zasadzie analogii do zysku w udziale we współwłasności). Skoro bowiem spółka nie uzyskuje zysku (gdyż działa w imieniu i na rachunek wspólnoty i jej członków), to trudno mówić o dochodzie z udziału w zyskach osoby prawnej. Nie może tutaj mieć także zastosowania art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący m.in. przychodów ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych. W opinii wnioskodawcy należy bowiem tego typu środki traktować jako przychód z działalności rolnej i leśnej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy tej nie stosuje się do:

1.

przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

2.

przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Zatem zysk wypłacany członkom wspólnoty nie jest przychodem z kapitałów pieniężnych ani przychodem ze współwłasności ani innym przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT. Zatem ani spółka gospodarująca mieniem wspólnoty nie ma tutaj pozycji płatnika podatku PIT ani członkowie wspólnoty nie są podatnikami PIT z tego tytułu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) - osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Utworzenie spółki następuje w drodze uchwały powziętej większością głosów uprawnionych do udziału we wspólnocie przy obecności przynajmniej ich połowy (art. 14 ust. 2 ww. ustawy). Jeżeli w skład wspólnoty wchodzą również lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia (art. 6 ust. 2), do zagospodarowania takich gruntów może być utworzona odrębna spółka (art. 14 ust. 3 ww. ustawy). W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy - spółka jest osobą prawną i działa na postawie statutu.

Członkami spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólności gruntowej - art. 16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy. Członkami spółki mogą być również posiadacze gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej na warunkach określonych w statucie - art. 16 ust. 1 tejże ustawy.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanego wniosku należy stwierdzić, iż dzierżawy oraz sprzedaży gruntu może dokonać tylko Spółka, która z mocy ustawy sprawuje zarząd nad wspólnotą i jest odpowiedzialna za właściwe zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład wspólnoty.

Ze wskazanego powyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wynika, iż ustawa ta przyznała Spółce osobowość prawną. Skoro zatem Spółka sprawująca zarząd nad wspólnotą uprawniona jest do dzierżawy gruntów, to przychód z tej dzierżawy jest przychodem Spółki, która jako osoba prawna podlega regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W związku z tym przekazany udziałowcom przez Spółkę proporcjonalnie do ich udziałów dochód będzie na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychodem z tzw. kapitałów pieniężnych, tj. źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy za które w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 uważa się między innymi dywidendy, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Jak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

W myśl natomiast art. 30a ust. 7 dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jak wynika z art. 41 ust. 4 płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku Spółka sprawująca zarząd nad wspólnotą będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od zysku wypłacanego członkom wspólnoty.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) w art. 1 określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numerów identyfikacji podatkowej oraz zasady posługiwania się tymi numerami. Art. 2 ust. 1 tejże ustawy stanowi iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, "NIP". Stosownie do art. 2 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty nie wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych - podmioty te również otrzymują numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jednocześnie należy nadmienić, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Powyższe uregulowanie dotyczy również płatników podatków - art. 5 ust. 4 powołanej ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Powyższe oznacza, że obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że utworzona przez wspólnotę Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych a zatem podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i uprawniona jest do otrzymania numeru NIP.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl