IBPB2/415-158/08/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-158/08/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 28 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania przychodów w związku z wynajmem gruntów rolnych na cele rolnicze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania przychodów w związku z wynajmem gruntów rolnych na cele rolnicze.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 27 lutego 2008 r. Znak: IBPB2/415-158/08/HK wezwano wnioskodawczynię do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano pismem z dnia 19 marca 2008 r., które wpłynęło do tut. Biura w dniu 28 marca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest jedynym opiekunem prawnym małoletnich dzieci w wieku 17, 13 i 11 lat. Dzieci są właścicielami gruntów rolnych. W ich imieniu, wnioskodawczyni zawarła w 2000 r. ze Spółdzielnią Rolniczą umowę na dzierżawę tych gruntów na cele rolnicze. Spółdzielnia na tych gruntach uprawia różne zboża oraz kukurydzę. Umowa ta zobowiązuje Spółdzielnię do zwracania wnioskodawczyni opłaty za podatek gruntowy. Wnioskodawczyni nie wykazywała tego przychodu w zeznaniu podatkowym, bowiem poinformowano ją, iż dzierżawa gruntów rolnych na cele rolnicze nie jest źródłem uzyskania przychodów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni załącza w związku z tym interpretację Izby Skarbowej w Gdańsku.

W 2007 r. wnioskodawczyni podpisała umowę ze Spółdzielnią Rolniczą na mocy której będzie ona przekazywać jej część dopłat uzyskiwanych w związku z dopłatami z Unii Europejskiej. Są to dopłaty do upraw rolnych, które otrzymuje się z Agencji Rynku Rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wnioskodawczyni musi uwzględniać w swoim zeznaniu podatkowym dochód - kwotę podatku gruntowego, który Spółdzielnia zwraca. Jeśli wnioskodawczyni popełniła błąd, bowiem miała obowiązek uwzględnić to w zeznaniu podatkowym, to prosi o udzielenie jej zgody na dokonanie korekty w zeznaniach podatkowych za okres od 2002 r. do 2007 r.

Od tego roku Spółdzielnia zobowiązała się do wypłacenia wnioskodawczyni części dopłat unijnych do gruntów rolnych.

Czy będzie to dochód podlegający opodatkowaniu.

Czy jest to źródło uzyskania przychodów, które należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Wnioskodawczyni, opierając swoje stanowisko na interpretacji Izby Skarbowej w Gdańsku uważa, iż czynsz dzierżawny za grunt rolny dzierżawiony na cele produkcji rolnej (uprawa zbóż) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzyskana kwota za dzierżawę w ocenie wnioskodawczyni nie powinna być uwzględniana w zeznaniu podatkowym.

Podobnie opierając się na ww. interpretacji wnioskodawczyni uważa, że część kwoty uzyskanej z dopłat unijnych do produkcji rolnej, którą wnioskodawczyni otrzyma od Spółdzielni dzierżawiącej grunty, jeśli tylko jest związana z produkcją rolną, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym kwota ta nie powinna być uwzględniana w zeznaniach podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Brzmienie tego przepisu wskazuje, iż jeśli przedmiotem dzierżawy lub poddzierżawy jest gospodarstwo rolne lub jego składniki, które wykorzystane będą przez dzierżawcę na cele rolnicze (i składniki te nie będą stanowiły majątku związanego z działalnością gospodarczą), to przychody uzyskane z tego tytułu nie stanowią przychodów ze źródła określonego wyżej wymienionym przepisem, a jako niewymienione w pozostałych źródłach przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera dla własnych potrzeb definicji pojęcia "gospodarstwa rolnego" lecz odsyła w tym zakresie poprzez postanowienia art. 2 ust. 4 do definicji gospodarstwa rolnego zawartej w ustawie o podatku rolnym.

I tak, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Tak więc, aby przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych to przedmiotem najmu, dzierżawy (czy też innych umów wymienionych w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) muszą być działy specjalne produkcji rolnej albo gospodarstwo rolne lub jego składniki i przedmiot ten musi być w wyniku zawartej umowy wykorzystywany na cele rolnicze.

Przy czym, podkreślić należy, iż nie każde grunty, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym (potocznie zwanym podatkiem gruntowym) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie bowiem z uregulowaniami zawartymi w art. 1 powołanej ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Aby takie grunty stanowiły gospodarstwo rolne muszą zostać spełnione wymogi postanowień powołanego już art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, tzn. musi to być obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

We wniosku zostało wskazane, że przedmiotem dzierżawy są grunty rolne. W związku z dzierżawą - dzierżawca (Spółdzielnia Rolnicza) zwraca właścicielom gruntu podatek rolny a także część dopłat unijnych do upraw rolnych. Dzierżawca wykorzystuje przedmiot dzierżawy na cele rolnicze (uprawa zbóż, kukurydzy).

Zatem, jeżeli przedmiotem dzierżawy są grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego lub stanowiące gospodarstwo rolne (a na to wskazywałby fakt powołania się przez wnioskodawczynię na informację o stosowaniu prawa podatkowego wydaną przez Izbę Skarbową w Gdańsku, w której zawarto stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - na cele rolnicze), to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze - dochód uzyskiwany tytułem czynszu dzierżawnego (w postaci zwrotu podatku rolnego i części dopłat unijnych przekazywanych przez dzierżawcę w związku z dzierżawionymi gruntami) nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W tym stanie rzeczy, stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Należy tu jednocześnie zaznaczyć, że organ wydający pisemną interpretację jest związany opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przedstawionej we wniosku.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że prawo podatnika do korekty zeznań podatkowych (i jego ograniczenie) regulują przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa. Organ podatkowy nie posiada uprawnień do przyznawania czy też ograniczenia tego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl