Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1480/08/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2008 r.) uzupełnionym w dniu 20 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntu.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne pismem z dnia 5 października 2008 r. Znak: IBPB2/415-1480/08/JT wezwano do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 20 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dziadek wnioskodawcy był właścicielem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo to podzielił na dwie części i przekazał swoim córkom. Jedna z części otrzymała matka wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, że w efekcie tej darowizny jego rodzice zostali właścicielami 4 ha 31 a 16m2.

Wnioskodawca w 1991 r. na podstawie aktu darowizny od rodziców został właścicielem gospodarstwa rolnego.

W dniu 2 marca 1992 r. zmarła matka, a w dniu 30 października 1994 r. zmarł ojciec wnioskodawcy. W 1999 r. przy próbie sprzedaży części nieruchomości ujawniony został (wcześniej nie znany wnioskodawcy) fakt, że pomiędzy gospodarstwami matki wnioskodawcy i jej siostry została wcześniej wydzielona fizycznie działka nr 65a/1 o pow. 0,6000 ha, która nie była ujęta w akcie darowizny.

Ziemię tę uprawiali rodzice wnioskodawcy, dlatego wszczęto postępowanie sądowe o prawne uregulowanie zaistniałej sytuacji. Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2001 r. Sąd Rejonowy stwierdził własność tej działki na rzecz rodziców wnioskodawcy a 11 maja 2001 r. sprostował treść poprzedniego postanowienia wpisując prawidłową powierzchnię działki nr 65a/1. Przedmiotowa działka weszła do masy spadkowej po rodzicach.

Następnie uczyniono starania o podział spadku po nieżyjących rodzicach, co uczyniono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 14 marca 2001 r. stwierdzając prawo do spadku po zmarłej matce wnioskodawcy na rzecz jej męża w wysokości 4/16 udziału oraz czworga dzieci (w tym wnioskodawcy) w wysokości po 3/16 udziału każde. Następnie tym samym postanowieniem Sąd stwierdził nabycie spadku po ojcu na rzecz czworga rodzeństwa (w tym wnioskodawcy) w wysokości po #188; udziału każdy.

W dniu 27 listopada 2007 r. aktem notarialnym przeprowadzony został dział spadku w taki sposób, że rodzeństwo wnioskodawcy zrzekło się na jego rzecz, bez spłat i dopłat, swoich udziałów przez co stał się on wyłącznym właścicielem tej działki.

W 2008 r. wnioskodawca sprzedał część działki 65a/1 o pow. 0,0970 ha oznakowaną jako działka nr 65/2, a za uzyskaną kwotę zakupił maszyny rolnicze oraz wyremontował dom.

Wnioskodawca podkreśla iż dokonał sprzedaży części tej działki obejmującej 0,0970 ha (na mapie oznakowano tę część jako nr 65/2), która mieści się w udziale jaki odziedziczył po rodzicach w wyniku działu spadku przedmiotowej działki dokonanym w dniu 14 marca 2001 r. według wyliczeń przedstawionych w akcie notarialnym udział wnioskodawcy wynosi 3/16 po matce i #188; po ojcu, co w przeliczeniu daje 0,1500 ha. a zatem dokonał sprzedaży tylko części należącej do niego od 2001 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy ze sprzedaży tego gruntu skoro sprzedał mniej niż #188; część spadku.

Zdaniem wnioskodawcy umowa o dział spadku jest konsekwencją otrzymanego w 2001 r. spadku. W związku z tym obowiązują go przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące sprzedaży nieruchomości, w brzmieniu do 31 grudnia 2006 r., dlatego uważa, że jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że:

- w dniu 2 marca 1992 r. nastąpiła śmierć matki a w dniu 30 października 1994 r. śmierć ojca wnioskodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku zostało dokonane postanowieniem Sądu z dnia 14 marca 2001 r.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez wnioskodawcę i pozostałych spadkobierców udziałów w spadku jest data śmierci każdego ze spadkodawców. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Tym samym należy stwierdzić, że nabycie udziału w spadku nastąpiło z dniem 2 marca 1992 r. po matce (3/16) i w dniu 30 października 1994 r. (1/4) po ojcu.

Łącznie udziały w spadku wyniosły po #188; przedmiotowej działki dla każdego ze spadkobierców.

* w dniu 27 listopada 2007 r. w wyniku umowy o dział spadku rodzeństwo wnioskodawcy zrzekło się całkowicie swoich udziałów w spadku na rzecz wnioskodawcy. W związku z tym spadek przypadł w całości wnioskodawcy.

Należy tutaj podkreślić, że czym innym jest nabycie w spadku a czym innym nabycie w wyniku działu spadku.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku, poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami uprawnionymi wyłącznie względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu spadku przedmiot wspólności. Dział spadku stanowi zatem formę nabycia.

Za datę nabycia nieruchomości, w przypadku gdy była ona przedmiotem działu spadku uważa się datę, w której dokonano przeniesienia własności nieruchomości lub udziału w nieruchomości na nowego właściciela. Jeżeli w wyniku działu spadku takiej nieruchomości udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział posiadany uprzednio w spadku, to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności.

Nabycie nieruchomości i praw majątkowych w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział spadkowy nie stanowi nabycia w drodze spadku.

W przedmiotowej sytuacji w wyniku działu spadku udział w nieruchomości będącej przedmiotem działu spadku zwiększył się tj. przekroczył udział nabyty uprzednio w spadku, zatem data działu spadku, czyli 27 listopada 2007 r. będzie również datą nabycia w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu działu spadku.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż ponieważ udział wnioskodawcy w wyniku działu spadku zwiększył się zatem stwierdzić należy, że przedmiotowa działka nabyta została w różnym czasie i w różny sposób tj.:

* dla tej części nieruchomości, która została nabyta w drodze spadku wynoszącej #188; udziału datą nabycia są dni śmierci rodziców a więc dzień 2 marca 1992 r. i 30 października 1994 r. Zbycie w 2008 r. tej części nieruchomości w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) nie stanowi źródła przychodu ponieważ, od końca roku, w którym nastąpiło nabycie do chwili zbycia upłynęło 5 lat.

* dział spadku natomiast mający miejsce w dniu 27 listopada 2007 r. będzie datą nabycia dla 3/4 części tej nieruchomości, czyli tej części, o którą zwiększył się udział wnioskodawcy w stosunku do udziału nabytego w spadku.

Zatem do sprzedaży tej części przedmiotowej działki zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2007 r.,

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn

w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z działki nr 65a/1 została sprzedana część oznaczona 65/2. Należy zaznaczyć, że w części oznaczonej jako 65/2 udziały zostały nabyte częściowo w spadku a częściowo w dziale spadku. Wydzielenie numeryczne tej części działki wskazuje, że cała działka 65a/1 składa się m.in. z działki nr 65/2 a to oznacza, że każdy ze spadkobierców nabył w spadku udział w każdej działce składającej się na odziedziczoną nieruchomość a następnie pozostali spadkobiercy zrzekli się swoich udziałów we wszystkich składowych działki 65a/1 na rzecz wnioskodawcy.

Zatem przy sprzedaży #188; przedmiotowej części oznaczonej Nr 65/2 podatek nie wystąpi, jako że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) nie stanowi ona źródła przychodu, ponieważ od końca roku w którym ją nabyto upłynęło 5 lat.

Natomiast wartość sprzedaży #190; przedmiotowej części oznaczonej Nr 65/2 stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19% tej podstawy zgodnie z art. 30e ww. ustawy.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Ustawodawca uzależnia zastosowanie zwolnienia od wystąpienia łącznie dwóch przesłanek:

1.

przychód musi zostać uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

2.

przychód nie może zostać uzyskany ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

W momencie sprzedaży gruntów z przeznaczeniem ich na inne cele niż rolne, następuje utrata rolnego lub leśnego charakteru gruntów. Cel nabycia gruntów może wynikać:

* bezpośrednio z aktu notarialnego,

* z charakteru nabywcy,

* z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę rolnego charakteru nawet wtedy, gdy według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntu ten jest położony na terenie upraw rolnych.

Zatem jeśli sprzedana nieruchomość gruntowa (działka nr 65/2) w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w części 2/3 jej wartości.

Do wniosku dołączony został plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa s. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl