IBPB2/415-144/08/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-144/08/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

* w zakresie kwalifikacji dochodów uzyskanych przez pracowników wnioskodawcy jako przychodów z kapitałów pieniężnych i zasad ich opodatkowania - jest prawidłowe,

* w zakresie braku obowiązków administracyjno-technicznych wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pracownicy wnioskodawcy uczestniczą w długoterminowym planie motywacyjnym. W ramach tego planu w 2004 r. pracownikom zostało warunkowo przyznane prawo do nieodpłatnego otrzymania (przyznania) m.in. tzw. performance shares, tj. akcji Spółki-Matki, po zakończeniu minimum trzyletniego okresu od przyznania tego prawa. W ramach realizacji ww. planu uprawniony pracownik może:

a.

zatrzymać przyznane akcje (oczekując wzrostu ich wartości) i sprzedać je w wybranym dla siebie okresie, albo

b.

niezwłocznie sprzedać wszystkie albo niektóre z przyznanych akcji.

Środki uzyskane ze sprzedaży akcji będą przekazywane na rachunek bankowy pracownika przez Spółkę-Matkę za pośrednictwem wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskiwany przez pracowników w związku ze sprzedażą akcji nabytych w wyniku realizacji planu motywacyjnego (tzw. Performance shares) powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez pracowników z tytułu zbycia akcji nabytych w ramach realizacji planu motywacyjnego (tzw. performance shares) będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) tej ustawy przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Wobec powyższego, przychód podatkowy pracowników wnioskodawcy powstanie w momencie zbycia akcji Spółki-Matki (przychód należny, choćby nie został faktycznie otrzymany). Stosownie zaś do art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu. W związku z tym, że przychód ze sprzedaży akcji otrzymany przez pracowników od Spółki-Matki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, który pracownicy zobowiązani będą rozliczyć samodzielnie, na wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu żadne obowiązki administracyjno-techniczne wynikające z przepisów prawa podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego, w którym pracownik zbył otrzymane papiery wartościowe, będzie on zobowiązany, zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wykazania w zeznaniu podatkowym PIT-38 kwoty dochodów uzyskanych ze zbycia akcji. Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca wskazał na interpretacje organów podatkowych zawarte w pismach Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 12 maja 2006 r. Znak: 1471/DPF/415/26/06/PP oraz z dnia 2 czerwca 2006 r. Znak: 1471/DPF/415/31/06/PP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez pracowników z tytułu sprzedaży akcji uznaje się za prawidłowe.

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wskazano, że źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wobec powyższego przychód podatkowy powstanie w momencie sprzedaży akcji spółki matki przez pracowników wnioskodawcy. Przychód uzyskany z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użyte w tym przepisie pojęcie "przychód należny" oznacza, iż przychód powstanie niezależnie od momentu otrzymania środków pieniężnych przez podatnika. Z uwagi na fakt, iż akcje spółki matki są przyznawane pracownikom wnioskodawcy nieodpłatnie w przedstawionym stanie faktycznym koszty uzyskania przychodów nie występują (podatnicy, pracownicy wnioskodawcy nie ponoszą faktycznych wydatków na nabycie - art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy)

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Reasumując, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w dacie sprzedaży przez pracowników wnioskodawcy akcji spółki matki, a dochód uzyskany z tego tytułu będzie opodatkowany 19% podatkiem dochodowym. Po zakończeniu roku podatkowego pracownicy wnioskodawcy jako podatnicy są zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i samodzielnie rozliczyć uzyskane z tego tytułu dochody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku obowiązków administracyjno-technicznych wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

W przedstawionym stanie faktycznym z tytułu uczestnictwa pracowników wnioskodawcy w opisanym długoterminowym planie motywacyjnym, nie ciążą na wnioskodawcy obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca ma jednakże obowiązek sporządzenia informacji, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-8C).Zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl