Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1390/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 14 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu przekazania spadkobiercom należności po zmarłym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu przekazania spadkobiercom należności po zmarłym.Z uwagi na fakt, iż wniosek zawierał braki formalne pismem z dnia 11 września 2008 r. Znak: IBPB2/415-1390/08/ASz wezwano do ich uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 19 września 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca zatrudnił pracownika i zawarł z nim umowę o dzieło. Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy i na tę okoliczność pracownik wystawił rachunek do umowy o dzieło na kwotę 91.155, 00 zł brutto. Kwota należnego wynagrodzenia tj. 77.299 zł została wypłacona częściowo. Wnioskodawca umówił się z pracownikiem, że wynagrodzenie będzie płatne w transzach na żądanie wykonawcy. W dniu 11 lutego 2008 r. wykonawca nagle zmarł na zawał serca. Po miesiącu od tej daty skontaktowała się z wnioskodawcą rodzina zmarłego (pięcioro rodzeństwa i dwóch siostrzeńców).Ustalono, że pozostała kwota zostanie wypłacona po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu. Odpis takiego postanowienia wnioskodawca otrzymał w dniu 7 sierpnia 2008 r., natomiast w dniu 11 sierpnia 2008 r. otrzymał pełnomocnictwo notarialne na wytypowaną osobę ze strony pokrewieństwa zmarłego.Wnioskodawca ma wątpliwości jak postąpić ze spadkiem po zmarłym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zasadne jest wypłacenie pozostałej kwoty 86.438, 00 zł brutto w całości, tj. bez potrącania kosztów uzyskania przychodu i podatku.

2.

Czy też od kwoty brutto wnioskodawca ma odjąć koszty uzyskania przychodu (17.287, 60 zł) i odprowadzić zaliczkę na podatek (13.139, 00 zł) i wypłacić netto 73. 299, 00 zł. Komu później wystawić PIT-11.

3.

Czy nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów obliczyć zaliczkę z kwoty brutto i wypłacić 70.015, zł. (86.438, 00 zł - 16.423, 00 zł). Komu wystawić PIT-11.

4.

Czy poszczególnym spadkobiercom przelać ułamkową część spadku czy całość przekazać na konto pełnomocnika. Wnioskodawca zaznacza, że w postanowieniu sądu nastąpił błąd w podziale masy spadkowej.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 2 ust. 1 pkt 3 przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn nie podlegają ww. ustawie więc wnioskodawca powinien wypłacić zobowiązanie wymagalne (masę spadkową) odziedziczone w kwocie brutto, tj. 86.438, 00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatkuW myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Umowa o dzieło jest umową cywilno-prawną uregulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z art. 922 § 1 ww. kodeksu prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nabyte w ten sposób prawa majątkowe podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zleceniobiorca wnioskodawcy zmarł, a kwota należnego wynagrodzenia została mu wypłacona częściowo. Natomiast pozostałą część wynagrodzenia wnioskodawca powinien wypłacić spadkobiercom zleceniobiorcy (5 rodzeństwa i 2 siostrzeńców).

W świetle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie po zmarłym zleceniobiorcy stało się częścią masy spadkowej i powinno być wypłacone spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zatem powyższa należność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ będzie to przychód podlegający przepisom o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym wnioskodawca powinien wypłacić spadkobiercom zobowiązanie wymagalne (masę spadkową) odziedziczone w kwocie brutto, tj. 86.438, 00 zł bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy czym bez znaczenia dla celów opodatkowania jest czy wnioskodawca dokona wypłaty przedmiotowego zobowiązania poszczególnym spadkobiercom czy też na konto uprawnionej zgodnie z przepisami osoby (pełnomocnika), bowiem poszczególni spadkobiercy nabywają spadek stosownie do przypadającego udziału.Jednocześnie należy dodać, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl