Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1266/08/JG/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w dniu 7 listopada 2006 r. nabył wraz z małżonką (do majątku wspólnego) udział wynoszący #189; części w działce nr 17/41. W 2007 r. wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem posiadającym pozostałe #189; udziałów w działce nr 17/41 rozpoczęli budowę dwurodzinnego domu mieszkalnego tzw. "bliźniaka". W trakcie budowy dokonali wraz z drugim współwłaścicielem działki nr 17/41 podziału tej działki w związku, z czym obecnie każdy segment "bliźniaka" znajduje się na odrębnej działce. W 2008 r. wnioskodawca planuje zakończyć budowę (oddać do użytkowania) a następnie wraz z drugim współwłaścicielem dokonać sprzedaży tych dwu działek, na których posadowiony jest cały "bliźniak" albo w formie sprzedaży udziałów razem z drugim współwłaścicielem w wyodrębnionych działkach wraz z udziałami w wybudowanych na nich częściach "bliźniaka" na rzecz osoby trzeciej, albo dokonać uprzednio zniesienia współwłasności nieruchomości z drugim współwłaścicielem, a następnie dokonać sprzedaży przypadającej mu jednej wyodrębnionej działki wraz ze znajdującą się na tej działce częścią "bliźniaka". Wnioskodawca zaznaczył, iż ani on ani jego małżonka nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał także na regulację prawną art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), z którego wynika, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zastosowanie powyższych zasad opodatkowania znajduje także potwierdzenie w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w przypadku dokonania przez wnioskodawcę a jednocześnie przez jego małżonkę sprzedaży w 2008 r. #189; udziałów w działce nabytej w 2006 r. wraz z udziałami w budynku wybudowanym na tej działce w latach 2007-2008 (oddanym do użytkowania w 2008 r.) osobie trzeciej innej niż drugi współwłaściciel przychód z tej sprzedaży podlegał będzie przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. tj. obowiązującymi w dniu nabycia udziałów do działki, czy też przepisom ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. tj. w roku dokonania sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

2.

Czy uprzednie zniesienie współwłasności nieruchomości (działki + budynki) przez wnioskodawcę a jednocześnie przez jego małżonkę oraz drugiego współwłaściciela (współwłasność po #189; udziałów) bez dopłat stanowiło będzie dla wnioskodawcy nabycie nieruchomości skutkujące koniecznością zastosowania dla dokonanej po zniesieniu współwłasności sprzedaży określonej w niniejszym wniosku działki wraz z wybudowanym w latach 2007-2008 budynkiem (budynek oddany do użytkowania w 2008 r.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r....

3.

Czy w przypadku sprzedaży w 2008 r. przez wnioskodawcę oraz jego małżonkę działki nabytej w 2006 r. wraz z wybudowanym w latach 2007-2008 na tej działce budynkiem bez względu czy działka sprzedawana będzie jako udział we współwłasności czy też po jej zniesieniu osobie trzeciej innej niż drugi współwłaściciel, istnieć będzie obowiązek wyodrębnienia wartości sprzedawanego gruntu oraz wartości posadowionego na nim budynku celem odrębnego ustalenia przychodu do opodatkowania dla gruntu nabytego w 2006 r. według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. tj. obowiązujących w dniu nabycia udziałów w działce oraz odrębnie dla budynku wybudowanego w latach 2007-2008 według przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. tj. w roku dokonania sprzedaży budynku.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1

Do sprzedaży udziałów w gruncie nabytym w 2006 r. wraz z udziałami w budynku mieszkalnym wybudowanym w latach 2007-2008 przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., gdyż nieruchomość została zakupiona przed 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z postanowieniami art. 46 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zasadą jest, iż zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią części składowe nieruchomości gruntowej nabytej na własność. Zatem za tę samą, co grunt nieruchomość należy uznać budynki z tym gruntem związane. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu jak i znajdujących się na nim trwale z nim związanych budynków. Nie można wyodrębnić sprzedaży gruntu nabytego na własność oraz sprzedaży znajdujących się na nim budynków. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży w 2008 r. działki (gruntu) nabytej w 2006 r. wraz z wybudowanym na niej w okresie 2007-2008 budynkiem mieszkalnym podlegał będzie przepisom podatkowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. tzn., że kwota uzyskanego przychodu będzie opodatkowana zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ad.2

Nieodpłatne zniesienie przez wnioskodawcę, jego małżonkę oraz drugiego współwłaściciela współwłasności po #189; udziałów w nieruchomości dokonane w 2008 r. nie będzie stanowiło nabycia nieruchomości, ponieważ nabyte prawo własności odzwierciedla dotychczasową wielkość udziału w nieruchomości. Zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości podlegał będzie opodatkowaniu według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., gdyż działka (udziały) została zakupiona przed 1 stycznia 2007 r., tzn., że kwota uzyskanego przychodu będzie opodatkowana zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ad. 3

W wypadku przeprowadzenia transakcji zbycia działki wraz z posadowionym na niej budynkiem nie należy wyodrębniać przychodu ze sprzedaży gruntu oraz przychodu ze sprzedaży budynku, ponieważ sprzedaż nieruchomości jako źródło przychodów nakazuje traktować sprzedaż budynku wraz z gruntem jako jedną transakcję, a nie dwie odrębne transakcje. Zgodnie z postanowieniami art. 46 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zasadą jest, iż zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią części składowe nieruchomości gruntowej nabytej na własność. Zatem za nieruchomość należy również uznać budynki trwale z gruntem związane. Sprzedaż nieruchomości (gruntowej) obejmuje zarówno zbycie gruntu jak i znajdujących się na nim trwale z nim związanych budynków. Nie można wyodrębnić sprzedaży gruntu (nabytego na własność) oraz sprzedaży znajdujących się na nim budynków. Zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości (działka + budynek) podlegał będzie w całości opodatkowaniu według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., gdyż działka (grunt) została zakupiona przed 1 stycznia 2007 r. tzn., że kwota uzyskanego przychodu będzie opodatkowana zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl