Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1217/08/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wniesionego wkładu do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wniesionego wkładu do spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Istniejąca spółka jawna I. zamierza zawiązać nową spółkę jawną z innymi podmiotami będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi. Tytułem wkładu do nowopowstałej spółki jawnej B., spółka I. zamierza wnieść własną nieruchomość gruntową oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej jak też budynków znajdujących się na tych nieruchomościach. Powyższe nieruchomości (zarówno stanowiące własność spółki jak i te przez nią użytkowane) związane są z działalnością gospodarczą spółki I. i są w chwili obecnej wynajmowane.

Wszystkie powyżej wymienione środki trwałe (w postaci nieruchomości), jak też prawa (prawo wieczystego użytkowania) wprowadzone są do ewidencji środków trwałych spółki jawnej I.

Wycena wkładu spółki I. do spółki B. nastąpi w oparciu o art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość początkową wkładu stanowić będzie ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych jego elementów nie wyższa od ich wartości rynkowej. Wartość taka zostanie ujęta w umowie wniesienia wkładu zawartej w formie aktu notarialnego.

Spółka jawna B prowadzić ma działalność gospodarczą w oparciu o wniesione wkłady oraz ewentualnie środki pozyskane z ich odpłatnego zbycia.

W przyszłości może jednak zdarzyć się tak, że spółka I. wystąpi ze spółki jawnej B. Dokonana zostanie wówczas odpowiednio zmiana umowy spółki zakładająca również zmniejszenie wartości wkładów o wartość wkładu przypadającą na wspólnika występującego ze spółki oraz zwrot tej części wkładu w pieniądzu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód wspólnika spółki I. będącej wspólnikiem spółki jawnej B., powstały wskutek wystąpienia spółki I. ze spółki jawnej B., a co za tym idzie zwrotu wkładu do wysokości wniesionego wkładu, a więc wartości wkładu ustalonej przez wspólników spółki jawnej B. w momencie jego wnoszenia (jego wartości początkowej ustalonej na poziomie nie wyższym niż rynkowy), zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym spółki jawnej ciąży na jej wspólnikach. Podatnikami więc w zakresie dochodów uzyskiwanych przez spółkę jawną są jej wspólnicy. Kwestie opodatkowania dochodu osoby fizycznej z tytułu udziału w spółce jawnej reguluje art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, a więc i w spółce jawnej, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy z pozostałymi przychodami. Na podstawie zaś art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regułę powyższą stosuje się również do ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej. Mając powyższe na uwadze podatnikiem, w przypadku dochodów uzyskiwanych przez spółkę jawną B., będą jej wspólnicy proporcjonalnie do posiadanego w niej udziału. Jeśli więc wspólnikiem spółki B.jest również spółka nie będąca osobą prawną (spółka jawna I.) to w odniesieniu do przychodów przypadających na tego wspólnika, podatnikami będą wspólnicy spółki I.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów, korzystają z przedmiotowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość wkładu oznaczona zostanie przez wspólników spółki jawnej B w akcie notarialnym stanowiącym podstawę wniesienia wkładu do tejże spółki w oparciu o art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w wysokości wartości początkowej poszczególnych elementów wkładu jaka przyjęta zostanie w księgach spółki jawnej B. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu. Wartość wkładu ustalona przez wspólników odpowiadać będzie także wartości rynkowej wkładu na dzień jego wniesienia.

Mając powyższe na uwadze to właśnie ta wartość a więc wartość ustalona przez wspólników przy wnoszeniu wkładu stanowić będzie dla podatnika "wysokość wniesionego wkładu", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50.

W świetle powyższych przepisów zwrot spółce I. wkładu wniesionego do spółki jawnej B nie będzie stanowił przychodu dla wspólnika spółki I., do wysokości odpowiadającej wartości wkładu określonej przez strony (w oparciu o art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w umowie wniesienia wkładu zawartej w formie aktu notarialnego, a więc wartości rynkowej wkładu na dzień jego wniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl