Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1211/08/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podlegania opodatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podlegania opodatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po matce zmarłej w dniu 23 marca 2007 r. nieruchomość w postaci działek niezabudowanych, położonych w terenach rolnych, w terenach rolnych proponowanych do zalesienia, w terenach osuwiskowych, w terenach obudowy biologicznej cieków i w terenach zagrożonych erozją. W księdze wieczystej w dziale pierwszym - oznaczenie nieruchomości - widnieje napis - gospodarstwo rolne. Postanowienie Sądu o nabyciu spadku uprawomocniło się w dniu 22 czerwca 2007 r. W dniu 14 maja 2008 r. wnioskodawczyni sprzedała te działki. Do dnia sprzedaży nieruchomości te wykorzystywane były na cele rolne od czego opłacano podatek rolny, a w wyniku sprzedaży działki te nie utraciły charakteru rolnego (co wynika z aktu notarialnego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisana powyżej sytuacja podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawczyni działki objęte sprzedażą wchodziły w skład gospodarstwa rolnego a w wyniku sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego lub leśnego. Taki stan rzeczy przedstawiony jest w księdze wieczystej oraz w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży działek. W związku z powyższym podatek dochodowy od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie występuje gdyż podlega to zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

* nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

* spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

* prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego nabyty zostały w dniu 23 marca 2007 r. w dniu śmierci matki. Wnioskodawczyni sprzedała działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w dniu 14 maja 2008 r. a więc przed upływem 5 lat od ich nabycia.

Na tle rozpatrywanej sprawy wymaga wyjaśnienia znaczenie wyrażenia "nieruchomość", użytego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach ww. ustawy. Należy zatem odwołać się do przepisów prawa cywilnego. Jak stanowi art. 46 k.c., nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki z gruntem trwale związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo polskie wyróżnia więc trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe, części budynków (lokalowe). W świetle przytoczonej definicji przepisy prawa cywilnego traktują nieruchomości gruntowe jako jedną kategorię nieruchomości, nie różnicując ich ze względu na ich przeznaczenie czy ich funkcję. Stąd również znaczenie nieruchomości użyte w zapisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, należy traktować w szerokim tego słowa znaczeniu. Z tego względu dla powstania obowiązku podatkowego na podstawie ww. przepisu, bez znaczenia jest, czy zbywana nieruchomość stanowi grunt rolny, leśny czy budowlany. W przepisie tym nie wprowadzono zasady odmiennego traktowania nieruchomości, w zależności od ich przeznaczenia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy podkreślić, iż zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanem faktycznym - była ona właścicielem przedmiotowej nieruchomości od dnia 23 marca 2007 r. Wnioskodawczyni sprzedała działki z powyższej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku w którym ją nabyto.

Zatem w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w związku z art. 30e ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż ta stanowić będzie źródło przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są:

- przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

przy czym zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny,

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa powyżej uzależnione zostało od wystąpienia łącznie dwóch przesłanek:

* przychód musi być uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

* przychód nie może być uzyskany ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Jeżeli zatem sprzedawane działki rolne nie stanowią gospodarstwa rolnego lub będąc częścią tegoż gospodarstwa stracą po sprzedaży charakter rolny zwolnienie nie ma zastosowania.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia gospodarstwo rolnego. Dla wyjaśnienia tej kwestii, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy posłużyć się przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 i 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Z przedstawionych przepisów wynika zatem, iż kluczowe znaczenia do uznania gospodarstwa za rolne na potrzeby zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 28 ma klasyfikacja gruntów wchodzących w skład gospodarstwa uzewnętrzniona w ewidencji gruntów prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz załącznikiem Nr 6 tego rozporządzenia.

Stosownie zatem do klasyfikacji wynikającej z § 67 tego rozporządzenia - użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1.

użytki rolne,

2.

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane,

4.

użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,

5.

nieużytki, oznaczone symbolem - N,

6.

grunty pod wodami,

7.

tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Zgodnie z § 68 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych, które na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy o podatku rolnym wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, zalicza się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Wchodzące również w skład gospodarstwa rolnego na podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy o podatku rolnym grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych zostały sklasyfikowane w przepisach rozporządzenia sprawie ewidencji gruntów i budynków do odrębnej od użytków rolnych grupy użytków gruntowych nazwanej "grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Według § 68 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków grupa użytków gruntowych grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzieli się na lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione.

Mając zatem na uwadze wskazaną definicje gospodarstwa rolnego i cytowane przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków stwierdzić należy, iż grunty oznaczone jako tereny osuwiskowe, tereny obudowy biologicznej cieków i tereny zagrożone erozją nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, gdyż nie są ani użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych. Tym samym przychód ze sprzedaży tego rodzaju gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ponadto, że do dnia sprzedaży nabyte nieruchomości były wykorzystywane na cele rolne od czego opłacono podatek rolny, a w wyniku sprzedaży działki te nie utraciły charakteru rolnego (co wynika z aktu notarialnego).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić że wnioskodawczyni spełni warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w odniesieniu do przychodu ze zbycia gruntów rolnych i rolnych proponowanych do zalesienia o ile w związku z tą sprzedażą rzeczywiście te grunty nie utraciły charakteru rolnego.

Wobec tego należało uznać stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe, gdyż ewentualnym zwolnieniem od podatku objęty będzie przychód ze zbycia tylko części nabytych działek tj. działek w terenach rolnych i rolnych proponowanych do zalesienia. Przychód ze sprzedaży pozostałej części działek nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl