IBPB1/415-31/08/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-31/08/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D-W., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuacji odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, po zmianie formy opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z tzw. podatku liniowego na "zasady ogólne" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuacji odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, po zmianie formy opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z tzw. podatku liniowego na "zasady ogólne".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2000 r. nabyła działkę pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej 5 lokali na wynajem. W rozliczeniach podatkowych za lata 2000-2001, stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 26 ust. 2-4 odliczyła od dochodu kwoty wydatkowane na zakup nieruchomości gruntowej pod budowę wspomnianego budynku. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę we wrześniu 2002 r. rozpoczęła prace związane z budową ww. budynku mieszkalnego. Stosownie do treści ww. przepisów, które obowiązywały do końca 2003 r., wydatki ponoszone z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem poniesione do końca 2003 r. były odliczane od dochodu do października 2005 r. W latach 2006-2007 wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym w tym okresie nie była uprawniona do dalszego dokonywania stosownych odliczeń wydatków poniesionych przed końcem 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami przeznaczonymi na wynajem - mimo, iż limit możliwych do odliczenia wydatków z tego tytułu, o którym stanowi art. 26 ust. 2 ww. ustawy nie został wykorzystany.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i złożenia oświadczenia o wyborze ogólnych zasad opodatkowania będzie uprawniona do dokonania odliczeń od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przed końcem 2003 r. tytułem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami przeznaczonymi na wynajem, aż do osiągnięcia wskazanego w ustawie limitu.

Zdaniem wnioskodawczyni zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami przeznaczonymi na wynajem nie znajdujące pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlegają odliczeniu od dochodów osiągniętych w następnych latach, aż do całkowitego ich odliczenia w granicach ustawowego limitu, a zatem wobec niewykorzystania dopuszczalnego limitu odliczenia owych wydatków, w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z preferencyjnych metod opodatkowania o których mowa w art. 30c ww. ustawy i wyborze zasad ogólnych, będzie uprawniona do dokonania odliczeń poniesionych na budowę przedmiotowego budynku wydatków, aż do wykorzystania ustawowego limitu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Przy czym stosownie do art. 26 ust. 2 cyt. ustawy ogólna kwota odliczeń z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 8 w okresie obowiązywania ustawy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, i liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem osobom nie zaliczonym do I grupy podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 8.

Jednocześnie w myśl art. 26 ust. 4 ww. ustawy (we wskazanym powyżej brzmieniu) wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie znajdujące pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlegają odliczeniu od dochodów osiągniętych w następnych latach, aż do całkowitego ich odliczenia w granicach określonych w ust. 2 i 3.Zgodnie z art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 z późn. zm.) podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku i nabyli prawo do odliczeń, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowują prawo do odliczania na zasadach określonych w tej ustawie wydatków, które nie znalazły pokrycia w uzyskanych dochodach.

Natomiast na podstawie art. 7 ust. 13 ww. ustawy podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki, o których mowa w ust. 12 i nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. i po tym dniu dokonali dalszych wydatków na zakup tej działki lub udziału we współwłasności tej działki oraz na budowę tego budynku, przysługuje prawo do odliczania, na zasadach określonych w tej ustawie, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

W świetle powyższego, jeżeli w istocie, jak wskazano to we wniosku, wnioskodawczyni przed końcem 2003 r. poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z conajmniej pięcioma lokalami przeznaczonymi na wynajem, których nie odliczyła w latach 2006-2007 z uwagi na wybór podatku liniowego, jako formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej to w przypadku zmiany formy opodatkowania ww. dochodów na "zasady ogólne", możliwym jest dalsze dokonywanie odliczeń z ww. tytułu, do wysokości limitu określonego w art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl