IBPB1/415-178/07/ZK/KAN-1451/10/07 - Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej, w przypadku przekroczenia limitu przychodu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-178/07/ZK/KAN-1451/10/07 Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej, w przypadku przekroczenia limitu przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia w 2008 r. ksiąg handlowych przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej, w przypadku przekroczenia w 2007 r. przychodu w wysokości 800.000 euro - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia w 2008 r. ksiąg handlowych przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej, w przypadku przekroczenia w 2007 r. przychodu w wysokości 800.000 euro.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (hodowla drobiu). Był i jest opodatkowany przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu rocznego (ryczałt). Od listopada 1999 r. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W bieżącym roku (2007 r.) jego przychód prawdopodobnie przekroczy wartość 800 000 euro (wg kursu średniego NBP z dnia 28 września 2007 r. 3 mln 22 tyś. zł).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisaną powyżej sytuacją, będzie musiał w 2008 r. zaprowadzić księgi handlowe?

Zdaniem wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostawia mu wybór formy opodatkowania tzn.:

*

albo może rozliczać się w oparciu o normy szacunkowe (ryczałtowo) zgodnie z art. 24 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

*

albo za pomocą książki podatkowej ewentualnie ksiąg handlowych zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem podatnika, w sytuacji gdy rozlicza się za pomocą norm szacunkowych, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych i rozliczania się według nich bez względu na wielkość przychodu. Jedyna ewidencja jaką musi prowadzić to ewidencja ilościowa wyhodowanych kurczaków. Podnosi też, iż jego stanowisko w tej sprawie potwierdził wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 października 2006 r. (I SA/Ol 394/06).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w art. 10 ust. 1 pkt 4 - jako odrębne źródło przychodów wymienia działy specjalne produkcji rolnej.

Stosownie do art. 24a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą" albo księgi rachunkowe.

W myśl art. 24a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Przy czym użyte w niniejszym zapisie słowo księgi oznacza wyłącznie podatkową księgę przychodów i rozchodów, co wynika bezpośrednio z treści ust. 1 ww. art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, iż prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej zależy od woli podatnika.

Jednakże możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ograniczona jest limitem przychodów. Zgodnie bowiem z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro. Wielkość wyrażoną w euro - stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości - przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Jak z powyższego wynika, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki, wielkości osiąganych przychodów, nie zaś od przedmiotu działalności i sposobu ustalania podstaw opodatkowania. Jeżeli zatem osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, tj. działy specjalne produkcji rolnej przekroczą określoną ww. przepisem kwotę, to są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody.

W myśl art. 24 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku Nr 2 do ustawy. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych tylko wówczas, gdy podatnik nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów bądź nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wobec powyższego nieprawidłowe jest stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r.

Jednocześnie informuje się, iż wydając niniejszą interpretację nie wzięto pod uwagę powołanego przez wnioskodawcę w części G. poz. 52. ww. Wniosku ORD-IN z dnia 08 października 2007 r. - wyr. WSA w Olsztynie z dnia 26 października 2006 r. (I SA/Ol 394/06), potwierdzającego, zdaniem wnioskodawcy, prezentowane przez niego stanowisko w sprawie. Wyrok ten nie stanowi bowiem źródła prawa i został wydany w indywidualnej sprawie innego podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl