Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-1/4514-262/15/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura - 2 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia lokalu od Gminy po zmianie jego przeznaczenia i adaptacji na cele mieszkalne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia lokalu od Gminy po zmianie jego przeznaczenia i adaptacji na cele mieszkalne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna, za zgodą Gminy, dokonała adaptacji powierzchni pralni, stanowiącej część wspólną nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym znajdowało się 8 lokali mieszkalnych, w tym:

* 1 wyodrębniony lokal mieszkalny, z którym wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu, w wysokości 14,4%, stanowiący własność Wnioskodawczyni,

* 7 niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu, w wysokości 85,5%, stanowiących własność Gminy.

Zgoda Gminy na dokonanie ww. adaptacji została wyrażona przed jej dokonaniem przez Prezydenta Miasta, jako organu reprezentującego Gminę, zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w formie zarządzenia nr... z 5 listopada 2009 r. a następnie zarządzeniem nr. Prezydenta Miasta z 19 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie adaptacji części pralni na cele mieszkalne i połączenie adaptacji z istniejącym lokalem mieszkalnym nr 6 (stanowiącym własność Wnioskodawczyni). Następnie współwłaściciele tej nieruchomości (Wnioskodawczyni osobiście oraz pełnomocnik Gminy na podstawie ww. zarządzenia) podjęli uchwałę nr... w sprawie ustanowienia odrębnej własności adaptacji oraz jej sprzedaży i zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Po dokonaniu adaptacji pralni położonej na części wspólnej nieruchomości zarządzeniem nr... z 6 sierpnia 2010 r. Prezydent Miasta uchylił zarządzenie i wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia części wspólnej nieruchomości (pralni), na odpłatne częściowe zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej dla przyłączenia do lokalu nr 6 oraz na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr. Prezydenta Miasta z 29 października 2010 r.

Prezydent Miasta w zarządzeniu nr... z 15 stycznia 2010 r. zmienionym zarządzeniem nr... z 22 marca 2010 r. wyraził również zgodę na rozłożenie na raty ceny zaadaptowanej na cele mieszkalne części pralni i powiększenie ww. lokalu mieszkalnego nr 6. W zarządzeniach tych ustalone zostały warunki sprzedaży, w tym cena i sposób płatności. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 6 (winno być: art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Następnie Gmina i Wnioskodawczyni (jedyni właściciele lokali w budynku) złożyli oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na sprzedaż adaptacji i zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz o udzieleniu Wnioskodawczyni pełnomocnictwa do podpisania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz umowy częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości i sprzedaży w związku z dokonaną adaptacją części strychowej na cele mieszkalne na rzecz Wnioskodawczyni.

Do aktu notarialnego - umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz umowy częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości i sprzedaży w związku z dokonaną adaptacją powierzchni pralni na cele mieszkalne stanął pełnomocnik Gminy oraz Wnioskodawczyni w imieniu własnym oraz w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokale Gminy i związany z nimi udział w nieruchomości wspólnej wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto ww. sprzedaż została dokonana w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 6 (winno być: art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ adoptowana pralnia poprawia warunki zagospodarowania lokalu Wnioskodawczyni - nieruchomości przyległej i nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ponieważ nie spełniała warunków samodzielności lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości i sprzedaż w związku z dokonaną adaptacją powierzchni pralni na cele mieszkalne, dokonane między Wnioskodawczynią a Gminą, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości i sprzedaż w związku z dokonaną adaptacją powierzchni pralni na cele mieszkalne, dokonane pomiędzy Wnioskodawczynią a Gminą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawczyni, sprzedaż adaptowanej pralni de facto została dokonana przez Gminę na rzecz Wnioskodawczyni. Czynność ta podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami i mieści się w kategorii wyłączeń, które ustawodawca wiąże z gospodarowaniem składnikami gminnego zasobu nieruchomości gminnych zgodnie z art. 25 ust. 2 w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Zostały one przeprowadzone w związku z realizacją zadań wskazanych w art. 2 ust. 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przykładem takiego rodzaju działalności jest sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność samorządu komunalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą m.in. od umowy sprzedaży nieruchomości - 2%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Oznacza to, że powyższe wyłączenie ma zastosowanie w tych sprawach, w których przepisy o gospodarce nieruchomościami stanowią dla określonych podmiotów materialnoprawną podstawę działania.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, w drodze umowy sprzedaży, dokonanej w formie aktu notarialnego, nabyła od Gminy znajdujący się w budynku mieszkalnym lokal, będący wcześniej pralnią i zaadaptowany na cele mieszkalne po zmianie jego przeznaczenia, w celu powiększenia własnego mieszkania. Sprzedaż nastąpiła z zastosowaniem art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami i została poprzedzona częściowym zniesieniem współwłasności nieruchomości.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.; od 23 kwietnia 2014 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.; od 11 czerwca 2015 r. - Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) stanowi, że ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzuje na czym polegać może gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 13 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej (art. 25 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Z zacytowanych przepisów wynika, że w przypadku gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego, podstawę prawną do działania stanowią przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. To bowiem jej przepisy stanowią podstawę dla działania dla właściwych organów, wskazują sposób wyboru strony umowy (nabywcy nieruchomości) oraz sposób ustalenia ceny.

Należy zatem stwierdzić, że skoro opisane we wniosku czynności, obejmujące częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości i jej sprzedaż w związku z dokonaną adaptacją powierzchni pralni na cele mieszkalne, dokonane między Wnioskodawczynią a Gminą, zostały dokonane w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynności te będą mogły zostać zakwalifikowane jako czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach-art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl