Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-1/4511-9/15/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2015 r. (data wpływu do Biura - 2 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 11 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dotacją celową przyznaną na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dotacją celową przyznaną na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 2 czerwca 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 11 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W styczniu 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy - Prawo ochrony środowiska, która z kolei odsyła do ustawy o finansach publicznych.

Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę, jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W regulaminie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy, który jest załącznikiem ww. uchwały w rozdz. 1:

- pkt 3 określa rodzaj udzielonej dotacji celowej obejmującej:

* ogrzewanie gazowe,

* ogrzewanie elektryczne,

* ogrzewanie olejowe,

* ogrzewanie na węgiel lub biomasę,

- pkt 5 regulaminu określa koszty kwalifikowane z punktu widzenia udzielenia dofinansowania:

* koszt wykonania demontażu palenisk węglowych,

* koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,

* koszt modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,

* koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

* koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii, wyłącznie jako elementu towarzyszącego zmianie systemu ogrzewania.

Dotacja jest udzielana dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a w szczególności - osób fizycznych i prawnych w tym przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych co określa rozdział 1 pkt 9 ppkt 1 ww. regulaminu. Udzielenie dotacji następuje poprzez spisanie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie ww. zadań. Dotowany jest zobowiązany zapewnić udział środków własnych w realizacji zadania, poprzez wniesienie wkładu własnego. Udział dofinansowania określa rozdział 3 pkt 1 regulaminu. Wypłata dotacji następuje po realizacji zadania, na podstawie pisemnie złożonego wniosku zawierającego prawidłowe rozliczenie zadania (opłacone imienne dowody zakupu i/lub kosztów wykonania usługi - faktura VAT, protokół odbioru), po jego pozytywnej ocenie następuje przekazanie dotacji na konto osobiste dotowanego.

Dotacja płatna ze środków budżetu gminy, które Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji przeznaczona na ww. cele zaklasyfikowana jest w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 11 czerwca 2015 r. wynika, że:

* Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje Gmina.

* Dotacji celowej udziela Gmina.

* Środki otrzymane przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stają się środkami Gminy, a następnie ze środków tych mieszkańcy otrzymują dotację z budżetu Gminy na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych.

* Dotacja jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano - po przeformułowaniu - następujące pytanie:

Czy udzielona dotacja celowa na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy, przez Gminę - osobom fizycznym, prawnym w tym przedsiębiorcom oraz wspólnotom mieszkaniowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C.

Zdaniem Gminy, dotacja jaką otrzymuje mieszkaniec na dofinansowanie zadań ekologicznych z budżetu gminy nie rodzi obowiązku wystawiania rozliczeń rocznych - PIT-8C, gdyż w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych czytamy "dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego" są wolne od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

a.

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy - Prawo ochrony środowiska, która z kolei odsyła do ustawy o finansach publicznych.

Dotacja jest udzielana dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a w szczególności - osób fizycznych i prawnych w tym przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych co określa rozdział 1 pkt 9 ppkt 1 ww. regulaminu. Udzielenie dotacji następuje poprzez spisanie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie ww. zadań. Dotowany jest zobowiązany zapewnić udział środków własnych w realizacji zadania, poprzez wniesienie wkładu własnego. Udział dofinansowania określa rozdział 3 pkt 1 regulaminu. Wypłata dotacji następuje po realizacji zadania, na podstawie pisemnie złożonego wniosku zawierającego prawidłowe rozliczenie zadania, po jego pozytywnej ocenie następuje przekazanie dotacji na konto osobiste dotowanego.

Dotacja płatna ze środków budżetu gminy, które Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji przeznaczona na ww. cele zaklasyfikowana jest w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje Gmina. Dotacji celowej udziela Gmina. Środki otrzymane przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stają się środkami Gminy, a następnie ze środków tych mieszkańcy otrzymują dotację z budżetu Gminy na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dotacja jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro forma udzielanego przez Wnioskodawcę dofinansowania jest dotacją udzielaną w oparciu o ustawę o finansach publicznych, to jako wypłacana z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia osobom fizycznym dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Również wobec osób prawnych (przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych) na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania do osób prawnych. Tym samym bezprzedmiotowe stało się ustalenie czy wypłacona dotacja stanowi dla tych osób przychód czy też nie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl