IBPB-1-3/4510-574/16/WLK, Opodatkowanie wniesienia do spółki udziałów. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPB-1-3/4510-574/16/WLK - Opodatkowanie wniesienia do spółki udziałów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-574/16/WLK Opodatkowanie wniesienia do spółki udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy opisana czynność wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B (uwzględniając sekwencję zdarzeń tj. w pierwszej kolejności wniesienie do Spółki B przez większościowego udziałowca 52% udziałów w Spółce A) nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy opisana czynność wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B (uwzględniając sekwencję zdarzeń tj. w pierwszej kolejności wniesienie do Spółki B przez większościowego udziałowca 52% udziałów w Spółce A) nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zamierza wnieść udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka A") do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka B"). W Spółce A udziały posiadają trzej udziałowcy (oprócz Wnioskodawcy jeszcze dwie osoby fizyczne). Zarówno Wnioskodawca, jak również pozostali udziałowcy (osoby fizyczne) a także Spółki A i B są polskimi rezydentami podatkowymi.

Udziały wnoszone do Spółki B (tekst jedn.: udziały w Spółce A) Wnioskodawca nabył w drodze ich zakupu od dwóch osób fizycznych (wydatek stanowiła cena zakupu udziałów).

Wnioskodawcy na dzień wniesienia udziałów w Spółce A do Spółki B przysługiwać będzie 40% udziałów dających 40% praw głosu w Spółce A.

Jednocześnie w tym samym dniu, przed tym samym notariuszem wniesione zostaną do Spółki B wszystkie udziały w Spółce A (100% wszystkich udziałów).

Planowana sekwencja nabywania udziałów w Spółce A przez Spółkę B przedstawia się następująco:

1. Udziały w wysokości 52% wszystkich udziałów dających 52% praw głosu w Spółce A wniesie drugi udziałowiec (osoba fizyczna);

2. Udziały w wysokości 40% wszystkich udziałów dających 40% praw głosu w Spółce A wniesie Wnioskodawca;

3. Udziały w wysokości 8% wszystkich udziałów dających 8% praw głosu w Spółce A wniesie trzeci udziałowiec (osoba fizyczna).

Jak wspomniano, każda z czynności zostanie dokonana przed tym samym notariuszem w ww. kolejności tj. najpierw swoje udziały w Spółce A do Spółki B wniesie większościowy udziałowiec (52% wszystkich udziałów dających 52% praw głosu w Spółce A), następnie zaś Wnioskodawca oraz trzeci udziałowiec (udziałowcy mniejszościowi). Każdy z właścicieli udziałów w Spółce A przeniesie bowiem własność swoich udziałów na Spółkę B na podstawie odrębnej umowy aportowej. Tym samym, każde poświadczenie notarialne podpisu w związku z zawarciem umów będzie miało swój kolejny numer repertorium, dzięki czemu ponad wszelką wątpliwość wiadomym będzie, kiedy i jaką ilość udziałów nabyła Spółka B.

W efekcie dokonania ww. czynności, tego samego dnia na Spółkę B przeniesiona zostanie własność wszystkich udziałów w Spółce A. Na dzień dokonania czynności wniesienia udziałów zarówno Wnioskodawca, jak również Spółka A i B będą podmiotami istniejącymi i zarejestrowanymi w KRS. Ponadto, w związku z przeprowadzeniem opisanej wyżej transakcji nie będą dokonywane jakiekolwiek dopłaty w gotówce.

Nadmienić należy, że wartość nominalna udziałów w Spółce B objętych przez Wnioskodawcę wydanych w zamian za wnoszone udziały w Spółce A będzie niższa od ich ceny emisyjnej (co wynikać będzie z faktu, że wartość rynkowa wnoszonych udziałów w Spółce A będzie odbiegać od wartości nominalnej przyznanych w zamian za nie udziałów w Spółce B). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną wydanych udziałów w Spółce B (agio) zaksięgowana zostanie jako kapitał zapasowy w Spółce B.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy opisana wyżej czynność wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B w opisanym zdarzeniu przyszłym (uwzględniając sekwencję zdarzeń tj. w pierwszej kolejności wniesienie do Spółki B przez większościowego udziałowca 52% udziałów w Spółce A) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2. Czy w sytuacji uznania przez tutejszy organ, że do opisanego zdarzenia nie znajduje zastosowania art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "Ustawa CIT"), słuszne jest przyjęcie przez Wnioskodawcę, że przychodem po jego stronie będzie jedynie wartość nominalna udziałów przyznanych mu przez Spółkę B i brak jest podstaw do oszacowania przychodu na poziomie wyższym odpowiadającym cenie emisyjnej (i jednocześnie wartości rynkowej udziałów w Spółce A).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem przez niego udziałów w Spółce A nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 12 ust. 11 Ustawy CIT, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

1.

spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2.

wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 października 2014 r. dalej jako "Ustawa Zmieniająca") do Ustawy CIT dodano art. 12 ust. 12, zgodnie z którym przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Celem dodania do Ustawy CIT art. 12 ust. 12 było doprecyzowanie, że przepisy dot. wymiany udziałów mają zastosowanie również w odniesieniu do udziałowców mniejszościowych, w sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy spółka nabywająca uzyska w spółce, której udziały są nabywane bezwzględną większość praw głosu. Przyjęcie innej interpretacji byłoby irracjonalne i pozostawałoby w sprzeczności z intencją ustawodawcy, która jasno wynika z uzasadnienia projektu przedmiotowych zmian do Ustawy CIT. W uzasadnieniu projektu Ustawy Zmieniającej stwierdzono bowiem, że wprowadza się regulację mającą na celu dookreślenie zakresu podmiotowego zwolnienia oraz wskazanie, iż spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić większych wątpliwości to, że przepisy dotyczące wymiany udziałów znajdują zastosowanie również w sytuacjach, gdy udziały wnoszone są przez udziałowca mniejszościowego (o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki przewidziane w art. 12 ust. 4d w zw. z ust. 11 Ustawy CIT). Ważne jest więc przede wszystkim, aby w momencie wnoszenia przez wspólnika "mniejszościowego" swoich udziałów spółka nabywająca miała już bezwzględną większość głosów w Spółce A.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Należy bowiem zauważyć, że w pierwszej kolejności udziały zostaną wniesione do Spółki B przez wspólnika większościowego Spółki A. Z chwilą zawarcia umowy aportowej przez drugiego wspólnika ze Spółką B (która to czynność będzie pierwszą, na mocy której Spółka B nabędzie udziały w Spółce A), Spółka B nabędzie własność udziałów i w konsekwencji uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce A. Skuteczność przeniesienia własności na mocy umowy aportowej nie jest bowiem uzależniona od wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do KRS, tzn. skutek ten nie jest "odsunięty" w czasie do chwili wpisu. Wręcz przeciwnie, występuje on od razu wraz z poświadczeniem podpisów przez notariusza.

Zatem, na moment wnoszenia przez Wnioskodawcę udziałów, Spółka B będzie dysponowała już bezwzględną większością praw głosu w Spółce A.

Wnioskodawcy znane są rozstrzygnięcia organów podatkowych z których wynika, że wniesienie udziałów (akcji) przez grupę wspólników powinno być uznawane za dokonanie więcej niż jednej transakcji, nawet jeśli aport jest wnoszony przez wszystkich wspólników w tym samym dniu, na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2015 r. znak IBPBI/2/4510-127/15/PC, uznając za prawidłowe następujące stanowisko Wnioskodawcy: Z uwagi na powyższe Spółka stoi na stanowisku, że nawet jeśli Spółka nabędzie - w wyniku otrzymania aportu - udziały Spółki Zależnej zapewniające bezwzględną większość praw głosów w tej spółce od trzech Wspólników, w tym samym dniu to zostaną zatem spełnione warunki niezbędne do uznania przeprowadzonej operacji za wymianę udziałów. Dojdzie bowiem do przekazania pakietu udziałów Spółki Zależnej zapewniającego bezwzględną większość głosu w wyniku więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie. (...)

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. nie powinno być zatem wątpliwości co do tego, że z wymianą udziałów będziemy mieć do czynienia również w wypadku wniesienia pakietu udziałów Spółki Zależnej zapewniającego bezwzględną większość głosów w Spółce Zależnej przez trzech Wspólników, nawet jeśli pakiet udziałów Spółki Zależnej wnoszony przez każdego z tych Wspólników indywidualnie nie zapewniałby bezwzględnej większości głosów w Spółce Zależnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej w niniejszym wniosku sytuacji dojdzie w istocie do zawarcia trzech odrębnych transakcji nabycia udziałów, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, a wyniku tych transakcji spełnione zostaną warunki wymienione w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. W konsekwencji, w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę udziałów do Spółki B nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2016 r. Znak: IPPB3/4510-1066/15-2/k.k., w której uznano za (neutralną podatkowo) wymianę udziałów następującą sytuację: W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w Sp. Z o.o. (Udziałowiec dokonujący w pierwszej kolejności wymiany udziałów na moment jej przeprowadzenia będzie posiadał bezwzględną większość praw głosu Sp. Z o.o. i całość tych udziałów zostanie przekazana w ramach wymiany udziałów do Spółki Kapitałowej) lub posiadając tę bezwzględną większość praw głosów Sp. Z o.o., zwiększy ilość posiadanych praw głosów Sp. Z o.o. (Udziałowiec dokonujący w drugiej kolejności wymiany udziałów wniesie pozostałe udziały Sp. Z o.o. do Spółki Kapitałowej) w zamian za co wyda własne udziały na rzecz Udziałowców.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2015 r. znak IPTPB1/4511-404/15-2/MH,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r. znak IBPB-1-3/4510-240/15/AW.

Na marginesie Wnioskodawca zauważa, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa również treść art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Liczbę mnogą "wspólników" zastąpiono liczbą pojedynczą "wspólnika". Zmiana ta miała charakter wyłącznie porządkujący i nie miała ona waloru normatywnego. Nie wpływa ona zatem na prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy.

Z najnowszych wyroków wydawanych przez sądy administracyjne wynika bowiem jasno, że zmiana przepisów polegająca na zastąpieniu liczy mnogiej (tekst jedn.: "wspólników") na liczbę pojedynczą ("wspólnika") miała charakter czysto redakcyjny (por. następujące wyroki WSA w Gdańsku: wyrok z 8 marca 2016 r. I SA/Gd 1796/15, wyrok z 13 stycznia 2016 r. I SA/Gd 1828/15 oraz z 12 stycznia 2016 r. I SA/Gd 1794/15, I SA/Gd 1795/15, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W najnowszym orzecznictwie podkreśla się również, że odmienne stanowisko jest sprzeczne zarówno z rezultatami wykładni systemowej, jak i z ogólnymi zasadami określonymi w Dyrektywie 2009/133/WE, a tym samym z celem dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "ustawy o CIT"), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

1.

spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2.

wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie (art. 12 ust. 12 ustawy o CIT).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, wynika że Wnioskodawca, zamierza wnieść udziały Spółki A do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki B. W Spółce A udziały posiadają trzej udziałowcy (oprócz Wnioskodawcy jeszcze dwie osoby fizyczne). Zarówno Wnioskodawca, jak również pozostali udziałowcy (osoby fizyczne), a także Spółki A i B są polskimi rezydentami podatkowymi. Udziały wnoszone do Spółki B (tekst jedn.: udziały w Spółce A) Wnioskodawca nabył w drodze ich zakupu od dwóch osób fizycznych (wydatek stanowiła cena zakupu udziałów). Wnioskodawcy na dzień wniesienia udziałów w Spółce A do Spółki B przysługiwać będzie 40% udziałów dających 40% praw głosu w Spółce A.

Jednocześnie w tym samym dniu, przed tym samym notariuszem wniesione zostaną do Spółki B wszystkie udziały w Spółce A (100% wszystkich udziałów). Planowana sekwencja nabywania udziałów w Spółce A przez Spółkę B przedstawia się następująco:

1. Udziały w wysokości 52% wszystkich udziałów dających 52% praw głosu w Spółce A wniesie drugi udziałowiec (osoba fizyczna);

2. Udziały w wysokości 40% wszystkich udziałów dających 40% praw głosu w Spółce A wniesie Wnioskodawca;

3. Udziały w wysokości 8% wszystkich udziałów dających 8% praw głosu w Spółce A wniesie trzeci udziałowiec (osoba fizyczna).

Każda z czynności zostanie dokonana przed tym samym notariuszem w ww. kolejności tj. najpierw swoje udziały w Spółce A do Spółki B wniesie większościowy udziałowiec (52% wszystkich udziałów dających 52% praw głosu w Spółce A), następnie zaś Wnioskodawca oraz trzeci udziałowiec (udziałowcy mniejszościowi). Każdy z właścicieli udziałów w Spółce A przeniesie bowiem własność swoich udziałów na Spółkę B na podstawie odrębnej umowy aportowej. W efekcie dokonania ww. czynności, tego samego dnia na Spółkę B przeniesiona zostanie własność wszystkich udziałów w Spółce A. Na dzień dokonania czynności wniesienia udziałów zarówno Wnioskodawca, jak również Spółka A i B będą podmiotami istniejącymi i zarejestrowanymi w KRS. Ponadto, w związku z przeprowadzeniem opisanej wyżej transakcji nie będą dokonywane jakiekolwiek dopłaty w gotówce. Dodatkowo nadmienić należy, że wartość nominalna udziałów w Spółce B objętych przez Wnioskodawcę wydanych w zamian za wnoszone udziały w Spółce A będzie niższa od ich ceny emisyjnej (co wynikać będzie z faktu, że wartość rynkowa wnoszonych udziałów w Spółce A będzie odbiegać od wartości nominalnej przyznanych w zamian za nie udziałów w Spółce B). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną wydanych udziałów w Spółce B (agio) zaksięgowana zostanie jako kapitał zapasowy w Spółce B.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że zobowiązanie w podatku dochodowym powstaje u konkretnego podatnika zawierającego daną transakcję. Powyższe oznacza, że przy ocenie zastosowania art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz spełnienia warunków zawartych w tych przepisach bierze się pod uwagę indywidualną sytuację strony realizującej taką transakcję. W opisanej sytuacji, kiedy kilku udziałowców zbywa udziały posiadane w innej Spółce z o.o., stronami każdej z transakcji jest jeden z tych udziałowców - właściciel zbywanych udziałów i spółka otrzymująca taki wkład (spółka nabywająca). Tak więc oceny skutków podatkowych zbycia udziałów aportem do Spółki należy dokonywać odrębnie dla transakcji z każdym wspólnikiem, analizując każdorazowo stan prawny, istniejący w momencie zawarcia takiej transakcji.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że opisana czynność wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B spełnia warunki do uznania jej za wymianę udziałów w myśl cytowanego powyżej art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

Ustawowe przesłanki, zakwalifikowania transakcji, jako transakcji wymiany udziałów, zostaną spełnione, gdyż w ramach pierwszej transakcji, z udziałowcem większościowym, Spółka B uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce A, której udziały zostaną wniesione.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z wniesieniem przez niego udziałów w Spółce A do Spółki B nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z tym, że pytanie oznaczone we wniosku nr 2 jest pytaniem warunkowym w zakresie którego interpretacji Wnioskodawca oczekuje jedynie w sytuacji uznania jego stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 za nieprawidłowe, ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl