IBPB-1-3/4510-43/16-1/JKT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

IBPB-1-3/4510-43/16-1/JKT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej IBPB-1-3/4510-43/16-1/JKT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 199/17 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 646/16, wniosku z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Organu 12 stycznia 2016 r.), stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

* sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty) oraz dochodu z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie trzech zezwoleń,

* ustalenia, czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie XSSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia nr 1, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z Zezwolenia nr 2 i 3

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dotychczasowy przebieg postępowania.

W dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

* sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty) oraz dochodu z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie trzech zezwoleń,

* ustalenia, czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie XSSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia nr 1, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z Zezwolenia nr 2 i 3.

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Znak: IBPB-1-3/4510-43/16/JKT. Pismem z 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Organu 18 kwietnia 2016 r.), wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Pismem z 18 maja 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-36/16/JKT, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie. Pismem z 7 czerwca 2016 r. (data wpływu do Organu 13 czerwca 2016 r.) wniesiono skargę na ww. interpretację indywidualną. Pismem z 12 lipca 2016 r. Znak: IBPB-1-3/46-41/16/JKT, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, udzielił odpowiedzi na skargę przesyłając ją, wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 646/16 uchylił zaskarżoną interpretację. Od powyższego wyroku, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyniku jej rozpatrzenia Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z 1 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 199/17 skargę kasacyjną oddalił. Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 646/16 wraz z aktami sprawy wpłynął do Organu 26 kwietnia 2019 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest spółką prawa polskiego należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja części do urządzeń AGD oraz części dla branży elektro, a od 2010 r. również dla motoryzacji. Wnioskodawca systematycznie rozwija działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "XSSE") o czym świadczy choćby fakt pozyskiwania przez niego kolejnych zezwoleń strefowych.

Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie XSSE na podstawie trzech zezwoleń. Pierwsze zezwolenie zostało udzielone Wnioskodawcy 7 lipca 2004 r. drugie 25 lipca 2013 r., trzecie zaś 9 czerwca 2015 r. (dalej zwane łącznie: "Zezwoleniami"). Zezwolenia dotyczą prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, określonych w pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: "PKWiU").

Zezwolenie z 7 lipca 2004 r. na prowadzenie działalności na terenie XSSE (dalej: "Zezwolenie nr 1") zmienione Decyzją z 20 lutego 2007 r. w sprawie zmiany zezwolenia z 7 lipca 2004 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Decyzją z 8 czerwca 2015 r. przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

1. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, rozumianych zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z późn. zm.) o łącznej wartości 49.000.000 zł w terminie do 31 grudnia 2014 r., z czego 21.805.000 zł w terminie do 31 grudnia 2006 r.

2. Zatrudnienie na terenie strefy docelowo 25 osób do 31 grudnia 2005 r. i utrzymanie tego stanu do 31 grudnia 2010 r.

3. Przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zezwolenie nr 1 udzielone zostało na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w ramach następujących pozycji PKWiU:

* Opakowania z tworzyw sztucznych (25.22),

* Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa (25.23),

* Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników (34.30),

* Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny (29.71),

* Wyroby z tworzyw sztucznych pozostałe (25.24),

* Płaty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych (25.21),

* Sprzęt gospodarstwa domowego nieelektryczny (29.72),

* Komputery i inne maszyny do przetwarzania informacji (30.02),

* Odbiorniki telewizyjne i radiowe, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoria do nich (32.30),

* Maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (29.56).

Zezwolenie z 25 lipca 2013 r. na prowadzenie działalności na terenie XSSE (dalej: "Zezwolenie nr 2") przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

1. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, rozumianych jako wydatki określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnej stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.) w wysokości co najmniej 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) w terminie do 31 marca 2015 r.

2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na terenie strefy - kształtującego się na poziomie średnio 183 osób (za okres pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień wydania niniejszego zezwolenia), poprzez zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 203 pracowników w terminie do 30 września 2020 r.

3. Zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Zezwolenie nr 2 udzielone zostało na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach PKWiU:

* Opakowania z tworzyw sztucznych (22.22.1),

* Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane (22.23.19),

* Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane (29.32.30.0),

* Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów (29.31.30.0),

* Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego (27.51.30),

* Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (22.29.2).

Zezwolenie z 9 czerwca 2015 r. na prowadzenie działalności na terenie XSSE (dalej: "Zezwolenie nr 3") przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

1. Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), w wysokości co najmniej 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2018 r.

2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 252 pracowników, poprzez zatrudnienie przez Przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 48 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzymanie na terenie Strefy zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 300 pracowników do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zezwolenie nr 3 udzielone zostało na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, skreślonych w następujących pozycjach PKWiU:

* Opakowania z tworzyw sztucznych (22.22.1),

* Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane (22.23.19),

* Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 29.32.30),

* Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów (29.31.30),

* Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego (27.51.30),

* Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (22.29.2).

Częścią wspólną dla wskazanych zezwoleń są:

* Opakowania z tworzyw sztucznych (25.22) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 1 oraz spakowania z tworzyw sztucznych (22.22.1) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 2 i nr 3,

* Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa (25.23) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 1 oraz wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane (22.23.19) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 2 i nr 3,

* Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników (34.30) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 1 oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane (29.32.30.0) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 2 i nr 3,

* Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny /29.71/- rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 1 oraz części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego (27.51.30) - rodzaj działalności wskazany w zezwoleniu nr 2 i nr 3.

Symbole wskazane w zezwoleniach nr 2 i nr 3 różnią się jedynie rozszerzeniami symboli, dotyczą jednak takich samych rodzajów działalności.

Symbole wskazane w zezwoleniu nr 1 i w zezwoleniach nr 2 i 3 zostały wskazane według obowiązujących w czasie wydania tych zezwoleń klasyfikacji PKWiU:

* klasyfikacja PKWiU 2004 miała zastosowanie do pozycji w zezwoleniu nr 1,

* klasyfikacja PKWiU 2008 miała zastosowanie do pozycji w zezwoleniach nr 2 i 3.

Symbole w klasyfikacji PKWiU 2004 zostały powiązane z symbolami klasyfikacji PKWiU 2008 za pomocą kluczy przejścia PKWiU 2004-2008 oraz PKWiU 2008-2004. Zostały one opublikowane jako załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 29 października 2008 r. Klucze przejścia stanowią wskazówkę w zakresie stosowania właściwego symbolu PKWiU, ale nie obejmują wszystkich symboli.

Wnioskodawca podkreśla, że żadne z uzyskanych Zezwoleń nie zawiera obecnie daty jego obowiązywania, a w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282, dalej: "ustawa o SSE"), zezwolenia wygasają z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa. Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie XSSE (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1091 z późn. zm.), XSSE obecnie funkcjonuje do 31 grudnia 2026 r. Posiadane przez Wnioskodawcę Zezwolenia są zatem obecnie ważne do 31 grudnia 2026 r.

W związku z posiadaniem Zezwoleń, Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie, a także wyodrębnienie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z Zezwoleń. Ewidencja umożliwi rozliczenie wszystkich projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów, dla celów kalkulacji przysługującego Wnioskodawcy limitu pomocy publicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT?

2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia nr 1) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia nr 2, Zezwolenia nr 3), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka będzie mogła prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ustawy o SSE, są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: "ustawa o CIT") wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym zwolnienie to dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. W kwestii obliczenia podstawy opodatkowania art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeśli dochody z tych źródeł są wolne o podatku oraz kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia przychodu zwolnionego spod opodatkowania. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465, dalej: "Rozporządzenie SSE"), zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzana na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych, analiza powyższych przepisów pozwala zauważyć, że w celu kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podmiot zobowiązany jest wyłączyć odpowiednio przychody oraz koszty działalności strefowej. Prowadzona przez niego ewidencja księgowa powinna umożliwić ustalenie tych wartości. Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie SSE powinna móc ustalić sumę kosztów strefowych oraz przychodów strefowych. Dochód podlegający opodatkowaniu oraz zwolniony z opodatkowania wykazywany jest następnie w składanych deklaracjach podatkowych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ani przepisy regulujące prowadzenie działalności na terenie SSE, ani też przepisy ustawy o CIT nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. Tym samym podmiot korzystający jednocześnie z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej, będąc przy tym uprawnionym do prowadzenia jednej ewidencji i ustalania na jej podstawie dochodu zwolnionego z opodatkowania w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT oraz dochodu z działalności gospodarczej nie podlegającej zwolnieniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla powyższej konkluzji nie ma również znaczenia to, że poszczególne zezwolenia uzyskane przez Wnioskodawcę odnoszą się po części do różnych rodzajowo kategorii prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o CIT wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz działalność zwolnioną nie nakazuje bowiem dokonania wydzielenia dochodów uzyskanych z poszczególnych rodzajów działalności zwolnionej oraz traktować ich odrębnie. Ponadto, w przypadku wszystkich z posiadanych Zezwoleń, Wnioskodawca prowadzi tę samą działalność gospodarczą.

Analogiczne stanowisko zostało już wielokrotnie wyrażone w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym m.in. w:

* interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/423-55/14/KB),

* interpretacji indywidualnej z 17 marca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-1705/13/CzP),

* interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-98/13-3/KJ),

* interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-550/13-2/PR),

* interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-1427/12/MO),

* interpretacji indywidualnej z 5 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-538/13-3/KS),

* interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-367/13-2/MF),

* interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB3/423-475a/13/DK),

* interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-382/13-2/KJ),

* interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-1059/13/PC),

* interpretacji indywidualnej z 29 października 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-1006/13/CzP),

* interpretacji indywidualnej z 3 października 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-812/13/SD).

Wnioskodawca jednocześnie wskazuje, że analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało również 10 maja 2006 r. przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2267 w sprawie braku jednoznacznych przepisów dotyczących wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie specjalnych stref ekonomicznych (znak SPS-023-2267/06). W piśmie tym czytamy: Ustawodawca nie zdefiniował, o jak dalekie wyodrębnienie organizacyjne działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej chodzi. W opinii Ministerstwa Finansów, w przypadku prowadzenia działalności również poza terenem danej strefy nie jest konieczne tworzenie wyodrębnionych oddziałów. Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym. Stanowisko takie było ponadto wcześniej prezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 31 października 2003 r. (znak: PB4/KGK-8214-2434-319/03) skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wynika z obydwu ww. pism wymogi dotyczące prowadzenia przez przedsiębiorcę stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu wyłącznie prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania. Zaprezentowane powyżej stanowisko potwierdza również sama konstrukcja deklaracji podatkowej CIT-8, w której możliwe jest wyłącznie zaprezentowanie łącznego dochodu lub straty na działalności zwolnionej z opodatkowania (brak jest natomiast możliwości deklarowania dochodów lub strat uzyskanych na każdym z Zezwoleń odrębnie).

Ad. 2

Jak wskazane zostało w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w stosunku do pytania nr 1, w świetle obowiązujących przepisów prawa, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez siebie Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

Konsekwentnie do wykładni przepisów przedstawionych w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w kwestii pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka będzie mogła prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

Przepisy ustawy o CIT, wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną, nie nakazują jednocześnie wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie. Tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2012 r. (IBPBI/2/423-18/12/SD): obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią lub prowadzi działalność niewymienioną w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o CIT, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. (...). W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że będzie mógł objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. zezwolenia nr 1) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno zezwolenia nr 2, zezwolenia nr 3).

Stanowisko takie zostało już wielokrotnie wyrażone w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym m.in. w:

* interpretacji indywidualnej z 9 lutego 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/423-72/14/KB),

* interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/423-55/14/KB),

* interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-133/14-4/KS),

* interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-291/14/CzP),

* interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-306/13/SD),

* interpretacji indywidualnej z 17 marca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-1706/13/CzP),

* interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-498/13-3/KJ),

* interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-550/13-2/PR),

* interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-305/13/SD),

* interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-291/14/CzP),

* interpretacji indywidualnej z 29 października 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-1007/13/CzP),

* interpretacji indywidualnej z 24 października 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-302/13-2/PM),

* interpretacji indywidualnej z 9 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB1/415-706/13-2/AG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl