IBPB-1-3/4510-259/16/TS - Wydatki ponoszone na realizację działań w zakresie CSR kosztem uzyskania przychodów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-259/16/TS Wydatki ponoszone na realizację działań w zakresie CSR kosztem uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację działań w zakresie CSR, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację działań w zakresie CSR, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka X (dalej: "Spółka") oraz spółki od niej zależne zawarły umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: "PGK" lub "Wnioskodawca") w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z Umową:

* PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,

* rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,

* Spółka została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z u.p.d.o.p. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a u.p.d.o.p., w związku z art. 7 ust. 1-3 u.p.d.o.p. Ww. Umowa została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r.

Spółka prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi oraz produkcji z tych rud miedzi i innych metali. Ponadto, Spółka działa w ramach Grupy Kapitałowej (jako podmiot dominujący), stąd też Spółka (bezpośrednio, bądź też za pośrednictwem innych podmiotów Grupy) posiada akcje/udziały w podmiotach powiązanych, prowadzących działalność w Polsce jak i poza granicami kraju.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka angażuje się w programy z zakresu CSR, czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, która przejawia się budowaniem pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi. CSR gwarantuje lojalność klienta, podnosi wiarygodność firmy w oczach jej współpracowników, partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych. Z uwagi na duże zaangażowanie w tym zakresie, Spółka znalazła się w gronie innych spółek giełdowych biorących udział w projekcie R. (zainicjowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych), którego celem było wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz zaakcentowanie atrakcyjności inwestycyjnej tych spółek. W skład R. wchodzą wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Mając świadomość wpływu realizowanej działalności gospodarczej na otoczenie zewnętrzne, Spółka podejmuje szereg działań uwzględniających w prowadzonym biznesie problematykę społeczną i środowiskową, co wpływa na budowę dobrego wizerunku Spółki. Ponadto, zaangażowanie Spółki w działalność o charakterze społecznym pozwala odpowiednio wcześnie zrozumieć zmieniające się oczekiwania społeczeństwa, w tym także konsumentów. Tym samym, działalność społeczna, która wymaga od Spółki podjęcia wysiłku w celu zrozumienia potrzeb społeczeństwa, może przełożyć się na lepsze prognozowanie przyszłych trendów konsumenckich i w ten sposób - poprzez podjęcie działań dostosowawczych (np. w zakresie strategii marketingowej) - poprawić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz utrzymać lub zwiększyć konkurencyjność Spółki.

Przejawem wskazanej powyżej działalności Spółki jako firmy odpowiedzialnej społecznie jest podjęcie przez Spółkę działań w obszarze promocji ochrony zdrowia, kultury i sztuki oraz edukacji w zakresie biznesu.

W ramach wskazanych powyżej obszarów, Spółka zainicjowała realizację następujących programów:

1. Program A,

2. Program B,

3. Program C,

których cele przedstawiono poniżej:

Program A:

Głównym celem tego Programu jest intensyfikacja ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń między polskimi spółkami i rozwoju umiejętności menedżerów zarządzających nimi; w zakresie funkcjonowania na rynkach zagranicznych.

Program dedykowany jest:

* liderom opinii - top menedżerom,

* dziennikarzom ekonomicznym i biznesowym,

* organom państwowym wspierającym ekspansję międzynarodową polskich firm.

Poprzez działania podjęte w Programie A, Spółka pragnie zbudować świadomość społeczeństwa polskiego jako firma innowacyjna. Chce dotrzeć ze sprecyzowanym komunikatem do polskiego biznesu, władz samorządowych i społeczności lokalnej.

Podstawowym zamierzeniem Spółki w tym obszarze jest prezentacja firmy jako podmiotu nie tylko inwestującego w rozwój nowoczesnych technologii, ale również jako Lidera przekazującego swoje doświadczenie i edukującego polski biznes.

Program realizowany jest poprzez cykl konferencji oraz warsztatów przy udziale wybitnych ekspertów i przedstawicieli firm, mających doświadczenie związane z ekspansją zagraniczną.

Realizacja działań w tym obszarze odbywa się we współpracy z wydawcą czasopisma ogólnokrajowego, z którym Spółka zawiera umowę, w ramach której zleca mu za wynagrodzeniem usługi polegające na organizacji warsztatów, przygotowaniu materiałów promujących organizację Programu - w tym zaproszeń mailingowych, reklamy w prasie i na stronie internetowej czasopisma wykonawcy usług, sporządzenia i opublikowania w prasie raportów podsumowujących realizację warsztatów, a także wywiadów z przedstawicielem Spółki oraz umieszczenia logotypu Spółki na wszystkich materiałach związanych z organizacją Projektu.

Program B:

W obszarze Programu B, Spółka podejmuje szereg działań mających na celu dbanie o stan i zasoby środowiska naturalnego oraz o promocję wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji.

W ramach działań proekologicznych realizowany był proces wapnowania gleb na terenie dwóch gmin bezpośrednio sąsiadujących z instalacjami hutniczymi Spółki w celu zapobiegania migracji do gleby metali ciężkich pochodzących z procesu produkcji hutniczej, a także badania kwasowości gleby, które pozwalają zakwalifikować badany teren do procesu wapnowania, celem immobilizacji metali poprzez poprawę pH gleb.

Działania proekologiczne obejmują również inne inicjatywy przejawiające się dążeniem Spółki do poprawy prowadzonej działalności gospodarczej z punktu widzenia skutków jakie wywiera ona na środowisko. W tym zakresie Spółka realizuje działania mające na celu informowanie społeczności lokalnej o realizowanych przez nią inwestycjach usprawniających tą działalność i ograniczających zarazem negatywne skutki jej oddziaływania na środowisko.

Działania prozdrowotne obejmują:

* cykliczne zajęcia Nordic Walking dla seniorów z terenu zagłębia miedziowego,

* cykliczne lekcje nauki pływania dla dzieci z regionu miedziowego,

* badania na zawartość ołowiu we krwi wśród dzieci zamieszkujących obszary graniczące z instalacjami hutniczymi,

* turnusy profilaktyczne tzw. "zielone szkoły" dla dzieci z gmin sąsiadujących z należącymi do Spółki hutami,

* profilaktyczne zajęcia na basenach dla uczniów szkół z terenu gmin "hutniczych",

* zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej organizowane na rzecz dzieci i młodzieży z regionu miedziowego,

* dodatkowe doraźne działania/eventy profilaktyki zdrowotnej typu: warsztaty onkologiczne w szkołach średnich regionu miedziowego, konsultacje rehabilitacyjne dla pracowników Spółki, spotkania ze znanymi sportowcami z regionu miedziowego w ramach eventów sportowo-rekreacyjnych.

Celem realizacji powyższych obszarów, Spółka nabywa od podmiotów zewnętrznych (w tym również powiązanych ze Spółką) towary i usługi w zakresie organizacji ww. zajęć sportowych (tekst jedn.: wynajem obiektów sportowych, trenerów i ekspertów z dziedziny sportu i rekreacji, zdrowia), a także wykonania czynności związanych z ochroną gruntów przed skutkami działalności gospodarczej Spółki. Usprawnieniu tych działań służyć ma kampania promocyjna i informacyjna w mediach.

Działania promocyjne zakładają krótką, skondensowaną informację w oparciu o przekaz reklamowy, zachęcający do korzystania z oferowanych przez Program B możliwości i naboru chętnych do uczestnictwa w działaniach operacyjnych programu, z użyciem stosownych nośników: spoty reklamowe, banery internetowe, plakaty outdoor, ulotki reklamowe. Działania informacyjne obejmują cykle materiałów dziennikarskich w celu budowania wśród odbiorców pożądanej percepcji w odniesieniu do treści, działań i możliwości, które niesie ze sobą Program B (z wykorzystaniem gatunków informacyjno-powiadamiających np.: reportaże, wywiady, sprawozdania, krótkie informacje w blokach informacyjnych oraz gatunków publicystycznych np. artykuły, recenzje, komentarze).

Powyższe działania podyktowane są potrzebą prowadzenia przez Spółkę działań, których celem jest dbanie o dobrze pojęty interes społeczny regionu, a także budową wizerunku Spółki jako "dobrego sąsiada" - firmy szanującej oczekiwania i potrzeby mieszkańców regionu - jednego z najważniejszych interesariuszy Spółki.

Firma planując i realizując działania CSR-owe, których adresatami i bezpośrednimi odbiorcami są społeczni beneficjenci otoczenia spółki - podtrzymuje tym samym tak ważną "licencję na działanie", przejawiającą się społeczną akceptacją, działalności biznesowej Spółki w sektorze wydobywczym.

Program C:

Działania podejmowane przez Spółkę w obszarze kultury mają na celu upowszechnianie marki Spółki, ale także:

* zbudowanie marki Spółki jako mecenasa kultury regionalnej, polskiej i międzynarodowej,

* ochronę dóbr dziedzictwa narodowego,

* budowanie świadomości mieszkańców kraju i poza jej granicami,

* utrwalanie tożsamości historycznej i narodowej,

* wyszukiwanie i odkrywanie nowych wartości w kulturze, pokazujących jej oryginalność, unikatowość i niepowtarzalność,

* kształtowanie wrażliwości na wartości dziedzictwa historycznego i kulturowego,

* tworzenie nowych, awangardowych kierunków i zjawisk w kulturze: sztuki wizualne i performatywne, design, muzyka, teatr, literatura, film.

Program kierowany jest przede wszystkim do: animatorów kultury, zespołów artystycznych i edukacyjnych, instytucji i placówek kultury, mediów opiniotwórczych w dziedzinie kultury oraz instytucji państwowych i samorządowych.

W ramach tego Projektu Spółka:

* zaprojektowała znak graficzny/logo Programu,

* uczestniczy w projektach kulturalnych jako sponsor/mecenas projektu (uzyskując w ten sposób wartość zwrotną polegającą na reklamie marki Spółki),

* wydaje publikacje promujące i dokumentujące zaangażowanie Spółki w tworzenie i upowszechnianie kultury.

Ponoszone przez Spółkę wydatki na nabycie towarów i usług związanych z realizacją powyższych obszarów, dokumentowane są/będą fakturami wystawionymi dla Spółki przez inne podmioty gospodarcze, w tym podatników VAT.

Wnioskodawca ponadto poinformował, że w latach ubiegłych Spółka X - jako samodzielny podatnik podatku CIT - otrzymała interpretację ILPB3/423-200/14-2/PR z 31 lipca 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku. Jednakże z uwagi na fakt, że od 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację działań w zakresie CSR, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

W świetle powołanego przepisu, aby wydatek poniesiony przez Spółkę stanowił dla niej koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez Spółkę,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została Spółce w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w gronie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dla oceny ponoszonych wydatków pod kątem kwalifikacji podatkowej istotne jest określenie ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. W powyższym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a powstaniem (możliwością powstania) lub zwiększeniem osiąganego przez Spółkę przychodu, nie jest możliwy do wskazania w oderwaniu od definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pod pojęciem tym należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, realizowane przez Spółkę działania w obszarach prozdrowotnych, proekologicznych oraz kulturalnych i biznesowych wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotny w tym zakresie jest aspekt zaangażowania Spółki jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego w sprawy społeczności lokalnej oraz sąsiadującego otoczenia zewnętrznego. Działania podejmowane w tym zakresie stanowią element współczesnej strategii zarządzania firmą. Tego rodzaju aspekt działalności gospodarczej niewątpliwie wpływa na poprawę dialogu społecznego na poziomie lokalnym, co przekłada się na poprawę wizerunku firmy i wzrost konkurencyjności firmy na rynku globalnym i pośrednio wpływa na wielkość uzyskiwanych przez nią przychodów.

W związku z tym, że realizacja przez Spółkę działań polegających na wdrażaniu procesu CSR jest:

* jednym z elementów efektywnej strategii zarządzania, o charakterze marketingowym, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Spółki na poziomie globalnym,

* pomocna w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego, rozwoju społecznego i ekonomicznego,

* procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej,

* strategią prowadzącą do trwałego sukcesu Spółki,

to zdaniem Spółki, czynniki te przemawiają za tym, że ponoszone przez Spółkę wydatki na realizację takiego procesu powiększają podatkowe koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, konieczność ponoszenia tego rodzaju wydatków jest uzasadniona, co przemawia za tym, że winny one stanowić koszty podatkowe w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Rozważając natomiast kwestię momentu ujęcia przedmiotowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów, należy przede wszystkim wskazać, że przedmiotowe wydatki nie mają bezpośredniego związku z konkretnym przychodem osiąganym przez Spółkę. Wydatki te wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem Spółki i dlatego też winny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodem, które zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p., potrącalne są w dacie ich poniesienia, przez którą w myśl art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p., uznaje się dzień ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl