Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-187/15/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym 21 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/2/4510-187/15/PC, IBPB-1-3/2/4510-188/15/PC, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 21 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada zezwolenie z 17 sierpnia 2010 r. (dalej: "Zezwolenie") na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE dotyczące działalności Centrum B-R, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

* usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (grupa 72.1)

* leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (grupa 21.2).

Na podstawie Zezwolenia Spółka zobowiązana jest m.in. do poniesienia na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w kwocie co najmniej 20.000.000 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z warunkami Zezwolenia, w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesie 30.000.000 PLN. Zgodnie z Zezwoleniem, termin zakończenia przedmiotowej inwestycji został określony na dzień 31 grudnia 2016 r., przy czym jak wynika z Zezwolenia nakłady kwalifikowane stanowiące koszt wynajmu powierzchni produkcyjnej, magazynowej oraz biurowej poniesione zostaną do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Biznes planem Spółki przedłożonym na potrzeby ubiegania się o uzyskanie Zezwolenia Spółka wskazała, że planuje ponieść nakłady inwestycyjne z tytułu:

1.

urządzenia i wyposażenia laboratorium in vitro - planowane nakłady w fazie wstępnej (dot. lat 2010-2011) w kwocie: 1.200.000 PLN; planowane całkowite nakłady inwestycyjne w kwocie: 2.600.000 - 3.600.000 PLN,

2.

urządzenia i wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych do przygotowywania białek do badań przedklinicznych i klinicznych: planowane nakłady inwestycyjne w fazie wstępnej (dot. lat 2010-2011) w kwocie: 2.500.000 PLN; planowane całkowite nakłady inwestycyjne 5.400.000 - 8.400.000 PLN,

3.

zakupu praw i technologii: planowane całkowite nakłady inwestycyjne w kwocie 12.200.000 - 15.500.000 PLN.

Jednocześnie, zgodnie z Biznes planem, całkowita wartość inwestycji na adaptację pomieszczeń, zakup urządzeń i technologii know-how ma przekroczyć kwotę 20.000.000,00 PLN i nie przekroczyć 30.000.000,00 PLN.

W odniesieniu do ponoszonych wydatków, należy stwierdzić, że znaczna ich część jest związana z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie badania klinicznego nad lekiem. Badania kliniczne są elementem niezbędnym do przyszłego funkcjonowania i osiągania przychodów przez Spółkę, stąd też były one kluczowe w procesie rokowań z SSE w momencie uzyskiwania zezwolenia na działalność w strefie. Badanie kliniczne Spółki dotyczy nowej klasy leków - leków biopodobnych, które należą do jednej z najważniejszych grup terapeutycznych. W tej klasie leków wyróżnia się produkty o tym samym mechanizmie działania, ale każdy z nich wytwarzany jest innowacyjną technologią. Jako, że w biofarmacji produkt definiowany jest przez proces (każdy proces skutkuje trochę innym produktem), lek biopodobny przed rejestracją i uzyskaniem dopuszczenia do obrotu musi zostać poddany badaniom klinicznym. Jest to element krytyczny wdrożenia. W związku z prowadzaniem prac rozwojowych nad lekiem oraz w celu przeprowadzenia rejestracji tego leku po zakończeniu badania klinicznego Spółka nawiązała współpracę z organizacjami Contract Research Organization (dalej jako: "X") tj. Y oraz Z, które w ramach realizacji badania klinicznego nad tym lekiem świadczą na rzecz Spółki usługi w zakresie organizacji, koordynacji, administracji oraz nadzoru nad przeprowadzaniem badania.

Usługi świadczone przez powyższe X obejmowały w szczególności:

* przeprowadzenie tzw. "feasibility study", czyli wyboru odpowiednich ośrodków badawczych (szpitali/placówek medycznych) kwalifikujących się do badania klinicznego,

* kontrole przeprowadzanych badań przez lekarzy (tzw. badaczy) w zakresie zgodności zastosowanych procedur i założeń z protokołem badania opracowanym przez Spółkę,

* sprawdzanie sprzętu medycznego w szpitalach/placówkach wytypowanych do przeprowadzenia badania,

* szkolenie lekarzy oraz personelu medycznego,

* asystę związaną z przygotowaniem dokumentacji medycznej wymaganej w danym państwie, w którym prowadzone są badania (np. wnioski/pisma składane do komisji bioetycznych),

* nadzór nad przebiegiem badania w ośrodkach badawczych, analiza danych surowych w bazie danych dotyczącej badania i wychwytywanie ewentualnych niezgodności/zagrożeń w trakcie badań prowadzonych w ośrodkach badawczych,

* przesyłanie comiesięcznych raportów dotyczących działań niepożądanych dla leku oraz raportów sprawozdawczych z wizyt tzw. monitorów reprezentujących X w ośrodkach badawczych,

* przesyłanie cząstkowych raportów z badania klinicznego (na podstawie danych surowych),

* nadzór nad dokumentacją medyczną zgromadzoną w trakcie badania klinicznego.

Na podstawie danych medycznych zgromadzonych przez X, a wygenerowanych przez badaczy w ośrodkach (dane medyczne z wizyt pacjentów, dane analityczne, obserwacja przebiegu leczenia i ocena postępów terapeutycznych, analiza bezpieczeństwa terapii, działań niepożądanych), a później ujętych w raporcie końcowym, którego istotną częścią będzie również analiza statystyczna, powstanie raport końcowy z badania. Raport ten będzie istotną częścią dokumentacji rejestracyjnej, którą Wnioskodawca przedłoży Europejskiej Agencji Leków. Zgodnie z treścią umów o świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem badania klinicznego z firmami X, wszystkie prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej, włączając w to autorskie prawa majątkowe, powstałe w rezultacie przeprowadzenia badania oraz w wykonaniu warunków tej umowy, włączając w to prawa do wyników badania przechodzą na rzecz Wnioskodawcy. W rozumieniu Wnioskodawcy, proces badania klinicznego prowadzi do powstania nowej, nieoczywistej i nieistniejącej dotychczas wiedzy, na którą składają się dane nabyte w trakcie badania od firm X i badaczy. Dziś nie istnieją dane kliniczne dotyczące leku biopodobnego do R. Koszty, które są z tym procesem związane to opłata za dobór ośrodków klinicznych, opiekę nad pacjentem, wygenerowanie danych klinicznych, analizę i opracowanie danych. Na podstawie tych danych powstanie dokument, a jego treść włączona będzie do dokumentacji rejestracyjnej leku M. Nabycie wiedzy w wyżej opisanym procesie doprowadzi do powstania wartości intelektualnych, które będą podstawą działalności wytwórczej Wnioskodawcy, z której to będą generowane przychody stanowiące podstawę opodatkowania. W przypadku rozwoju leków tej klasy, do osiągania przychodów z tytułu sprzedaży, inwestycja w środki trwałe jest niewystarczająca. Najważniejszym komponentem działalności operacyjnej są wartości niematerialne, a jedynym możliwym sposobem nabycia tych wartości niematerialnych jest realizacja badania klinicznego. Stąd inwestycja Wnioskodawcy posiada komponent środka trwałego i wartości niematerialnych. Wielkość wydatków z tytułu usług nabywanych od Y oraz Z, w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2015 r. wynosi około 21.000.000,00 PLN, przy czym na wynagrodzenie tych firm składa się zarówno wynagrodzenie za usługi świadczone w sposób ciągły, jak i tzw. koszty badaczy, oraz koszty dodatkowe (np. koszty podróży służbowych związanych z prowadzeniem badań). W przypadku współpracy z Y wynagrodzenie za poszczególne kategorie wsparcia było fakturowane odrębnie (tekst jedn.: odrębnie faktury za koszty ośrodków badawczych, jak i za koszty dodatkowe). Natomiast w przypadku współpracy z firmą Z faktury były wystawiane wyłącznie z dwóch tytułów, tj. z tytułu wynagrodzenia za realizację badania klinicznego oraz z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem badania. Badacze przeprowadzający badania kliniczne odgrywają kluczową rolę w niniejszym procesie, a koszt ich pracy stanowi znaczącą kwotę. Zasadnicza część dokumentacji powstaje na skutek obserwacji pacjenta przez badacza i wypełniania dokumentacji klinicznej. Spółka posiada stosowe zestawiania wydatków obrazujące ponoszone kwoty. Zgodnie z przepisami regulującymi podatki dochodowe, całkowity koszt inwestycji obejmuje zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, a takimi właśnie są koszty badań klinicznych. W świetle § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Intencją stron (Spółki oraz współpracujących z nią firm X) było przekazywanie Spółce know-how (w formie nieopatentowanych informacji praktycznych z dziedziny naukowej, wynikających z doświadczeń i badań firm X) pozwalającego na spełnienie koniecznych wymogów związanych z rejestracją leku, w tym przygotowaniem wymaganej dokumentacji rejestracyjnej leku w celu rozpoczęcia produkcji leku badanego i wprowadzenia go na rynek do sprzedaży. Informacje przekazane przez firmy X spełniały cechy właściwe dla know-how, tj. w szczególności, były one: niejawne, istotne i zidentyfikowane.

Ponadto w uzupełnieniu z 15 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) wskazano, że nabyte wartości niematerialne i prawne spełniają wymogi określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach specjalnych Stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.).

Oznacza to, że spełnione są łącznie następujące warunki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych:

* będą one wykorzystane przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną, wyłącznie w ramach Spółki i są one ujęte w aktywach Spółki, gdzie pozostaną przez okres co najmniej 5 lat;

* będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

* będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Wnioskodawca posiada status przedsiębiorstwa małego - w rozumieniu art. 2 ust. 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesione w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2015 r. (w kwocie ok. 21.000.000,00 PLN) wydatki związane z badaniem klinicznym leku M., będące podstawową działalnością Spółki w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mogą być potraktowane jako kwalifikowane nakłady inwestycyjne, stanowiące podstawę do kalkulacji dostępnego dla Spółki limitu pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez firmę działającą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, obejmujące koszty badań klinicznych, należy interpretować jako wydatki kwalifikowane, zgodne z zapisami § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465), jak i art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), gdyż stanowią one cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Zgodnie z wydanym Spółce w 2010 r. zezwoleniem na inwestycję realizowaną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedmiotem działalności firmy miały być prace badawczo-rozwojowe. Immanentnym elementem prac badawczo-rozwojowych są badania kliniczne, a wydatki na rzecz badań obejmują m.in. nabywanie niezbędnego z ich prowadzeniem know-how (odrębnej WNiP).

Spółka nabywała kluczowe dla finalizacji prac nad lekiem know-how od firm X, co znajduje potwierdzenie w umowach zawartych z przedmiotowymi firmami. W interpretacji Spółki, nabycie od firm X takich WNiP stanowi wydatki kwalifikowalne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, spełniające równocześnie warunki określone w jego § 6 ust. 3 pkt 1-3 i stanowiące koszty inwestycyjne zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 niniejszego Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na prace badawczo-rozwojowe, w rzeczywistości będą się wiązały z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych o jakich mowa we wniosku. Kwestia ta bowiem jako element opisu stanu faktycznego nie mogła podlegać ocenie.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które uprawnia do prowadzenia działalności na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie specjalnej strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465).

W związku z faktem, że Spółka zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE uzyskała 17 sierpnia 2010 r. zastosowanie znajdują przepisy ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Jak stanowi § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1.

kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub

2.

tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Na podstawie § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

W myśl § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

1.

ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2.

ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3.

kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4.

ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;

5.

kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

6.

ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

W myśl § 6 ust. 2 powyższego rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia, wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1.

będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego - przez okres co najmniej 3 lat;

2.

będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3.

będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Przytoczone powyżej przepisy, określają następujące warunki, aby dany wydatek zakwalifikować do objęcia pomocą:

* musi to być koszt inwestycji,

* musi być faktycznie poniesiony w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego,

* musi być poniesiony w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy,

* musi być przeznaczony na cele określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia,

* wydatki muszą być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przy czym należy przyjąć, że przez koszty inwestycji należy rozumieć koszty "nowej inwestycji", o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz wskazane powyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że wydatki na nabycie wskazanych w opisie stanu faktycznego wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez Spółkę w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w ramach przysługującego Spółce limitu.

Stanowisko Wnioskodawcy zatem należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu należy także wyjaśnić, że postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanymi w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających. Organ wydający interpretację indywidualną nie może więc zbadać w sensie merytorycznym "sprawy podatkowej" wynikającej z przytoczonego we wniosku zdarzenia, lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku odnoszące się do regulacji przepisów prawa podatkowego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego zdarzenia. Przedstawiony we wniosku opis sprawy stanowi bowiem jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym, wraz z zadanym pytaniem, wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne. Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Nadmienia się, że w zakresie pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl