IBPB-1-2/4510-949/15/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-949/15/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 31 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek płatnika w związku z planowanym jego przekształceniem w spółkę komandytową lub spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek płatnika w związku z planowanym jego przekształceniem w spółkę komandytową lub spółkę jawną.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: "Spółka B") z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Począwszy od dnia 1 października 2015 r., Spółka B jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jedynym komplementariuszem w Spółce B jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Spółka A"). Jedynym akcjonariuszem w Spółce B jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Akcjonariusz"). Spółka B jest jednym z komandytariuszy w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Spółka C").

Spółka C osiągnęła w ubiegłym roku obrotowym (zakończonym w dniu 30 września 2015 r.) zysk, który na podstawie uchwał wspólników Spółki C zostanie zatrzymany w Spółce C i będzie podlegał przekazaniu na kapitał zapasowy Spółki C w celu umożliwienia Spółce C dalszego prowadzenia działalności operacyjnej z wykorzystaniem zatrzymanych w niej środków (dalej: "Uchwała"). W konsekwencji, wspólnicy Spółki C (w tym m.in. Spółka B) zakładają i zgadzają się z tym, że nie otrzymają od Spółki C żadnych środków, i tym samym nie będą partycypować w zysku wypracowanym przez Spółkę C w ostatnim roku obrotowym. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z umową Spółki C, jednomyślnej uchwały wspólników Spółki C wymaga m.in. zatwierdzenie podziału zysku za rok obrotowy i określenie kwoty zysku, która ma być przeznaczona do podziału pomiędzy poszczególnych wspólników Spółki C. Dlatego też Uchwała wymaga jednomyślności ze strony wszystkich wspólników Spółki C.

Ponadto, wspólnicy Spółki B (tekst jedn.: Akcjonariusz i Spółka A) zamierzają podjąć uchwałę o przekształceniu Spółki B w spółkę komandytową lub spółkę jawną. Na dzień przekształcenia Spółka B nie będzie wykazywała żadnych środków na kapitałach innych niż kapitał zakładowy, z wyjątkiem nadwyżki wkładu wniesionego przez Akcjonariusza ponad wartość nominalną akcji Spółki B wydanych Akcjonariuszowi (tzw. agio), która została przekazana na kapitał zapasowy Spółki B na podstawie art. 396 § 2 stosowanego odpowiednio w związku z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.; dalej: "k.s.h.") oraz kwoty kilkuset złotych przekazanej na kapitał zapasowy Spółki B tytułem wkładu komplementariusza. Na dzień przekształcenia Spółka B będzie wykazywać stratę bilansową. Spółka B nie będzie posiadała w szczególności żadnych niepodzielonych zysków: czy to niepodzielonych zysków bieżących (tekst jedn.: zysków wypracowanych w roku obrotowym poprzedzającym dzień przekształcenia) czy niepodzielonych zysków z lat wcześniejszych. W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, iż do zysków (w tym zysków niepodzielonych) Spółki B nie zalicza on środków zatrzymanych w Spółce C i przekazanych na kapitał zapasowy Spółki C na podstawie Uchwały. Z racji tego, że zysk wypracowany przez Spółkę C nie zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników tej spółki (m.in. pomiędzy Spółkę B oraz pozostałych komandytariuszy), nie może on być identyfikowany z zyskiem Spółki B, w szczególności z zyskiem niepodzielonym w Spółce B lub zyskiem przekazanym na kapitał zapasowy Spółki B, o którego przeznaczeniu mogliby decydować wspólnicy Spółki B, czyli Akcjonariusz i Spółka A.

Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, iż ostatni rok obrotowy Spółki B i Spółki C zakończył się tego samego dnia (tekst jedn.: 30 września 2015 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki B w spółkę komandytową lub spółkę jawną, na Spółce B będzie ciążyć obowiązek płatnika zgodnie z art. 26 ust. 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki B w spółkę komandytową lub spółkę jawną, na Spółce B nie będzie ciążyć obowiązek płatnika zgodnie z art. 26 ust. 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"), a to ze względu na brak powstania w opisywanym przypadku obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o CIT po stronie wspólników Spółki B (tekst jedn.: Spółki A i Akcjonariusza).

W przypadku przekształcenia spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych kwestię opodatkowania na gruncie ustawy o CIT reguluje art. 10 ust. 1 pkt 8, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (...) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę nie będącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W przypadku powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, na spółce przekształconej, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu.

Warto podkreślić w tym miejscu, że kapitał zapasowy Spółki B, utworzony jedynie z nadwyżek wkładów Akcjonariusza ponad wartość nominalną objętych przez niego akcji Spółki B (tzw. agio) oraz wkładu pieniężnego komplementariusza, nie stanowi kapitału utworzonego z zysków i co do zasady środki na nim zgromadzone nie mogą być przeznaczone na wypłatę pomiędzy wspólników Spółki B, w tym na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariusza. Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, opodatkowaniu podlegają jedynie niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej (np. przekazane na kapitał zapasowy bądź rezerwowy spółki przekształcanej). Z uwagi na fakt, że wkłady do spółki, w tym agio, nie mogą być identyfikowane z zyskiem (tym bardziej niepodzielonym zyskiem), to nie mogą one podlegać opodatkowaniu na etapie przekształcenia Spółki B i stanowić dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach przewidzianych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Dla oceny skutków podatkowych planowanego przekształcenia Spółki B nie ma również znaczenia fakt ewentualnego wypracowania zysku w Spółce C (której komandytariuszem jest m.in. Spółka B). Należy bowiem wskazać, iż w takiej sytuacji, ze względu na podjęcie przez wspólników Spółki C (w tym m.in. Spółkę B i pozostałych komandytariuszy) uchwały o zatrzymaniu zysku w Spółce C i przekazaniu go na kapitał zapasowy Spółki C, zysk ten nie będzie mógł być identyfikowany z zyskiem Spółki B (w tym z zyskiem niepodzielonym Spółki B). Zysk zatrzymany w Spółce C i przekazany na jej kapitał zapasowy na podstawie Uchwały stanowi bowiem część majątku Spółki C. W konsekwencji, po stronie wspólników Spółki B (tekst jedn.: Spółki A oraz Akcjonariusza) brak będzie podstaw do podejmowania decyzji (uchwały) o sposobie jego podziału (przeznaczeniu). Co istotne, w omawianym przypadku przekształcenie ma dotyczyć Spółki B, a nie Spółki C (której to kapitał zapasowy faktycznie ma zasilić wypracowany przez nią zysk).

W nawiązaniu do powyższego godzi się wskazać, iż zgodnie z art. 52 § 1 k.s.h. wspólnik spółki jawnej (a w związku z art. 103 § 1 k.s.h., spółki komandytowej) może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Zgodnie z art. 37 § 1 k.s.h. przepisy rozdziału 3 działu I tytułu II k.s.h. (w tym art. 52 k.s.h.) mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Jako że umowa Spółki C uzależnia wypłatę zysku wspólnikom od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok obrotowy i określenia kwoty zysku do podziału pomiędzy poszczególnych wspólników Spółki C, to brak podjęcia takiej uchwały i jednoczesne podjęcie Uchwały o zatrzymaniu zysku w Spółce C i przekazaniu go na kapitał zapasowy Spółki C spowoduje, iż zysk Spółki C w części odpowiadającej prawu do udziału w zysku tej spółki przynależnym Spółce B nie będzie stanowić zysku (w tym zysku niepodzielonego) Spółki B w momencie przekształcenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, pod pojęciem zysku w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT należy rozumieć w szczególności zysk stanowiący wynik finansowy jednostki, wynikający z rachunku zysków i strat oraz z bilansu jednostki (w części pasywów bilansu dot. kapitału podstawowego). Taki tok rozumowania potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt IV CSK 101/08), w którym stwierdzono, iż "zysk określany jako nadwyżka majątku spółki ponad wartość wkładów wspólników ma charakter obiektywny. Powstaje i istnieje niezależnie od tego, czy wspólnicy podejmą uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W spółkach sporządzających sprawozdanie finansowe zysk wynika z bilansu spółki".

Podjęcie Uchwały o zatrzymaniu w Spółce C zysku oraz przekazaniu tego zysku na kapitał zapasowy Spółki C oznacza, iż po stronie Spółki B zysk Spółki C (jego część) nie będzie przychodem w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.; dalej: "ustawa o rachunkowości"). Tym samym, zysk Spółki C zatrzymany w tej spółce na mocy Uchwały nie będzie miał wpływu na wynik finansowy Spółki B i nie powinien on być uwzględniony w sprawozdaniu finansowym Spółki B sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia Spółki B w spółkę komandytową lub spółkę jawną zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W szczególności nie może on podlegać podziałowi pomiędzy wspólników Spółki B.

Mając na uwadze powyższe rozważania, zdaniem Spółki B, na dzień przekształcenia Spółki B w spółkę komandytową lub spółkę jawną, w Spółce B nie będzie żadnych niepodzielonych zysków ani zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy podlegających opodatkowaniu na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Tym samym, przekształcenie Spółki B w spółkę komandytową lub spółkę jawną będzie neutralne podatkowo (na gruncie ustawy o CIT) dla jej wspólników (tekst jedn.: Spółki A oraz Akcjonariusza). Nie można bowiem identyfikować z niepodzielonym zyskiem lub zyskiem przekazanym na inne kapitały niż kapitał zakładowy w Spółce B zarówno kapitału zapasowego utworzonego jedynie z nadwyżek wkładów Akcjonariusza ponad wartość nominalną objętych przez niego akcji Spółki B lub wkładu komplementariusza czy też zysku przekazanego na kapitał zapasowy innej spółki, która nota bene nie podlega przekształceniu.#8195;

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl