Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-2/4510-633/15/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 2 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu nabycia akcji własnych w celu umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka"). Spółka jest częścią grupy kapitałowej obejmującej podmioty prowadzące działalność w obszarze szeroko pojętego IT, w szczególności w zakresie oferowania kompleksowych rozwiązań dla serwerowni - serwerów, routerów, switchy, zapór sieciowych, zasilaczy UPS, macierzy oraz dysków i pamięci. Drugim kierunkiem działalności jest sprzedaż oprogramowania dla stacji roboczych - systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego oprogramowania antywirusowego, a także programów użytkowych.

Grupa kapitałowa pochodzi w całości z Polski i obejmuje polski kapitał właścicielski. Prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale także sprzedaż na terytorium kilkudziesięciu państw, w tym za pośrednictwem utworzonych spółek zależnych mających siedzibę poza terytorium kraju (jak np. Rumuni, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Szwecji czy Szwajcarii). Spółki zagraniczne zostały powołane w celu handlu na rynkach zagranicznych obejmujących ich obszar działania.

Kolejnym etapem rozwoju grupy kapitałowej jest doprowadzenie do efektywnej struktury grupy z punktu widzenia jej zarządzania. W tym celu została powołana spółka X. Holding S.A. (dalej: "spółka Holding", "Holding"). Holding ma w założeniu pozostać spółką długookresowo zarządzającą podmiotami w grupie kapitałowej oraz skupiającą w swoich rękach własność udziałów/akcji w spółkach zależnych mających siedzibę i działających na rynku polskim i zagranicznym.

W tym celu Holding będzie przeprowadzał działania w celu akwizycji akcji w podmiotach z grupy kapitałowej. W szczególności, co jest istotne w zakresie wniosku, Holding będzie nabywał akcje Spółki.

W celu redukcji kapitału własnego Spółki w przyszłości planowane jest umorzenie części akcji, jakie będzie posiadał Holding w Spółce w formie tzw. umorzenia dobrowolnego (nabycie akcji w celu umorzenia). Omawiane umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.; dalej: "k.s.h."). W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostanie za zgodą Holding, w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) w zamian za wynagrodzenie (Holding dokona zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia).

Wynagrodzenie będzie wypłacone z kapitałów własnych w tym pochodzących w całości lub w części z historycznie wypracowanego zysku Spółki.

Spółka funkcjonowała w przeszłości jako spółka osobowa. Kolejno jako spółka komandytowa, następnie po przekształceniu spółka komandytowo-akcyjna. W toku rozwoju grupy Spółka została finalnie przekształcona w spółkę akcyjną. Stąd wynagrodzenie za umarzane akcje będzie pochodzić również z kapitałów z zysków wypracowanych przez Spółkę działającą jako spółka komandytowo-akcyjna przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynagrodzenie należne spółce Holding z tytułu umorzenia zostanie określone jako wynagrodzenie pieniężne, przy czym może ono być wypłacone w całości lub części w formie niepieniężnej, w szczególności, w przypadku gdy Wnioskodawca będzie posiadał aktywa, którymi Holding będzie zainteresowany. W takim przypadku wykonanie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia za umarzane akcje zostanie objęte trybem określonym w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), tj. tzw. świadczeniem w miejsce wypełnienia ("datio in solutum"), gdzie dłużnik (Spółka), w celu zwolnienia się z zobowiązania do wypłaty środków pieniężnych spełni inne świadczenie, tj. dokonana przeniesienia wybranych aktywów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę na rzecz spółki Holding z tytułu nabycia akcji własnych w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne) Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wypłaceniem na rzecz Holding wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji własnych w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), nie będzie on pełnił funkcji płatnika.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, przy czym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. przychodem jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze.

Należy podkreślić, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, był dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Klasyfikacja taka oznaczała, że dochody z tytułu tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów (akcji) były odmiennie opodatkowane od dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów (akcji) podmiotom trzecim, tj. były klasyfikowane jako tzw. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2011 r., mocą ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. został uchylony i nie można uznawać niniejszego przysporzenia jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca dokonując wykreślenia pkt 2 z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. nie dokonał zmian w treści art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p. Wobec tego transakcja zbycia udziałów (akcji) celem ich umorzenia od 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Odmiennie, tzw. automatyczne lub przymusowe umorzenie udziałów (akcji) nadal podlega klasyfikacji, jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Stąd w celu ustalenia wartości przychodu z tytułu tzw. dobrowolnego umorzenia akcji należy ustalić wartość przychodu spółki Holding oraz pomniejszyć go o koszt nabycia lub objęcia umarzanych akcji.

W takim przypadku przychodem podlegającym pomniejszeniu o koszt nabycia akcji będzie ustalone wynagrodzenie z tytułu dokonanego umorzenia, przy czym wynagrodzenie to określone w pieniądzu może zostać, zgodnie z przedstawionymi informacjami, uregulowane w formie niepieniężnej.

Odpowiednio, zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały uregulowane w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności wskazanych m.in. w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 zobowiązane są do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego dokonywanego od tych wypłat.

Przepis art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. nie znajdzie w niniejszym stanie zastosowania, gdyż dotyczy on wypłat określonego rodzaju odsetek, należności licencyjnych, należności z tytułu usług niematerialnych uzyskiwanych przez podmioty posiadające ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP.

W konsekwencji, w odniesieniu do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej istotnym jest stwierdzenie, że podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pełnią funkcję płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Stąd obowiązek Wnioskodawcy do działania w charakterze płatnika pojawiłby się w przypadku kwalifikacji wypłacanego wynagrodzenia jako przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jako że z dniem 1 stycznia 2011 r. wskazane w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz Spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) przestały być kwalifikowane jako dochody uzyskiwane z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Holding, będzie uregulowane w przepisach ogólnych określających przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, nie będzie on pełnił obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych związanych z obliczeniem, poborem i wpłatą podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego w związku z dokonaną na rzecz Holding wypłatą wynagrodzenia za zbyte akcje Spółki.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie organów podatkowych, zgodnie z którym za prawidłowe uznaje się stanowisko wnioskodawcy twierdzącego, że w związku z wynagrodzeniem wypłacanym na rzecz wspólnika z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika w powyższym zakresie, w tym m.in. w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 stycznia 2015 r. Znak: IPTPB3/423-376/14-2/IR: "Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc powyższe do przedstawionej w zdarzeniu przyszłym sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem dla udziałowca (tzw. dobrowolnego umorzenia), na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem czynność ta nie będzie wiązać się z wypłatą należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie powinien pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanego na rzecz wspólnika wynagrodzenia. Tym samym do rozliczenia podatku dochodowego zobowiązani są zatem sami podatnicy, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do działania jako płatnik podatku dochodowego i pobrania i wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl