IBPB-1-2/4510-130/16/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-130/16/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej, w części stanowiącej koszt ich nabycia i/lub objęcia, czyli:

* wartości wkładu pieniężnego, za który objęto Udziały,

* wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dachowym od osób prawnych

ustalonej proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej, w części stanowiącej koszt ich nabycia i/lub objęcia, czyli:

* wartości wkładu pieniężnego, za który objęto Udziały,

* wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dachowym od osób prawnych ustalonej proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także jako: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w postaci sieci lokali gastronomicznych. Wnioskodawca posiada 100% udziałów lub akcji (dalej jako: "Udziały") w spółce utworzonej zgodnie z prawem węgierskim (dalej jako: "Spółka węgierska"), w formie, która została wskazana w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. dalej: "ustawa o CIT"). Na gruncie prawa węgierskiego, Spółka węgierska jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Węgrzech od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca objął część Udziałów w zamian za wkład pieniężny, a pozostałą część Udziałów nabył w drodze transakcji spełniającej przesłanki do uznania jej za wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, tj.: w transakcji, w której dotychczasowy udziałowiec Spółki węgierskiej, będący spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej jako: "Udziałowiec") wniósł całość posiadanych udziałów w Spółce węgierskiej aportem do Spółki, która w zamian wydała udziały własne. Na skutek transakcji nabycia udziałów od Udziałowca, Wnioskodawca uzyskał bezwzględną większość praw głosu w Spółce węgierskiej.

Spółka rozważa obniżenie kapitału zakładowego w Spółce węgierskiej poprzez obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów. W zamian za dokonane obniżenie, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Na skutek planowanego obniżenia kapitału, nie zmieni się liczba posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce węgierskiej. Posiadane udziały nie zostaną bowiem całkowicie unicestwione - nastąpi jedynie stosowne obniżenie ich wartości nominalnej. Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki węgierskiej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym warunek ten będzie także spełniony na moment otrzymania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej, w części stanowiącej koszt ich nabycia i/lub objęcia, czyli:

* wartości wkładu pieniężnego, za który objęto Udziały,

* wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT

ustalonej proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej powinno być uznane za kategorię przychodu objętego dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W konsekwencji, otrzymane wynagrodzenie w części stanowiącej koszt nabycia i/lub objęcia Udziałów, czyli:

* wartości wkładu pieniężnego, za który objęto Udziały,

* wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT,

ustalonej proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się między innymi zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Choć zasadniczo powołany powyżej przepis odnosi się, co do zasady, do sytuacji umorzenia udziałów (akcji) w spółce, to mając na uwadze, że:

* z perspektywy wspólnika obniżenie wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem prowadzi do skutków ekonomicznych analogicznych do umorzenia części posiadanych udziałów, a także

* ustawa o CIT nie reguluje w sposób szczególny metody określenia przychodu (dochodu) w przypadku wynagrodzenia otrzymanego przez udziałowca na skutek obniżenia wartości nominalnej udziałów

brak jest - w ocenie Wnioskodawcy - podstaw do odmiennego traktowania wskazanych powyżej metod obniżenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. W konsekwencji, skutki podatkowe obniżenia wartości nominalnej udziałów powinny być zbieżne z konsekwencjami częściowego umorzenia udziału.

W przypadku zatem obniżenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem, część kosztu nabycia/objęcia udziałów obliczona proporcjonalnie do dokonanego obniżenia powinna mieć wpływ na wysokość dochodu wspólnika otrzymującego wynagrodzenie.

Przykładowo, w przypadku podjęcia decyzji o obniżeniu wartości nominalnej Udziałów o 30%, wynagrodzenie Spółki za dokonane obniżenie kapitału nie stanowiłoby przychodu do wysokości 30% wartości stanowiącej koszt nabycia/objęcia tych udziałów.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskane z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej w części stanowiącej koszt nabycia/objęcia udziałów w wartości przypadającej proporcjonalnie do wysokości planowanego obniżenia nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Powyższe dotyczyć będzie jednak jedynie tej części kosztów nabycia/objęcia udziałów obliczonej odpowiednio do proporcji planowanego obniżenia.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko dotyczące uwzględnienia w kalkulacji dochodu (przychodu) z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów proporcjonalnie do wartości kosztu ich objęcia w zamian za wkład pieniężny w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów jest zgodne z praktyką organów podatkowych. Przykładowo należy wskazać na stanowiska prezentowane:

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lipca 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-171/15-2/MC, w stanie faktycznym: Udziały w Spółce hiszpańskiej zostały przez Wnioskodawcę częściowo (...) objęte w zamian za wkład pieniężny, organ odstąpił od uzasadnienia i zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskane z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej w części stanowiącej koszt nabycia i/lub objęcia udziałów w wartości przypadającej proporcjonalnie do wysokości planowanego obniżenia nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe dotyczyć będzie jednak jedynie tej części kosztów nabycia i/lub objęcia udziałów obliczonej odpowiednio do proporcji planowanego obniżenia.;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 czerwca 2014 r., sygn. ILPB4/423-133/14-3/DS, w stanie faktycznym: Spółka obejmie udziały w Spółce Zależnej poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (...), organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: (...) w momencie obniżenia kapitału zakładowego przychodem dla Spółki będzie wyłącznie nadwyżka Wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów Spółki Zależnej, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej, tj. poprzez przemnożenie całkowitych wydatków poniesionych na objęcie udziałów (równych w tym przypadku całkowitej cenie emisyjnej udziałów) przez stosunek tej części wartości nominalnej udziału, o którą obniżany jest kapitał zakładowy do całkowitej wartości nominalnej udziału sprzed obniżenia kapitału zakładowego;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB4/423-488/13-4/MC, w stanie faktycznym: Udziały w Spółce szwajcarskiej zostały przez Wnioskodawcę pokryte wkładem gotówkowym (...), organ wskazał, że: (...) otrzymane wynagrodzenie w części, w jakiej odpowiadać będzie ustalonemu proporcjonalnie kosztowi nabycia lub objęcia udziałów, których wartość nominalna jest obniżana, nie będzie stanowić przychodu.;

* w interpretacji indywidualnej z 20 września 2011 r., sygn. IPPB3/423-500/11-2/AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w stanie faktycznym: Spółka rozważa wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Zależnej (...), rozstrzygnął, że: (...) należy stwierdzić, iż w przypadku obniżenia wartości nominalnej udziałów spółki zależnej za wynagrodzeniem, w wyniku częściowego ich umorzenia, część wartości nominalnej tych udziałów ustalonej na dzień ich objęcia przez Spółkę, będzie miała wpływ na wysokość dochodu z tytułu częściowego umorzenia przedmiotowych udziałów (obniżenia ich wartości nominalnej), a tym samym, w tej części nie może być ponownie uwzględniana jako koszt uzyskania przychodów w przypadku ich późniejszej sprzedaży.

W zakresie Udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla celów określenia wartości kosztu nabycia udziałów w Spółce węgierskiej zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

W konsekwencji, w braku uregulowań szczegółowych, w ocenie Wnioskodawcy, wartość kosztu przy odpłatnym zmniejszeniu wartości nominalnej Udziałów ustalić należy w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w ramach dokonanej transakcji wymiany udziałów.

W opinii Spółki, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie potwierdza również praktyka organów podatkowych dotycząca konsekwencji odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki kapitałowej w celu ich umorzenia. Jak zostało już bowiem wskazane, w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów w zamian za wynagrodzenie zastosowanie powinny znaleźć takie same zasady, jak przy odpłatnym umorzeniu części udziałów.

Możliwość rozpoznania jako kosztu podatkowego wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach wymiany udziałów w przypadku zbycia posiadanych w spółce kapitałowej udziałów w celu ich umorzenia znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-920/14-2/PS, który w stanie faktycznym: (...) obecni udziałowcy Spółki cypryjskiej staną się udziałowcami Spółki, a Spółka stanie się udziałowcem Spółki cypryjskiej. Aporty te spełnią kryteria wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o p.d.o.p., odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: Ponieważ planowane jest ich nabycie w wyniku transakcji wymiany udziałów, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o p.d.o.p. (...) jeżeli łączna wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych w zamian za nabycie udziałów Spółki cypryjskiej wynosiłaby 100, a umorzeniu podlegałoby 60% udziałów Spółki cypryjskiej, jako koszt obniżający przychód do opodatkowania Spółka powinna rozpoznać wartość nominalną udziałów wydanych wspólnikowi w ramach wymiany udziałów przypadającą na umorzone udziały, tj. 60.;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 listopada 2014 r. o sygnaturze IBPBI/2/423-1023/14/MS ocenił, że: (...) w przypadku odpłatnego zbycia celem umorzenia udziałów Spółki z o.o., nabytych wcześniej przez SPV w ramach wymiany udziałów, SPV uzyska przychód (dochód), stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały, a kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p., w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez SPV udziałowcom Spółki z o.o. w zamian za jej udziały;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 października 2014 r. o sygnaturze IBPBI/2/423-852/14/MO ocenił, że: (...) w przypadku odpłatnego zbycia celem umorzenia udziałów Spółki, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów. Wnioskodawca może uzyskać przychód (dochód), stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały, a kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę udziałowcom Spółki w zamian za jej udziały.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych wydanych 1 września 2014 r. o sygnaturze IBPBI/2/423-691/14/PC, 29 sierpnia 2014 r. o sygnaturze IBPBI/2/423-676/14/SD oraz 1 lipca 2014 r. o sygnaturze IBPBI/2/423-378/14/SD.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy potwierdzone zostało także w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-434/14-4/k.c.;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 stycznia 2015 r., sygn. IPPB3/423-1148/14-2/MC, z 18 grudnia 2014 r" sygn. IPPB3/423-1039/14-2/MC, z 30 października 2014 r., sygn. IPPB3/423-852/14-2/MS oraz z 15 października, sygn. IPPB3/423-732/14-3/k.k.

Na marginesie jedynie Wnioskodawca pragnie wskazać, że w jego ocenie, dla celów określenia wartości kosztu obniżającego przychód z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów zastosowania nie znajdzie art. 15 ust. 1I w zw. z art. 15 ust. 1k ustawy o CIT.

Stosownie do art. 15 ust. 1I ustawy o CIT, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1k ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli te udziały akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

1a) wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie;

2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a.

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy art. 15 ust. 1I oraz art. 15 ust. 1k ustawy o CIT znajdują zastosowanie jedynie do sytuacji, w której zbywane udziały zostały przez podatnika "objęte", nie zaś "nabyte" w drodze wymiany udziałów. Już w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT ustawodawca rozróżnia te dwie instytucje stwierdzając, że do przychodów nie zalicza się umorzenia udziałów w spółce w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Skoro sam ustawodawca w treści przepisów ustawy o CIT wprowadza dwa odmienne pojęcia, nie można - w myśl zasady o zakazie wykładni synonimicznej - tym różnym zwrotom nadawać tego samego znaczenia. "Objęcie" stanowi pierwotną formę uzyskania prawa do udziałów, do której dochodzi w sytuacji powstania nieistniejących wcześniej udziałów lub akcji otrzymywanych w zamian za wkład do spółki. Jako "nabycie" należy natomiast sytuacje, w której prawo do udziałów jest uzyskane od innej osoby, która nim rozporządza.

W ramach wymiany udziałów Wnioskodawca nie obejmie udziałów w Spółce węgierskiej i nie wniesie do tego podmiotu wkładu niepieniężnego. To do Wnioskodawcy wniesiony zostanie wkład w postaci udziałów Spółki węgierskiej w zamian za udziały emitowane przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z literalnym brzemieniem przepisów ustawy o CIT, art. 15 ust. 1I w zw. z art. 15 ust. 1k ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania do określenia wartości kosztu przy transakcji obniżenia wartości nominalnej Udziałów.

Spółka stoi zatem na stanowisku, że w przedmiotowej kwestii zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że znane jest mu stanowisko, zgodnie z którym art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie może mieć w tym przypadku zastosowania, bowiem odpłatne zbycie, o którym mowa w tym przepisie, nie obejmuje swoim zakresem odpłatnego zbycia w celu umorzenia. W takim przypadku zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszy uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Jednakże bez względu na to, który z przepisów będzie podstawą do rozpoznania przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej Udziałów - art. 16 ust. 1 pkt 8 czy art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT - Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wysokością kosztów uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej powinno być uznane za kategorię przychodu objętego dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W związku z tym, otrzymane wynagrodzenie w części stanowiącej koszt nabycia i/lub objęcia Udziałów, czyli:

* wartości wkładu pieniężnego, za który objęto Udziały,

* wartości nominalnej udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w ramach transakcji wymiany udziałów w zamian za nabycie udziałów w Spółce węgierskiej

ustalonej proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań Nr 1 i 3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl