IBPB-1-1/4510-272/15/EN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4510-272/15/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 29 lutego 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia spółki jawnej (Wnioskodawcy) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia spółki jawnej (Wnioskodawcy). Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 lutego 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-272/15/EN, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 lutego 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działa w formie spółki jawnej (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca"). Spółka prowadzi działalność w trzech głównych dziedzinach:

* działalność związana z handlem paliwami i prowadzeniem stacji benzynowej (w tym odpłatnego udostępniania budynków położonych w obrębie stacji benzynowej na rzecz podmiotów trzecich) (dalej: "Pion stacji benzynowych"),

* działalność budowlana obejmująca maszyny, samochody i inne środki trwałe w tym także halę i działkę niezabudowaną przeznaczoną do składowania materiałów budowlanych (dalej: "Pion budowlany"),

* działalność w zakresie produkcji masy betonu obejmująca wyspecjalizowane maszyny, samochody a także nieruchomość przeznaczoną na potrzeby tej działalności (dalej: "Pion betoniarni").

Spółka planuje dalszy rozwój poszczególnych pionów. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z przedmiotowych Pionów prowadzi działalność rodzajowo odrębną i niezależną od działalności pozostałych Pionów.

Każdy z Pionów operuje na zupełnie odrębnych rynkach i prowadzi niezależną działalność. Każda z ww. działalności wiąże się z innymi ryzkiem oraz koniecznością zaangażowania odmiennych aktywów i wymaga innej specjalistycznej wiedzy od pracowników zaangażowanych w daną działalność. Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki konieczne stało się dokonanie podziału Spółki zgodnie z jej aktualnym wyodrębnieniem istniejącym w ramach prowadzonej w Spółce działalności gospodarczej, tj. na Pion stacji benzynowych, Pion budowlany oraz Pion betoniarni.

W związku z powyższym planowane jest dokonanie podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej: "k.s.h.") (podział przez wydzielenie) i przeniesienie Pionu betoniarni do spółki nowo zawiązanej zaś Pionu stacji benzynowej do innej spółki kapitałowej, która prowadzi już działalność w zakresie obrotu paliwami (dalej: "Spółki przejmujące"). Pion budowlany pozostanie w Spółce. Ze względu na fakt, iż k.s.h. nie przewiduje możliwości podziału spółki osobowej, przed podziałem planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę kapitałową (sp. z o.o.). Na moment podziału przez wydzielenie Wnioskodawca będzie zatem działał w formie spółki kapitałowej. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie przygotowania planu przekształcenia (w tym sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia). Wnioskodawca podjął w tym zakresie współpracę z kancelarią prawną oraz z biegłym rewidentem. Przekształcenie jest zaplanowane na początek 2016 r.

Wnioskodawca wskazuje, że celem wyodrębnienia niezależnych Pionów w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności jest stworzenie wyspecjalizowanych, organizacyjnie i finansowo odrębnych struktur realizujących odmienne rodzajowo zadania gospodarcze (zadania z zakresu działalności budowlanej, z zakresu prowadzenia stacji benzynowej i handlu paliwami oraz z zakresu produkcji betonu).

Na moment dokonania podziału do każdego z pionów będą przydzieleni pracownicy wykonujący obowiązki funkcjonalnie z nimi związane a umowy o pracę oraz cywilnoprawne umowy o współpracę będą zawierały stosowne zapisy w tym zakresie. Na czele każdego z pionów będą stały osoby odpowiedzialne za ich działalność i rozwój (Kierownicy) i będą one podlegały bezpośrednio Zarządowi Spółki.

Wnioskodawca zaznacza, że prowadzi odrębną ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach każdego z Pionów. W szczególności wyodrębnienie Pionów znajduje swój wyraz w zakładowym planie kont. Reasumując, na podstawie prowadzonych przez Wnioskodawcę ksiąg i ewidencji możliwe jest i będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

W ocenie Wnioskodawcy, na moment wydzielenia każdy z Pionów będzie stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wyodrębnienie organizacyjne w ramach Spółki trzech pionów nastąpi w drodze uchwały wspólników Spółki. W uchwale tej określone zostaną składniki materialne i niematerialne przynależne do poszczególnych pionów.

Do Pionu stacji benzynowych należeć będą m.in.:

* środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,

* nieruchomości, w tym stacja benzynowa wraz z budynkiem biura i sklepu,

* samochody używane przez pracowników Pionu,

* wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Działu nieruchomości,

* wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności tego Pionu,

* zobowiązania związane z zarządem i utrzymaniem nieruchomości oraz korzystaniem z nich przez najemców, w tym należności z tytułu umowy leasingu zabudowanej nieruchomości,

* środki trwałe (w tym specjalistyczne urządzenia i maszyny) związane z działalnością stacji benzynowych.

Do Pionu budowlanego należeć będą m.in.:

* środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,

* środki trwałe (w tym maszyny, urządzenia i specjalistyczne samochody) służące do prowadzenia działalności budowlanej,

* Samochody osobowe używane przez pracowników Pionu,

* wyposażenie biurowe i techniczne, służące do działalności tego Pionu,

* Nieruchomości służące do prowadzenia działalności budowlanej tj. hala służąca do napraw sprzętu budowlanego oraz nieruchomość niezabudowana wykorzystywana do prowadzenia działalności. Ponadto Pion budowlany będzie mieć nieprzerwane prawo do korzystania z lokali biurowych i hali produkcyjnej wykorzystywanych do działalności gospodarczej prowadzonej w przez ten Pion, zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu),

* wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności przez Pion budowlany,

Do Pionu betoniarni należeć będą m.in.:

* środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,

* środki trwałe (w tym maszyny, urządzenia i specjalistyczne samochody) służące do produkcji i transportu betonu,

* Samochody osobowe używane przez pracowników Pionu,

* wyposażenie biurowe i techniczne, służące do działalności tego Pionu,

* Nieruchomości służące do produkcji betonu w tym nieruchomość niezabudowaną wykorzystywana do działalności betoniarni. Ponadto Pion betoniarni będzie mieć nieprzerwane prawo do korzystania z lokali biurowych i hali produkcyjnej wykorzystywanych do działalności gospodarczej prowadzonej w przez ten Pion, zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu),

* wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności przez Pion betoniarni,

Dodatkowo załącznikiem do uchwały będzie spis zobowiązań i wierzytelności przyporządkowanych do poszczególnych Pionów (w tym w szczególności zobowiązania wobec dostawców i usługodawców, kredyty bankowe, należności od kontrahentów, zobowiązania związane z utrzymaniem i zakupem środków trwałych, zobowiązania wobec pracowników). Jednocześnie do każdego z pionów zostaną przyporządkowane wierzytelności i umowy związane z prowadzoną przez dany dział działalnością gospodarczą. Dodatkowo do Pionu stacji benzynowych zostanie przypisana koncesja na obrót paliwami.

Spółka posiada Regulamin organizacyjny (dalej: "Regulamin"). Regulamin zawiera szczegółowy opis funkcji pełnionej przez każdy z pionów z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, a także wskazuje strukturę organizacyjną każdego pionu. W Regulaminie zostali określeni pracownicy przyporządkowani do każdego Pionu wraz z opisem ich stanowiska, funkcji i zakresu obowiązków. W regulaminie organizacyjnym został wskazany sposób alokacji kosztów i przychodów związanych z każdym pionem oraz rachunki bankowe należące do każdego z pionów.

Dodatkowo, w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Spółki dla potrzeb wewnętrznych sporządzane będą odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla każdego pionu.

Wnioskodawca podkreśla, że na moment podziału do każdego z pionów będą przypisane zobowiązania i wierzytelności wynikające ze specyfiki działalności prowadzonej przez dany pion.

Po podziale przez wydzielenie każdy z pionów będzie kontynuował prowadzoną działalność gospodarczą. Kontynuowanie prowadzenia działalności przez każdy pion będzie możliwe bez konieczności angażowania dodatkowych środków i zatrudniania dodatkowych pracowników. Przy czym, Pion stacji benzynowych zostanie połączony z istniejącą już spółką prowadzącą działalność z zakresu obrotu paliwami, Pion budowlany będzie w dalszym ciągu działać w ramach Spółki a Pion betoniarni zostanie przeniesiony do nowo powstałej spółki.

W związku z powyższym na moment podziału każdy z pionów będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że Spółki przejmujące staną się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami Pionu stacji benzynowych i Pionu betonowni na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 24 lutego 2016 r., Wnioskodawca wskazał, że:

1. Zgodnie z założeniami spółka powstała w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy będzie się nazywać "X" Sp. z o.o., a adres siedziby będzie dotychczasowym adresem Wnioskodawcy.

2. Wnioskodawca rozpoczął prace niezbędne do przekształcenia, w szczególności Wnioskodawca zlecił zewnętrznemu podmiotowi tj. kancelarii prawnej przygotowanie stosowanych dokumentów niezbędnych do przekształcenia Wnioskodawcy. Przygotowany został także projekt planu przekształcenia wraz z załącznikami tj. projektem umowy spółki, oświadczeniami wspólników i uchwałą odnośnie przekształcenia, który ma być w najbliższym czasie przedmiotem obrad wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie, który nastąpi po przekształceniu spółki jawnej w spółkę kapitałową, będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy (jako spółki dzielonej).

Zdaniem Wnioskodawcy, podział przez wydzielenie będzie dla niego neutralny podatkowo gdyż zarówno majątek pozostały w Spółce po wydzieleniu, jak i majątek przeniesiony w wyniku podziału przez wydzielenie na Spółki przejmujące będzie stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Konsekwencje podatkowe związane z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej dla spółki dzielonej reguluje art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "Ustawa CIT"), zgodnie z którym w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

A contrario, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej, a także majątek przenoszony na spółkę istniejącą będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa to Wnioskodawca jako spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") została zawarta w art. 4a pkt 4 Ustawy CIT zgodnie z którym, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W ocenie Wnioskodawcy na skutek podziału przez wydzielenie zarówno majątek pozostający w Spółce (Pion budowlany) jak i majątek przenoszony do spółek przejmujących (Pion stacji benzynowych i Pion betoniarni) będzie stanowić ZCP. Przemawiają za tym argumenty przedstawione poniżej:

a. Majątek ten będzie wyodrębniony organizacyjnie.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, pion itp. Stanowisko takie wynika m.in. z interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 29 stycznia 2010 r., Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18 czerwca 2010 r., Znak: ITPP2/443-301a/10/RS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 22 grudnia 2012 r., Znak: IBPB/2/423-1186/11/MO.

Potwierdza je także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09.

Organy podatkowe zwracają także uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Spółka dokona wyodrębnienia organizacyjnego poszczególnych Pionów w swojej strukturze, a wyodrębnienie to zostanie dokonane na podstawie Uchwały Wspólników określającej szczegółowo majątek należący do każdego z Pionów. Załącznikiem Uchwały będzie Regulamin organizacyjny określający strukturę organizacyjną poszczególnych działów, pracowników przyporządkowanych do poszczególnych Działów wraz z opisem ich stanowiska pracy i zakresu obowiązków. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki będzie spełniony.

b. Majątek ten będzie wyodrębniony finansowo.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

Takie rozumienie wynika m.in. z interpretacji indywidualnych wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 29 stycznia 2010 r., Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18 czerwca 2010 r" Znak: ITPP2/443-301a/10/RS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 22 grudnia 2011 r., Znak: IBPB/2/423-1186/11/MO,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 sierpnia 2012 r., Znak: IPPP2/443-551/12-2/BH.

Potwierdza to również:

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ww. wyroku sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w prawomocnym wyroku z 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 18 marca 2013 r., Znak: IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika dodatkowo, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla ZCP odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu. Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2008 r., Znak: IP-PB3-423-418/07-2/MB, zwrócił uwagę, że odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, dla każdego pionu prowadzona będzie odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tego działu. Ewidencja ta będzie oparta na systematyce kont właściwych dla całej Spółki, aby w jej ramach możliwe było ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń związanych z działalnością poszczególnych pionów. Ewidencja umożliwiać będzie przypisanie do każdego pionu przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań. Spółka pragnie wskazać, że prowadzona księgowość umożliwi przygotowanie dla każdego z pionów bilansu i rachunku zysków i strat. Piony będą też posiadać przypisane rachunki bankowe, na który będą wpływać środki pieniężne generowane przez działalność prowadzoną przez ten dział oraz z którego będą regulowane zobowiązania związane z jego działalnością.

c. Majątek ten będzie wyodrębniony funkcjonalne.

Jak wynika ze stanowisk organów podatkowych, wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. ZCP musi posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego wynika m.in. z interpretacji indywidualnej:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r., Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2012 r., Znak: IBPB/2/423-1186/11/MO,

a także z wyroków:

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z 9 października 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Dodatkowo z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 18 marca 2013 r., Znak: IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia.

W ocenie Wnioskodawcy, każdy z pionów spełniać będzie kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki. Piony są i będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami i prowadzenia stacji paliw (w tym odpłatnego udostępniania nieruchomości położonych w obrębie stacji), prowadzenia działalności budowlanej a także produkcji betonu. Szczegółowy opis zadań i zakres prowadzenia działalności przez każdy z pionów zostanie ujęty w Regulaminie.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, każdy z pionów stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwia bezpośrednio po podziale podjęcie działalności w zakresie prowadzonym przez ten pion w takim samym zakresie, w jakim był prowadzony w Spółce, bez konieczności angażowania dodatkowych środków.

Na uwagę zasługuje także fakt, że Spółki przejmujące staną się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami Pionu stacji benzynowych i Pionu betonowni na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że każdy Pion stanowić będzie wyodrębnioną całość, zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

d. Zobowiązania oraz inne składniki niematerialne.

Do każdego z pionów zostaną przyporządkowane zobowiązania wynikające z prowadzonej przez ten pion działalności gospodarczej. Przyporządkowanie zobowiązań nastąpi w formie załącznika do Uchwały Wspólników w sprawie wyodrębnienia pionów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że każdy z pionów będzie spełniał definicję ZCP, w związku z powyższym podział przez wydzielenie będzie neutralny dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego oraz stanowiskiem Wnioskodawcy niniejsza interpretacja dotyczy konieczności rozpoznania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl