Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 listopada 2005 r.
Złożenie korekty zeznania a prawo do odliczenia od podatku 19% kwoty wydatków na wkład mieszkaniowy i budowlany.
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
IB/415/62/05

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko Pana wyrażone we wniosku z dnia 26.08.2005 r. jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 26.08.2005 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 1997 r. dokonał Pan wpłaty wkładu mieszkaniowego i budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, uzyskując spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W latach 1997-2003 nie dokonywał Pan odliczenia poniesionych wydatków, gdyż uzyskiwane dochody nie powodowały obowiązku zapłaty podatku. W 2004 r. po raz pierwszy uzyskał Pan dochód powodujący obowiązek zapłaty podatku i obecnie chce Pan skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu. W tym stanie faktycznym zwrócił się Pan z zapytaniem, czy ma Pan prawo do złożenia korekty zeznania za 2004 r. i odliczenia od podatku 19% kwoty wydatków na wkład mieszkaniowy i budowlany poniesionych w 1997 r.

Obowiązująca w latach 1992-2002 ulga budowlana w podatku dochodowym od osób fizycznych polegała na odliczeniu od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym, a od 1997 r. od podatku, poniesionych przez podatnika w tym roku podatkowym wydatków m.in. na wkład mieszkaniowy i budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Zasady odliczania wydatków poniesionych na ww. cel w 1997 r. normował przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Zgodnie z tym przepisem podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe (...). Stosownie do art. 27a ust. 15 ustawy w przypadku, gdy kwota odliczeń od podatku, obliczona zgodnie z ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 4, przekraczająca kwotę podatku obliczonego zgodnie z art. 27, podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia. Warunkiem odliczenia wydatków, które nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok, było wykazanie ich w rocznym rozliczeniu podatkowym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione - bez względu na wysokość uzyskiwanych przez podatnika dochodów. Nie jest zatem możliwe odliczenie wydatów poniesionych w 1997 r. od podatku za 2004 r. jako wydatków, które nie znalazły pokrycia w podatku za 1997 r. w sytuacji, gdy nie zostały one wykazane w zeznaniu podatkowym za ten rok. Możliwość taka mogłaby zostać zastosowana w przypadku dokonania przez podatnika w trybie art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) korekty zeznania. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy (...) mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym uzasadnieniem przyczyn korekty. Ustawodawca przewidział możliwość korekty deklaracji w związku z realizacją przez podatnika prawa do złożenia wniosku stwierdzenia nadpłaty podatku. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty określone zostało w art. 75 § 2 cyt. ustawy, zgodnie z którym uprawnienie to przysługuje podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli: a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, b) w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależnie lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek, c) nie będąc obowiązani do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Zgodnie z art. 79 § 2 prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a i b - po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji). Oznacza to, że podatnik po upływie określonego w tym przepisie terminu nie może skutecznie domagać się ukształtowania stosunku prawnego, w którym stanie się wierzycielem żądającym zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych albo też dokonania jej zwrotu. Termin do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie podlega odroczeniu ani przedłużeniu, jak również nie może zostać przerwany lub też zawieszony. Jest to przepis prawa materialnego skutkujący - w przypadku jego uchybienia - utratą prawa podatnika do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

W tym stanie prawnym brak jest podstaw do złożenia korekty zeznania za 2004 r. w celu odliczenia od podatku za 2004 r. wydatków poniesionych w 1997 r., oraz do złożenia korekty zeznania za 1997 r. gdyż prawo do jej złożenia wygasło 31.12.2003 r. Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2005 r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 5 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl