Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
IB-415/005/64/03
Odliczenie od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu.

Pytanie Podatnika:

W 2001r rozpoczęto inwestycję budowy domu mieszkalnego i dokonano z tego tyt. odliczenia, poczym w krótkim czasie rozpoczętą inwestycję sprzedano. Czy po zwróceniu ulgi budowlanej można skorzystać z prawa do odliczenia ulgi na spłatę odsetek od kredytu zgodnie z art. 26b.

Odpowiedź Urzędu:

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "Ordynacja podatkowa" (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew po dokonaniu analizy stanu faktycznego zawartego w Pana piśmie z dnia 18.11.2003r informuje, że aby skorzystać z odliczenia od podstawy obliczania podatku ustalonej zgodnie z art. 26b ust. 1 z zastrzeżeniem art. 26b ust. 2-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.) faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych musi zostać spełniony min. warunek, że podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków mieszkaniowych na własne potrzeby mieszkaniowe. Jednak w sytuacji gdy podatnik dokona korekty zeznań podatkowych za lata, w których korzystał z odliczeń wydatków mieszkaniowych, w myśl art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - "Ordynacja podatkowa" (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) oraz ureguluje zaległe zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę - nie dojdzie do spełnienia dyspozycji art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem gdy podatnik zastosuje się do w/ w wymagań i zwróci ulgę na zasadach ogólnych określonych przez ustawodawcę - należy przyjąć iż z ulgi mieszkaniowej w latach ubiegłych nie korzystał.

Opublikowano: www.izbaskarbowa.lodz.pl