Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 kwietnia 2003 r.
Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Izba Skarbowa w Szczecinie
I.US-PB-2/415/ 8 /2003

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie na pisemne zapytanie Pana /.../ udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż od 1990 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowych, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W 1997 r. podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, a od października 1997 r. rozpoczął najem ww. lokalu. Przedmiotowy lokal nie stanowił składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przychody z tego tytułu, stosownie do przepisu art. 10 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zakwalifikowane jako przychody z najmu, dzierżawy.

Podatnik oświadczył, iż dokonał aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wskazując dodatkowy jej przedmiot - najem lokali, a w zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą /NIP-1/ wskazał jako miejsce prowadzenia działalności, również adres wynajmowanego lokalu.

Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik stoi na stanowisku, iż przychód uzyskiwany z najmu ww. lokalu stanowi przychód z odrębnego źródła nie związanego z działalnością gospodarczą.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie stwierdza, iż stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

- art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

- art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 13.

Stosownie do przepisu art. 3 pkt 9 ustawy - Ordynacja podatkowa przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Podatnik w ewidencji działalności gospodarczej dokonał rozszerzenia zakresu działalności o najem lokali. Zgłoszeniu do tej ewidencji podlega tylko prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.

Najem jest działalnością usługową, która - jeśli jest wykonywana w sposób ciągły oraz zorganizowany i ma charakter zarobkowy - winna być traktowana jako działalność gospodarcza.

Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej jednoznacznie wskazuje, iż zamiarem był najem lokalu w ww. sposób.

Również z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychody z najmu składników majątkowych, związanych z działalnością gospodarczą stanowią przychody z działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie istnieje związek składnika majątku /lokalu/ z działalnością. Pomijając fakt zgłoszenia do ewidencji, za takim związkiem przemawia też charakter przedmiotu najmu /lokal użytkowy albo jest wykorzystywany osobiście przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, albo przez niego wynajmowany innym podmiotom gospodarczym/.

W świetle powyższego przychody z najmu ww. lokalu winny być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl