Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
I US. I/415/10/06
Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego zapytania wniesionego przy piśmie z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia, czy podatniczka jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, działając na podstawie art. 14a § 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 1 lutego 2006 r. pani Marianna M. zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie wyjaśnień dotyczących zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie:

Podatniczka wraz z mężem w 1999 r. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położone w R. Następnie wyrokiem Sądu z dnia 29 listopada 2005 r. orzeczono o rozwodzie. W skład majątku dorobkowego wchodziło: lokal mieszkalny położony w R. wraz z wyposażeniem (pralka, lodówka, meble, 2 telewizory) o łącznej wartości 125.000 zł oraz samochód osobowy Seat 1,6 rok prod. 1998 o wartości 18.000 zł. W wyniku zgodnego podziału majątku dorobkowego podatniczka uzyskała prawo własności ww. lokalu wraz z wyposażeniem bez żadnych spłat, a mąż otrzymał samochód. Następnie w dniu 23 stycznia 2006 r. pani Marianna M. sprzedała ww. mieszkanie za cenę 137.000 zł i z uzyskanej kwoty kupiła mieszkanie przy ulicy P. za cenę 86.000 zł. Na tle powyższego stanu faktycznego podatniczka sformułowała pytanie czy w związku z tym jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Pani Marianna M. złożyła oświadczenie, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Zdaniem podatniczki nie jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ własność lokalu nabyła w 1999 r. jako współwłasność łączną bez określenia udziału we współwłasności, natomiast podział majątku nie spowodował zmiany właściciela, ponieważ była nim już od 1999 r.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka wraz z mężem w 1999 r. nabyła prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w R. W dniu 29 listopada 2005 r. nastąpił rozwód oraz podział majątku wspólnego małżonków. W skład majątku dorobkowego wchodziło ww. mieszkanie wraz z wyposażeniem oraz samochód. Łączna wartość majątku dorobkowego opiewała na kwotę 143.000 zł. Pani Marianna M. nabyła mieszkanie wraz z wyposażeniem, a jej mąż samochód, a podziałowi nie towarzyszyły żadne dopłaty i spłaty. Podatniczka otrzymała mieszkanie wraz z wyposażeniem o wartości 125.000 zł, a mąż pan Marian M. samochód o wartości 18.000 zł. Podatniczka w dniu 23 stycznia 2006 r. sprzedała ww. mieszkanie za cenę 137.000 zł i z uzyskanej kwoty kupiła mieszkanie przy ulicy P. za cenę 86.000 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane - w przypadku zbycia nieruchomości - przed upływem pięciu lat, licząc od końca r. kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Nabyciem nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie jest zdarzenie prawne polegające na przyznaniu jej własności jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty. Za datę nabycia nieruchomości w przypadku jej sprzedaży, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez byłego małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień w którym dokonano podziału majątku dorobkowego.

Podział majątku dorobkowego małżonków był nie ekwiwalentny, ponieważ wartość całego majątku wynosiła 143.000 zł, pani Marianna M. otrzymała mienie o wartości 125.000 zł, a jej mąż pan Marian M. o wartości 18.000 zł. U pani Marianny M. nastąpiło przysporzenie majątku przekraczające jej udział w majątku wspólnym. Aby ww. podział majątku dorobkowego był ekwiwalenty, podatniczka winna była otrzymać mienie o wartości równej połowy kwoty 143.000 zł, tj. o wartości 71.500 zł. Pani Marianna M. otrzymała mienie o wartości 125.000 zł, tj. równowartość 87,41 % majątku dorobkowego. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tak nabytej nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o podziale majątku wspólnego, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w takiej części, w jakiej odpowiada przekroczeniu udział w majątku wspólnym. W przypadku pani Marianny M. nadwyżka ponad 50 % w wartości sprzedawanego mieszkania w kwocie 51.251,70 zł (tj. 37,41 %) podlega opodatkowaniu.

Zastosowanie ma tutaj przepis art. 28 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, zgodnie z którym podatek od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ww. ustawy.

Z danych przedstawionych przez podatniczkę wynika, iż ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania zakupiła ona mieszkanie przy ulicy P. za cenę 86.000 zł, zatem podatniczka nie będzie zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, gdyż kwota podlegająca opodatkowaniu to 51.251,70 zł, a pani Marianna M. - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a - wydatkowała tą sumę na swoje własne cele mieszkaniowe. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny tut. organ uznaje, iż stanowisko wyrażone we wniosku o interpretację prawa podatkowego jest prawidłowe, lecz nie ze względu na termin nabycia nieruchomości, lecz z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl