I/415-13-226/06/ZDB - Koszty zatrudnienia żony we własnej firmie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 marca 2006 r. Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty I/415-13-226/06/ZDB Koszty zatrudnienia żony we własnej firmie.

"(...) Z wniosku (...) wynika, iż jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą i zatrudnia żonę na podstawie umowy o pracę. Umowa została zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego i trwa. Jednocześnie podaje Pan, iż odrębnie zamieszkuje i nie pozostaje z małżonką we wspólnym gospodarstwie domowym. Na tle tak opisanego stanu faktycznego uważa Pan, iż wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie) żony stanowią koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Oznacza to, iż w przypadku gdy nie została rozwiązana umowa o pracę wypłacone wynagrodzenie wykazuje Pan w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat PIT-4 jak dotychczas. Natomiast do kosztów przedsiębiorstwa nie ma podstaw do zaliczenia wypłaconych żonie wynagrodzeń ani składek na ubezpieczenie.

Należy także zauważyć, iż bez znaczenia pozostaje faktyczne zamieszkanie małżonków i nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Dla potrzeb podatkowych w każdej sytuacji wydatki związane z pracą współmałżonka nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu (...)".

Opublikowano: S.Podat. 2006/8/48