Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 stycznia 2004 r.
Odliczenie wydatków na opłacenie studiów przez podatnika, który ukończył 35 lat.
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
I-415-04/03/04

Pytanie Podatnika:

Czy mając ukończone 35 lat, mogę odliczyć od podatku w ramach "dokształcania i doskonalenia (...)" wydatki z tytułu opłacenia studiów zaocznych?

Odpowiedź Urzędu:

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, tzn. czy wydatki poniesione przez podatnika, który ukończył 35 lat na opłacenie studiów zaocznych stanowią podstawę do dokonania odliczeń od podatku w ramach wydatków na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że poniesiony przez Pana wydatek na opłacenie studiów zaocznych jest jedną z form dokształcania, wymienioną w art. 27a ust. 8 pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego poniesiony przez Pana w roku 2003 wydatek na opłacenie studiów zaocznych stanowi podstawę do dokonania odliczeń od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota przysługującego w roku 2003 odliczenia od podatku z tytułu omawianej ulgi nie może przekroczyć limitu określonego w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 19% z kwoty 2280,00 zł. (433,20 zł.)

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl