Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 stycznia 2005 r.
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego pracowników firmy.
Izba Skarbowa w Zielonej Górze
I-1/423/6/05

Pytanie podatnika

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Podatnika na organizację spotkania integracyjnego pracowników firmy?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 10 stycznia 2005 r. Nr I/423/64/BK/05 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 7 grudnia 2004 r. w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników firmy oraz zarządu, sfinansowanej ze środków obrotowych Spółki.

Z informacji przesłanej przez Spółkę wynika ponadto, że w Spółce nie tworzy się Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdaniem Spółki koszty poniesione na zorganizowanie ww. imprezy można zaliczyć jako wydatki poniesione na pracowników i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatkowych. W tym zakresie wyjaśnia się co następuje:

Do kosztów uzyskania przychodów zasadniczo są zaliczane te wydatki, których poniesienie jest związane z uzyskaniem przychodu. W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, jak też wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. W ramach tych wydatków nie mieszczą się jednak wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego. Wydatki poniesione na - imprezy integracyjne - nie zostały wprawdzie wymienione w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zawiera wyliczenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, ale zarazem nie jest możliwe wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy takim wydatkiem, a osiągniętymi przychodami.

Ww. wydatki nie mogą być również uznane za koszty związane z reprezentacją i reklamą. Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 2002 r. (sygn. akt SA/Bk 7/01) orzekł, iż wydatki poniesione przez Podatnika na organizację majówek, imprez karnawałowych dla pracowników itp. nie stanowią wydatków związanych z reprezentacją i reklamą i nie mogą być one uznane za koszt uzyskania przychodów. Wydatki takie mają charakter świadczeń socjalnych i powinny być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (fundusz taki nie został jednak w Spółce utworzony).

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej dla pracowników i członków zarządu Spółki nie stanowią, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów Podatnika, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma lub nie może mieć bezpośredniego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl