GPP-302-4560-609/08/PE - Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie umów o pracę kierowców.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2008 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-302-4560-609/08/PE Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie umów o pracę kierowców.

Departament Prawny informuje, że zgodnie z art. 29 § 1 pkt 1 k.p. umowa o pracę określa w szczególności rodzaj wykonywanej pracy. Inspektor pracy dokonujący czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie przepisów o czasie pracy weryfikuje zgodność organizacji czasu pracy ze szczególnymi rozwiązaniami z ustawy o czasie pracy kierowców tylko wtedy, jeżeli strony stosunku pracy wspólnie uzgodniły taki właśnie charakter zatrudnienia. Inspektor pracy nie ma przy tym uprawnień do wyręczania stron stosunku pracy w tym zakresie. Jeżeli zatem strony stosunku pracy ustalą, że pracownik będzie wykonywał pracę w charakterze magazyniera, w rzeczywistości jednak - w ocenie pracownika - charakter jego zatrudnienia bardziej mu przypomina kierowcę, ewentualne roszczenia pracownika mogą być dochodzone wyłącznie przed sądem pracy np. w drodze powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia.

Jednocześnie Departament Prawny GIP informuje, że badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, w którym powinno być wskazane m.in. stanowisko pracy, na którym pracownik jest (lub ma być) zatrudniony, oraz informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Natomiast zakres badań profilaktycznych jest ściśle związany z informacjami przekazanymi przez pracodawcę w skierowaniu. Nie ma również przeszkód prawnych, aby na podstawie informacji ze skierowania lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne poszerzył jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczył krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. Jeżeli zatem w praktyce zdarzy się, tak jak sytuacji przedstawionej w artykule DOBREJ FIRMY z 18 lipca 2008 r., że skierowanie zawiera informację o "prowadzeniu pojazdu służbowego", to lekarz przeprowadzający badanie uwzględnia tę okoliczność przy ustalaniu zakresu przeprowadzanego badania.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2008/194/3