GPP-110-4560-463/07/PE - Stanowisko Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 16 października 2007 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-110-4560-463/07/PE Stanowisko Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

W myśl § 18 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.) przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy stawkę ekwiwalentu za jeden dzień urlopu należy podzielić przez 8.

Metoda obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy została oparta na założeniu, że pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i jego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Jednak dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin (np. pracownicy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), bądź 7 godzin 35 minut - pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej.

Przyjęcie za podstawę obliczenia ekwiwalentu wynagrodzenia tych pracowników i zastosowanie do niej algorytmu obliczania ekwiwalentu dostosowanego do wynagrodzenia pracownika, którego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, prowadzi do zaniżenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, którego dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin. Aby uniknąć takiego efektu przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop dla pracowników pełnoetatowych, których dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin, należy przyjąć, że stawkę za jeden dzień ekwiwalentu dzielimy przez liczbę odpowiadającą dobowemu wymiarowi czasu pracy danego pracownika.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2007/249/3