GNP-152-4560-361/06/PE

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2006 r. Główny Inspektorat Pracy GNP-152-4560-361/06/PE

Przepisów o zasadach wyboru rady pracowników i ochrony jej członków nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, w których jest tworzony samorząd załogi. W podmiotach tych prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji przysługuje radzie pracowniczej. Ustawa zmieniła również ustawę z 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (DzU nr 24, poz. 123 z późn. zm.), uzupełniając katalog kompetencji rady pracowniczej o prawo do informacji i konsultacji. Wobec tego w przedsiębiorstwach działa już reprezentacja załogi o takich uprawnieniach, jakie przysługują radzie pracowników. Zgodnie jednak z art. 66 ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 112, poz. 981 z późn. zm.) z chwilą ustanowienia zarządu komisarycznego organy przedsiębiorstwa (w tym rada pracownicza) ulegają rozwiązaniu. W takiej sytuacji należy, naszym zdaniem, utworzyć radę pracowników, ponieważ nie działa organ samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego wypełniający obowiązki w zakresie informowania pracowników.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2007/255/3