Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 czerwca 1996 r.
Ministerstwo Finansów
GN 8/1-9/96/AK
Premie gwarancyjne.

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32) w przypadku zbycia całości lub części lokalu albo spółdzielczego prawa do lokalu przed upływem dwóch lat od dnia wypłacenia premii, osoba która otrzymała premię gwarancyjną po dniu wejścia w życie tej ustawy (tj. po dniu 1.01.1996 r.), jest obowiązana do jej zwrotu na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Literalne brzmienie omówionego przepisu ustawy w zasadzie nie wydaje się budzić wątpliwości w zakresie jego wykładni, tym niemniej należy zwrócić uwagę na fakt, iż właściciel książeczki mieszkaniowej, który składa wniosek o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej nie ma wpływu na ostateczny termin wypłaty premii gwarancyjnej przez bank. Tym samym za wszelkie skutki przewlekłego działania banku konsekwencje, w postaci pogorszenia sytuacji prawnej, w stosunku do rozwiązań obowiązujących w momencie składania wniosku ponosiłaby osoba otrzymująca premię gwarancyjną.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należałoby zatem uznać, że obowiązek zwrotu premii (w związku ze zbyciem całości lub części lokalu albo spółdzielczego prawa do lokalu) nie dotyczy tych osób, które złożyły wniosek o wypłatę premii przed dniem wejścia w życie powołanej na wstępie ustawy, zaś faktyczną wypłatę należności z tego tytułu otrzymały już po tym dniu.

Opublikowano: S.Podat. 1996/9/10