GIF-P-L-024/35/MO/15 - Zapotrzebowanie na wydanie z apteki ogólnodostępnej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 sierpnia 2015 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny GIF-P-L-024/35/MO/15 Zapotrzebowanie na wydanie z apteki ogólnodostępnej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącego interpretacji przepisu zawartego w art. 96 pkt 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Na podstawie art. 96 pkt 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne zapotrzebowanie na wydanie z apteki ogólnodostępnej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, zwane dalej "zapotrzebowaniem", powinno zawierać pisemne potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) osoby uprawnione do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności to:

1)

lekarze ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerzy ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2)

lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, starsi felczerzy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych;

3)

lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, starsi felczerzy posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu, a z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa;

4)

pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położne ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491 i 1827);

5)

pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Wymienione powyżej osoby powinny pisemnie potwierdzać zapotrzebowanie na wydanie z apteki ogólnodostępnej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Przy czym, takie pisemne potwierdzenie, do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (wykaz prac legislacyjnych Ministra Zdrowia poz. 165), może być dokonane w sposób wybrany przez osobę uprawnioną do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności.

Jedynym warunkiem przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne jest sporządzenie ww. potwierdzenia w formie pisemnej, w sposób pozwalający na przyjęcie, że osoba uprawniona do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności potwierdza konkretne zapotrzebowanie przekazane do apteki ogólnodostępnej w celu wydania z niej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Opublikowano: www.katowice.oia.pl