Fus 078-326/02

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2003 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Fus 078-326/02

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez oddziały ZUS w sprawie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby przebywające na urlopach górniczych i kolejowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie wyjaśnia:

W myśl art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z późn. zm.), pracownicy spełniający warunki, określone tymi przepisami, mają prawo odpowiednio do urlopu kolejowego i urlopu górniczego.

Osoby przebywające na urlopach kolejowych i górniczych - co wynika z art. 51-54 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji i art. 21-223 ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego - w okresie urlopu pozostają w stosunku pracy, który z chwilą nabycia prawa do emerytury ulega rozwiązaniu.

Do opłacania składek na FGŚP za zatrudnionych pracowników zobowiązani są pracodawcy w rozumieniu art. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Tym samym spośród spółek kapitałowych powstałych w następstwie komercjalizacji wyłącznie PKP SA z uwagi na brak zdolności upadłościowej, nie jest zobowiązana do uiszczania składek na Fundusz za swoich pracowników przebywających na urlopach kolejowych. Natomiast pozostałe spółki będąc pracodawcą w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych są zobowiązane do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także za swoich pracowników korzystających z urlopów kolejowych. Nie ma również podstaw prawnych do wyłączenia obowiązku opłacania składek na FGŚP za pracowników przebywających na urlopach górniczych.

Opublikowano: G.Urzędowa 2004/1/5