FP.IX.3110/5-2/06 - Czy nieruchomości po zrekultywowaniu oraz przekwalifikowaniu na użytki rolne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 lipca 2006 r. Urząd Skarbowy w Oświęcimiu FP.IX.3110/5-2/06 Czy nieruchomości po zrekultywowaniu oraz przekwalifikowaniu na użytki rolne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 - tekst jedn. z późn. zm.), art. 1a ust 1 pkt 2 i pkt 3, art. 2, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - tekst jedn. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. Sp. z o.o. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości stwierdzam, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące pytania: czy nieruchomości po zrekultywowaniu oraz przekwalifikowaniu na użytki rolne będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) jest prawidłowe w obowiązującym stanie prawnym.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2006 r. Spółka z o.o. z siedzibą w O. ul. złożyła wniosek znak: L.dz./567/OŚ/PAp/2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie sposobu opodatkowania budowli oraz gruntu po zamknięciu składowiska odpadów i przeprowadzeniu rekultywacji gruntu.

Tutejszy organ podatkowy dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Pytanie dotyczy następującego stanu faktycznego:

Sp. z o.o. obecnie eksploatuje cztery składowiska odpadów przemysłowych. W latach 2006-2008 zostaną zamknięte i zrekultywowany trzy z nich. Rekultywacja składowisk zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją określającą sposób zamknięcia składowisk zatwierdzona decyzją administracyjną wydaną przez,.. Urząd Wojewódzki w K. Po zamknięciu i przeprowadzeniu rekultywacji technicznej i biologicznej składowisk, grunty objęte składowiskami zostaną przekwalifikowane jako użytki rolne. Na zrekultywowanych składowiskach nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawca stwierdza, iż w opisanym wyżej stanie faktycznym, znajduje zastosowanie art. 2 ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Po zamknięciu i przeprowadzeniu rekultywacji technicznej i biologicznej przedmiotowe nieruchomości nie będą mogły być zajęte na prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej z uwagi na charakter działalności wykonywanej przez podatnika oraz z uwagi na przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Zgodnie z art. 18 wskazanego rozporządzenia na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres około 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne.

Dokonując oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy organ podatkowy zważył co następuje:

Stosownie do art. 2 ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym decydujące znaczenie przy opodatkowaniu gruntów mają zapisy zawarte w ewidencji gruntów. Potwierdza to także art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 tekst jedn. - z zm.) zgodnie z którym dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą między innymi do realizacji podatków. Teza ta znajduje powszechną akceptację w literaturze przedmiotu i w orzecznictwie.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku Sp. z o.o. w latach 2006-2008 zamierza zamknąć i zrekultywować trzy składowiska. Spółka przedłożyła tutejszemu organowi trzy kopie decyzji wydanych przez Wojewodę,.. zezwalających na zamknięcie trzech składowisk odpadów tj.: decyzja z dnia 14 marca 2006 r. znak sprawy:,.. decyzja z dnia 14 marca 2006 r. znak sprawy:,.. oraz decyzja z dnia 17 marca 2006 r. znak sprawy:,.. Z powyższych dokumentów wynika, iż składowisko odpadów niebezpiecznych "starego" w O. zostanie faktycznie zamknięte 30 czerwca 2006 r., natomiast termin zamknięcia pozostałych dwóch składowisk został wyznaczony na 30 kwietnia 2007 r. Po upływie powyższych terminów na podatniku spoczywa obowiązek zaprzestania przyjmowania odpadów na przedmiotowe składowiska. W wyniku przeprowadzenia przez wnioskodawcę rekultywacji technicznej i biologicznej właściwy organt. j. Starosta wyda stosowną decyzję o zakończeniu rekultywacji co stanowić będzie podstawę do przekwalifikowania nieruchomości w kierunku rolnym.

Wobec powyższego do ustalenia jakim podatkiem należy opodatkować grunty niezbędne jest określenie, jak te grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, lasy - podatkiem leśnym, a pozostałe grunty - podatkiem od nieruchomości. Od tej zasady jest jeden istotny wyjątek sprowadzający się do tego, że grunty rolne i lasy w przypadku ich zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości naliczanym według najwyższych stawek. Odnosząc powyższe reguły do sytuacji,.. w O. przedstawionej w wniosku należy stwierdzić, iż po zakończonej rekultywacji potwierdzonej decyzją Starosty przekwalifikowaniu gruntów na użytki rolne będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem rolny n zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnymi Dz. U. 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Zakończenie rekultywacji przesądza o tym, że grunty te tracą charakter bezpośrednio zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (Wyrok NSA z 20 maja 1997 r. sygn. akt I SA /Po 960/96). Przedmiotowa decyzja o zakończeniu rekultywacji w kierunku rolnym lub leśnym powinna być uwzględniona w ewidencji gruntów przez ich zakwalifikowanie do właściwej grupy użytków gruntowych.

Ponadto organ nadmienia, iż w sprawie udzielenia interpretacji co do drugiego pytania czy budowla oraz grunty pod tymi budowlami od momentu zamknięcia składowiska t. j. czerwiec 2006 nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, mimo że rekultywacja techniczna będzie trwała jeszcze 6 miesięcy, zostanie wydane odrębne postanowienie.

Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

-

dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

-

nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl