Fn.II.1/5/3110/J/6/2007 - Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować do części budynku administracyjno koszarowego po zmianie jej funkcji na pomieszczenia mieszkalne?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Cieszynie Fn.II.1/5/3110/J/6/2007 Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować do części budynku administracyjno koszarowego po zmianie jej funkcji na pomieszczenia mieszkalne?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.), art. 1a ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późn zm.) w związku z wnioskiem,.... z dnia 30 listopada 2006 r. o udzielenie interpretacji w sprawie opodatkowania części budynku administracyjno koszarowego po zmianie jego funkcji na pomieszczenia mieszkalne Burmistrz Miasta Cieszyna

postanawia

uznać stanowisko Podatnika, że część budynku koszarowego, służąca całodobowemu pobytowi funkcjonariuszy,..., dla której zgodnie z pismami z dnia 4 stycznia 2005 r. i 31 sierpnia 2005 r. zmieniono funkcję z pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne, należy traktować do podatku od nieruchomości jako część budynku mieszkalnego, podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z p. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.) stosownie do swojej właściwości burmistrz na pisemny wniosek podatników jest zobowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym. Udzielenie interpretacji następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny oraz stanowisko wnioskodawcy w sprawie

..... posiada w trwałym zarządzie nieruchomości położone na terenie miasta Cieszyna, stanowiące własność Skarbu Państwa, składające się z gruntów zabudowanych obiektami budowlanymi. W dniu 30 listopada 2006 r. podatnik zwrócił się do Burmistrza Miasta Cieszyna z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków koszarowo - administracyjnych wskazując, iż w dniach 4 stycznia 2005 r. oraz 31 sierpnia 2005 r. dokonano zmiany sposobu użytkowania części budynku koszarowo - administracyjnego Nr 1 z pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne na I piętrze oraz przystąpiono do adaptacji II piętra budynku na pomieszczenia mieszkalne i sale wykładowe. Pomieszczenia mieszkalne wyposażono w łóżka, szatki przyłóżkowe, stoliki, krzesła i szafy ubraniowe. Według podatnika przedmiotowy budynek służy całodobowemu pobytowi funkcjonariuszy, odpowiada on wymogom dla pomieszczeń mieszkalnych, posiada stosowne wyposażenie oraz niezbędne urządzenia sanitarne, a więc spełnia on warunki niezbędne do zamieszkania, co stwarza możliwość opodatkowania go wg stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnik wskazuje, że kryterium zaliczenia budynku do odpowiedniej kategorii wynika z zapisów ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji budowlanej obiektu a w razie ich braku odwołać się można do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z p. zm.). W powołanych przepisach budynki mieszkalne zdefiniowane zostały jako obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Wyżej wymienione rozporządzenie w Sekcji 1 Dziale 11 Grupie 113 Klasie 1130 jako budynki zbiorowego zamieszkania wymienia budynki mieszkalne na terenie koszar a w Sekcji 1 Dziale 12 Grupie 127 Klasie 1274 jako pozostałe budynki mieszkalne wymienia zabudowania koszarowe.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z p. zm.) obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spółkach niemających osobowości prawnej, będących posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego. Na podmiotach, o których mowa wyżej, w myśl art. 6 ust. 9 pkt 1 cytowanej ustawy ciąży obowiązek składania prawidłowo wypełnionych deklaracji podatkowych. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu -przepisów prawa budowlanego, związany. trwale z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. Przywołana ustawa ani ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p. zm.) nie zawierają definicji budynku mieszkalnego. Podstawę wymiaru podatku od nieruchomości w myśl art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. z p. zm.) stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ponieważ dla budynku położonego na działce Nr 19/1 obr. 53 przy ul. Wojska Polskiego 5 do dnia wydania niniejszego postanowienia nie utworzono kartoteki budynku, z której jednoznacznie wynikałby sposób klasyfikacji budynku dla celów podatkowych, w dniu 18 grudnia 2006 r. pismem Nr Fn.II.1/5/3110/J/99/2006 zwrócono się do podatnika o dostarczenie do akt sprawy decyzji organu budowlanego o zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno - koszarowego na budynek mieszkalny. W dniu 3 stycznia 2007 r. podatnik dołączył do akt sprawy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania z dnia 4 stycznia 2005 r. i 31 sierpnia 2005 r., w których deklaruje" chęć przystąpienia do robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjno - koszarowego Nr 1 w Cieszynie na pomieszczenia socjalno - bytowe ". Ponieważ użyte w pismach sformułowania" pomieszczenia socjalno - bytowe" nie pozwalają zdaniem organu podatkowego na jednoznaczną ocenę, czy przedmiotowy budynek lub jego część mają charakter mieszkalny, stąd pismem Nr Fn.II.1/5/3110/J/1/2007 z. dnia 9 stycznia 2007 r. wystąpiono do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie o przesłanie kopii decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania części budynku użytkowego na mieszkalny. Organ budowlany pismem Nr WB.AF 7360/11/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. poinformował organ podatkowy, iż postępowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania części budynku, wobec braku sprzeciwu Starosty Cieszyńskiego, zakończone zostało przyjęciem obu zgłoszeń i nie wymagało wydania decyzji w tej sprawie. Do niniejszego wyjaśnienia dołączono kopie opisów technicznych dotyczących zmiany sposobu użytkowania, z których wynika, że adaptacją objęto:

-

na II piętrze budynku o pow. 301,1 m2,

-

na I piętrze budynku o pow. 344,89 m2.

techniczny wskazuje, iż adaptacja dotyczy zmiany sposobu użytkowania z pomieszczeń magazynowych na " izby mieszkalne" i " pomieszczenia mieszkalne".

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.. 60 z 2005 r.) dokumenty urzędowe, sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. W świetle zebranej dokumentacji uznać należy, że pomieszczenia mieszkalne uwidocznione na opisie technicznym, komunikacja między nimi oraz przynależne im pomieszczenia sanitarne podlegają opodatkowaniu stawką podatkową określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 z p. zm.), natomiast do pozostałych części budynku należy stosować stawkę podatkową określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe do czasu jej uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl