Fn.3123-23/05 - Opłata uzdrowiskowa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 grudnia 2005 r. Urząd Miasta w Augustowie Fn.3123-23/05 Opłata uzdrowiskowa.

"Pytanie podatnika:

Czy słuszne jest stanowisko Spółki stwierdzające, że: w przypadku pobytu osób fizycznych nieprzekraczającego okresu jednej doby hotelowej (a nie doby kalendarzowej, czy też dnia), osoba przebywająca w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

(...) Przepis art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zm.) stanowi, że opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Szczegółowe zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Miasto A. określa Uchwała Nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w A. z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej. Zgodnie z dyspozycją przepisu § 1 uchwały opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Miasta A. Przepis § 2 ustala wysokość tej opłaty na kwotę 2,60 zł, natomiast § 3 określa, że powyższą opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu. Ze względu na to, że powołane wyżej przepisy nie definiują pojęcia "doby" zdaniem tut. organu stosując wykładnię celowościową przepisów, dla celów poboru opłaty uzdrowiskowej, poprzez pojęcie doby należy rozumieć "dobę hotelową". Skoro warunkiem, który rodzi obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej jest pobyt przekraczający co najmniej dobę, to momentem pozwalającym wyznaczyć jego upływ jest wpis pobytu osoby w książce meldunkowej hotelu. W związku z powyższym w przypadku pobytu osób fizycznych w celach określonych wyżej na terenie Gminy Miasto A., który nie przekracza 1 doby hotelowej, pobyt taki nie powoduje obowiązku poboru opłaty uzdrowiskowej."

Opublikowano: S.Podat. 2006/5/63