Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 marca 2007 r.
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Fn.3110-9/14/07
Czy obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży na Spółce, która zawarła z Gminą umowę użyczenia gruntów?

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w sprawie pisma z 30 października 2006 r. dot. stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uregulowanego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w sprawie obowiązku podatkowego ciążącego na Spółce z tytułu umowy użyczenia gruntów zawartej z Gminą Nakło n Notecią.

POSTANAWIA SIĘ

Uznać, iż interpretacja wnioskodawcy jest zgodna z obowiązującym prawem tj. ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844)

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2006 r. została zawarta między Gminą Nakło n. Not. a .......... Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. umowa użyczenia, w której w § 8 określono, że nieruchomości gminne zostaną przekazane biorącemu w użyczenie tj. .......... Administracji Domów Mieszkalnych w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego, posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym wiąże się określone władztwo nad rzeczą (posiadacz zależny).

W świetle zawartej umowy przekazanie miało nastąpić w terminie późniejszym tj. po zawarciu umowy użyczenia .......... ADM Sp. z o.o. w .......... nie miała władztwa nad rzeczą w momencie zawarcia umowy. W związku z powyższym przekazanie do momentu przekazania nieruchomości władztwo nad rzeczą posiada właściciel tj. Gmina. Tak więc spółka .......... ADM Sp. z o.o. stanie się podatnikiem podatku od nieruchomości dopiero z chwilą sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

POUCZENIE:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty otrzymany pisma za pośrednictwem tut. Urzędu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl