Fin 3110/16/AP/07 - Czy sieci przesyłowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 maja 2007 r. Urząd Miejski w Mieroszowie Fin 3110/16/AP/07 Czy sieci przesyłowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2007 r. (data wpływu) w sprawie stosowania przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci przesyłowych, Burmistrz Mieroszowa nie podziela stanowiska Spółki, że sieci przesyłowe nie powinny być podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2007 r. (data wpływu) Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 14 § 2 ww. ustawy Spółka zawarła jednocześnie własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że sieci przesyłowe nie są związane z obiektami budowlanymi i nie spełniają kryterium urządzenia budowlanego. Sieci przesyłowe położone są na terenie kilku gmin i co do zasady nie służą bezpośrednio do przyłączania nieruchomości. Podatnik odwołując się do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego twierdzi, iż sieci przesyłowe nie są wyszczególnione w wykazie budowli więc nie powinny być podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Rozpatrując wniosek Spółki Burmistrz Mieroszowa zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) budowla to obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Artykuł 3 pkt 3 tej ustawy zawiera przykładowy wykaz obiektów budowlanych zaliczonych do budowli, jak np.: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemnie i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W związku z powyższym zauważyć należy, iż sieci przesyłowe są częścią przedmiotów, które składają się na całość użytkową.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) określa sieć jako przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Główny Urząd Statystyczny definiuje sieć przesyłową jako przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia wody do sieci rozdzielczej wodociągowej. Ponieważ sieci przesyłowe są składową sieci wodociągowych nie należy ich traktować jako odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Sieci przesyłowe należy też rozpatrywać w kategoriach sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) przez sieci uzbrojenia terenu rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.

Reasumując powyższe zauważyć należy, że sieć przesyłowa jest częścią składową budowli - sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla. Łączna wartość elementów składających się na całość techniczno-użytkową ustalona na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym stanowi podstawę opodatkowania na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl