DSW.WSS.6340.28.2019 - Stypendia dla studentów w świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 lutego 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.WSS.6340.28.2019 Stypendia dla studentów w świetle ustawy 2.0

W odpowiedzi na pismo Pana Rektora, dotyczące interpretacji art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) przekazuję poniższe informacje.

Wskazany wyżej przepis stanowiący, że stypendia dla studentów (stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, wejdzie w życie 1 października 2019 r.

W opinii Ministerstwa, omawiany artykuł określa łączny okres (nieprzekraczający 6 lat), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego terminu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa (okresy studiowania sumują się). Świadczenia nie będą zatem przysługiwały studentowi, który na studiach pierwszego stopnia studiuje łącznie ponad 6 lat.

Należy również dodać, że stypendia i zapomoga nie przysługują także studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, który ponownie podjął studia pierwszego stopnia, oraz studentowi posiadającymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (art. 93 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Warto również wskazać, że art. 93 ust. 4 ww. ustawy wprowadził wyjątek od omawianych reguł w zakresie uprawnień do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student będzie mógł ubiegać się o to stypendium na jeszcze jednym kierunku studiów przez okres do 6 lat.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń dla studentów określa rektor w porozumieniu z samorządem studenckim w regulaminie świadczeń dla studentów, o którym mowa w art. 95 ww. ustawy.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego