DSW.WSP.5013.8.2019.MN - Regulamin wynagradzania

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 stycznia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.WSP.5013.8.2019.MN Regulamin wynagradzania

nawiązując do pisma Pana Rektora z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości ustalenia i wprowadzenia regulaminu wynagradzania przed wejściem w życie nowego statutu, przedstawiam poniższe informacje.

Zgodnie z treścią art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 i z 2019 poz. 39), do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063):

- w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

- w okresie do dnia 30 września 2020 r. - w pozostałym zakresie.

Należy wyjaśnić, iż obowiązujące w uczelni układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) nie utraciły mocy prawnej w dniu wejścia w życie nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także że są one wydawane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a zatem zmiany w zakresie przepisów o szkolnictwie wyższym nie wpływają na możliwość ich wydawania. Także statuty uczelni obowiązujące w dniu 1 października 2018 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów uchwalonych na podstawie nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. do dnia 1 października 2019 r., zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Natomiast, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego statutu, tj. nie później niż do 31 marca 2020 r., uczelnie publiczne muszą zawrzeć dostosowane do nowych regulacji zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalić regulaminy wynagradzania, zgodnie z art. 249 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tym samym należy uznać, że do składników wynagrodzenia pracowników uczelni, posiadających umowy o pracę zawarte do dnia 31 grudnia 2018, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063), z zastrzeżeniem dotyczącym minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w nowych przepisach, o ile uczelnia zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nie wydała regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy.

Natomiast, do czasu wydania nowych regulaminów wynagradzania, do stosunków pracy nawiązywanych od 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą miały przepisy - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujące w uczelni regulaminy wynagradzania, które należy we wskazanym terminie dostosować do przepisów ww. Ustawy. Zalecamy możliwie pilne wprowadzenie przez Politechnikę Gdańską regulaminu wynagradzania lub zakładowego układu zbiorowego pracy.

Jak już wspomniano wcześniej, do 31 grudnia 2018 r. nadal obowiązywało rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Natomiast, od 1 stycznia 2019 r. ww. rozporządzenie utraciło moc obowiązującą w zakresie stawek wynagrodzenia. Tym samym zaleca się niezwłoczne wprowadzenie w uczelni układu zbiorowego pracy oraz regulaminu wynagradzania. Jest to szczególnie istotne ze względu na stosunki pracy pracowników uczelni powstałe po 1 stycznia 2019 r. W przypadku braku wprowadzenia w uczelni układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania po 1 stycznia 2019 r. nie będzie podstawy do ustalania warunków zatrudnienia dla nowych umów o pracę i zmiany stawek np. przy awansie (tj. nie będzie podstawy ustalenia wysokości innych niż wynagrodzenie zasadnicze składników wynagrodzenia dla nauczycieli, a dla pracowników uczelni niebędących nauczycielami - wszystkich składników wynagrodzenia). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1838) dotyczy jedynie nauczycieli akademickich i pozwala określić jedynie stawki minimalnych wynagrodzeń tej grupy pracowników uczelni.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że stanowisko prezentowane przez Ministra lub komórki organizacyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wyłącznie oświadczeniem wiedzy w danej sprawie. Nie stanowi źródła uprawnień, czy też obowiązku, nie jest też wiążące dla uczelni i ich pracowników

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego