DSW.WNN.5013.10.2019.1.RJ - Oddziaływanie art. 15 ust. 2 ustawy 2.0 po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 stycznia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.WNN.5013.10.2019.1.RJ Oddziaływanie art. 15 ust. 2 ustawy 2.0 po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej

w odpowiedzi na pismo z dnia 27 września 2018 r. uprzejmie informujemy, że przepis art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie oddziaływał po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, która rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. Po jej przeprowadzeniu, w przypadku gdy uczelnia utraci status uczelni akademickiej (w żadnej dyscyplinie nie uzyska co najmniej kategorii naukowej B+ albo wyższej), będzie zobowiązana do zmiany profilu prowadzonych studiów na profil praktyczny.

Jeśli natomiast w wyniku ewaluacji uzyskana ocena będzie miała wartość B+ lub wyższą, uczelnia w dalszym ciągu będzie mogła prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim.

Podstawa prawna:

* art. 15 ust. 2 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

* art. 212 ust. 1, art. 268 ust. 2 - ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Odnosząc się natomiast do kwestii poruszonej w drugim punkcie przesłanej korespondencji informujemy, że do dnia 30 września 2019 r. dziekani pełnią swoje funkcje. Zgodnie z art. 265 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do 30 września 2019 r., wydawanie dyplomów ukończenia studiów odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pomimo tego, że wydziały zamiejscowe uczelni z dniem 1 października 2018 r. stały się filiami uczelni, nazwy tych jednostek pozostają niezmienione. Zmieniona została jedynie nomenklatura odnosząca się do nazw tych jednostek. O ich ostatecznych nazwach i sposobie organizacji zdecydują uczelnie w statutach, które wejdą w życie w dniu 1 października 2019 r. oraz regulaminach organizacyjnych uczelni.

Powyższe podyktowane jest zmianami ustrojowymi, jakie nastąpiły w wyniku wprowadzenia nowych regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego. Należy też wyjaśnić, że za organizację wewnętrznej struktury uczelni, w tym tworzenie jednostek organizacyjnych odpowiada rektor.

Podstawa prawna:

* ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)

* art. 9 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 34 ust. 1 pkt 5 i 11 oraz ust. 5 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

* art. 228 ust. 2 i 4, art. 235 ust. 1 - ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego