DR3/502/163/2/IDM, AHM/2008/ST-1660 - Klasyfikacja i księgowanie dotacji rozwojowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 grudnia 2008 r. Ministerstwo Finansów DR3/502/163/2/IDM, AHM/2008/ST-1660 Klasyfikacja i księgowanie dotacji rozwojowych.

W związku z pismem z dnia 15 października 2008 r. skierowanym do Dyrektora Departamentu Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów po zasięgnięciu opinii Departamentu Budżetu Państwa i Departamentu Instytucji Płatniczej uprzejmie informuje, co następuje.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje rozwojowe zarówno jako jednostki pełniące rolę instytucji zarządzających lub pośredniczących w systemie wdrażania programów operacyjnych, jak też jako beneficjenci w związku z realizowanymi przez siebie projektami. Dotacje te stanowią dochód samorządu województwa, które je otrzymało, zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

Należy zauważyć, że środki dotacji rozwojowej stanowią jeden strumień wydatków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dotacje rozwojowe otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego powinny być ujmowane w paragrafach klasyfikacji dochodów odpowiednio "200 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej" lub "620 Dotacje rozwojowe" z odpowiednią czwartą cyfrą ("8" lub "9"), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Przekazywanie dotacji rozwojowej z czwartą cyfrą paragrafu "8" następuje w przypadku finansowania programów i projektów m.in. ze środków funduszy strukturalnych, które po zrefundowaniu beneficjentowi z budżetu Unii Europejskiej są zwracane na dochody budżetu państwa. W opisie czwartej cyfry paragrafu "8" w załącznikach 3 i 4 do ww. rozporządzenia określono, iż symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów lub wydatków, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych. W tej części można je uznać za środki pochodzące z funduszy strukturalnych - po ich zrefundowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki te stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa.

Środki dotacji rozwojowej mogą być również przekazywane z czwartą cyfrą paragrafu "9" - tzn. jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych m.in. ze środków z funduszy strukturalnych. Zgodnie z opisem tej cyfry paragrafowej w załącznikach Nr 3 i 4 do ww. rozporządzenia symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów lub wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych, m.in. ze środków funduszy strukturalnych, stanowiących krajowy wkład publiczny.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, a w szczególności fakt, że dotacje rozwojowe stanowią dochód budżetu samorządu województwa - w ocenie Departamentu Rachunkowości - za zasadne należałoby przyjąć rozwiązanie ewidencyjne - w kontekście regulacji określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) - polegające na ujęciu otrzymanej dotacji rozwojowej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na koncie 133 - "Rachunek budżetu" w korespondencji z kontem 901 - "Dochody budżetu".

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl