Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2006 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
DP/423-0155/06/AK
Czy wydatki poniesione w związku z wytworzeniem systemu komputerowego należy potraktować jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie: koszty uzyskania przychodów - koszty wytworzenia oprogramowania do wspierania planów ciągłości działania (BCPS)

stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Od r. 2003 do końca r. 2004 ponoszone były koszty związane z tworzeniem nowego produktu, systemu informatycznego BCPS. Początkowo projekt obejmował prace nad systemem dla jednego klienta, następnie Spółka rozpoczęła prace nad uogólnieniem efektów w celu zaoferowania systemu innym klientom. W tym celu poniesiono koszty takich działań jak prezentacje, opisy, marketing, działania sprzedażowo-marketingowe. W 2004 r. bilansowo wydatki związane z opracowaniem owego sytemu informatycznego zostały w całości zaliczone w koszty, podatkowo zaś zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki zostały zakwalifikowane przez Spółkę jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, które podlegają amortyzacji. Przyjęto 40-miesięczny okres amortyzacji i w 2005 r. ujęto w kosztach odpis amortyzacyjny stanowiący 11/40 wartości początkowej.

Wątpliwości Podatnika budzi, czy wydatki poniesione w związku z wytworzeniem systemu komputerowego należy potraktować jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

Zdaniem Podatnika Spółka ma prawo zakwalifikowania poniesionych wydatków jako podlegających amortyzacji zakończonych prac rozwojowych.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) programy komputerowe są utworami będącymi przedmiotem prawa autorskiego.

Na podstawie art. 74 ust. 3 prawa autorskiego prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów spełnione muszą być jednocześnie trzy warunki:

*

między wydatkiem a przychodem uzyskanym lub racjonalnie spodziewanym musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy,

*

wydatek nie znalazł się w kategorii wydatków rodzajowo wyłączonych, określonych w art. 16 ustawy,

*

wydatek został prawidłowo udokumentowany.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 powołanej ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym r. podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów r. podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego r. podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w r., w którym zostały poniesione.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. wszedł w życie art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. dodany przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który stanowi, iż poniesione koszty prac rozwojowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w r. podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3.

Na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

a.

produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

b.

techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

c.

z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Z kolei na podstawie art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1)

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2)

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3)

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

4)

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5)

licencje,

6)

prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,

7)

wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Tutejszy Organ podatkowy zauważa, iż przepisy podatkowe zawierają zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto wymienione w ustawie prawa i wartości muszą spełniać określone w ustawie kryteria, dopiero wówczas można uznać je za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.

Z definicji wartości niematerialnych i prawnych wynika, że w przypadku praw majątkowych amortyzacji podlegają tylko prawa nabyte. Wytworzenie przez podatnika wartości niematerialnej i prawnej (np. napisanie programu komputerowego) z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie daje prawa do jej amortyzacji. Jedyną wartością niematerialną i prawną wytworzoną przez podatnika i podlegającą amortyzacji jest wartość prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

Przepisy prawa podatkowego nie regulują rodzaju prac zaliczanych do prac rozwojowych. Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 19 grudnia 1997 r., Nr PO3-MD-722-7386-783/97 stwierdziło, iż " (...) Prace rozwojowe dla celów amortyzacji to takie prace, które dotyczą wyłącznie nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów będących wynikiem produkcji) lub technologii wytwarzania (metody przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne)".

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w wyr. z dnia 26 lutego 2002 r., sygn. akt I S.A./Wr 1655/98 stwierdził, iż "według zasad metodycznych statystyki postępu technicznego za nowy produkt (wyrób) uznaje się wyrób spełniający nowe funkcje lub wyrób zastępujący dotychczas produkowany, oparty na nowym rozwiązaniu, natomiast za wyrób ulepszony (zmodernizowany) uważa się wyrób, który powstał przez udoskonalenie konstrukcji, modyfikację procesu technologicznego, w wyniku czego nastąpiła poprawa istotnych właściwości użytkowych. Nowe technologie to te technologie, które zostały zastosowane przez podatnika po raz pierwszy: mogą być wprowadzone w związku z produkcją nowych wyrobów lub w celu zwiększenia efektywności produkcji wyrobów dotychczas produkowanych. Przy tej kwalifikacji prac rozwojowych istotny jest zatem gospodarczy i użytkowy ich cel, mający produkcyjno - technologiczno - innowacyjny charakter".

Koszty działań składających się na wytworzenie programu komputerowego (systemu informatycznego) w ocenie tutejszego Organu podatkowego nie mogą być uznane za koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., bowiem nie dotyczą ani produktu, ani technologii wytwarzania, lecz utworu w postaci programu komputerowego, będącego przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Programy komputerowe mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli mieszczą się one w kategorii autorskich praw majątkowych lub licencji, przy czym - jak wyżej stwierdzono - amortyzacji podlegają jedynie nabyte wartości niematerialne i prawne. W przypadku więc wytworzenia programu komputerowego we własnym zakresie poniesione w związku z tym wydatki będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, nie zaś poprzez odpisy amortyzacyjne.

Reasumując w ocenie tutejszego Organu podatkowego stanowisko Podatnika, iż wydatki poniesione w związku z wytworzeniem systemu komputerowego należy potraktować jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym jest nieprawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl