DP-078-96/13892/10/AR - Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy, którzy wydają karty pojazdów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 marca 2010 r. Ministerstwo Środowiska DP-078-96/13892/10/AR Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy, którzy wydają karty pojazdów.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Środowiska licznymi pytaniami dotyczącymi zmiany przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), przedstawiam poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Z dniem 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca w szczególności ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r., o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jedną ze zmian w dotychczasowych przepisach ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zmiana art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1, które traktują o obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy. Obowiązek ten, w myśl znowelizowanych przepisów, dotyczy tylko tych wprowadzających pojazdy, którzy wydają karty pojazdów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Pozostali wprowadzający pojazdy, w związku ze zmianą art. 12 ust. 1 ustawy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie są obowiązani do zapewnienia sieci, jak również nie są uprawnieni do jej zapewnienia.

W stosunku do powyższej zmiany ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie zawiera przepisu przejściowego. Oznacza to, że wprowadzający pojazdy, którzy nie wydają karty pojazdu, tracą z dniem 12 marca 2010 r. możliwość zapewnienia sieci, a w konsekwencji możliwość składania oświadczenia o zapewnieniu sieci. Wejście w życie powyższych przepisów oddziałuje na sytuację prawną nie tylko wprowadzających pojazd, jako podmiotów, które zapewniają lub nie zapewniają sieci zbierania pojazdów, ale również na sytuację prawną nabywców pojazdów, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U, z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) są zobowiązani do przedstawiania określonych dokumentów przy rejestracji pojazdu. Biorąc pod uwagę ochronę praw podmiotów, które nabyły pojazd przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uzyskały wymagane na podstawie dotychczasowych przepisów dokumenty, należy stwierdzić, że w związku z określeniem nowych warunków w zakresie obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli wprowadzający pojazd, który nie był wydającym kartę pojazdu i mógł skorzystać z możliwości zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wydał oświadczenie o zapewnieniu sieci (bądź fakturę zawierającą takie oświadczenie) przed dniem wejścia wżycie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw to jest przed dniem 12 marca 2010 r., wówczas to oświadczenie może być uznawane jako dokument wymagany do rejestracji pojazdu - w związku z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, nawet jeśli pojazd jest rejestrowany po dniu 12 marca 2010 r.

Dodatkowo, zgodnie z art. 77 ust 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W rozumieniu tego przepisu, określony w nim obowiązek wydania karty pojazdu dotyczy również przedsiębiorców, wprowadzających nowe pojazdy samochodowe do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wewnątrz wspólnotowego nabycia. W związku z powyższym, obowiązek zapewnienia sieci dotyczy również przedsiębiorców, wydających karty pojazdów i wprowadzających nowe pojazdy samochodowe do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że możliwa jest sytuacja, w której nowy pojazd samochodowy został sprowadzony na użytek własny przez przedsiębiorcę wydającego karty pojazdu i tenże przedsiębiorca składa wniosek o zarejestrowanie pojazdu. Nie występuje wówczas przesłanka z art. 77 ust 1 ww. ustawy o wprowadzeniu pojazdu do obrotu handlowego i dla takiego pojazdu stosownie do art. 77 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od tego wprowadzający jest zobowiązany do zapewnienia sieci i możliwe jest wówczas zarejestrowanie takiego pojazdu na podstawie wydanego przez niego oświadczenia o podleganiu takiemu obowiązkowi.

Reasumując, jeżeli wprowadzający pojazd, który nie był wydającym kartę pojazdu i mógł skorzystać z możliwości zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wydał oświadczenie o zapewnieniu sieci (bądź fakturę zawierającą takie oświadczenie) przed dniem 12 marca 2010 r., wówczas to oświadczenie może być uznawane jako dokument wymagany do rejestracji pojazdu - w związku z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, nawet jeśli pojazd jest rejestrowany po tym dniu.

Opublikowano: www.mos.gov.pl