DP-024-224/07/ACh/KA - Obowiązek przekazywania przez starostów wojewodom, akt spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ministerstwo Środowiska DP-024-224/07/ACh/KA Obowiązek przekazywania przez starostów wojewodom, akt spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi.

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi wynikającego z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493), obowiązku przekazywania przez starostów wojewodom, akt spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi, Ministerstwo Środowiska uprzejmie informuje, co następuje:

Przed wejściem w życie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, problematyka rekultywacji uregulowana była przepisami (art. 102-111) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami tejże ustawy, rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polegała na przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości, natomiast rekultywacja w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu - polegała na jego przywróceniu do stanu poprzedniego.

Obecnie problematyka rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi uregulowana jest przepisami przywołanej na wstępie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

W myśl art. 6 pkt 11 lit. c ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, przez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Definicja taka jest zgodna z Dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143/56 z 30 kwietnia 2004, str. 56, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357).

Jak wynika z art. 36 pkt 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie starostowie zobowiązani są, niezwłocznie po wejściu w życie ustawy, do przekazania właściwym wojewodom akt spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną posiadaną dokumentacją.

Nie ma natomiast podstaw prawnych do przekazywania akt sprawy dotyczących rekultywacji w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu. Brak jest także podstaw do dalszego prowadzenia przez starostów spraw związanych z rekultywacją w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu, wszczętych w trybie poprzednio obowiązujących przepisów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl