DOZIK-7.611.502.2016.MJO - Postanowienie DOZIK-7.611.502.2016.MJO

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DOZIK-7.611.502.2016.MJO Postanowienie DOZIK-7.611.502.2016.MJO

Na podstawie art. 113 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z z późn. zm., dalej również "k.p.a.") w związku z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798, dalej również "uokik") Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z oczywistą omyłką pisarską w decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 października 2018 r. nr DOZIK-4/2018 uznającej postanowienia wzorców umów stosowane przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o treści:

a) "Terminy oraz czas, na który zawarto Umowę, wskazane w ust. 1 wyznaczone zostały przy przyjęciu założenia, że wypłata Kredytu następuje do dnia #max data uruchomienia kredytu#. Jeżeli termin wypłaty Kredytu przypadnie po dniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nowe terminy spłat oraz czas, na który zawarto Umowę określać będzie Harmonogram spłat Kredytu, dalej jako Harmonogram"

- w odniesieniu do umowy kredytu gotówkowego - stosowanej dla Klientów Private Bankingu mBanku - § 2 ust. 2 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy/potwierdzenia zawarcia umowy kredytu gotówkowego - stosowanych dla Klientów Orange Finanse - § 2 ust. 2 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy/potwierdzenia zawarcia umowy kredytu samochodowego online - stosowanych dla Klientów mBanku - § 5 ust. 2 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy kredytu samochodowego - stosowanej dla Klientów mBanku - § 5 ust. 2 wzorca umowy,

b) "Realna, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę oraz całkowity koszt kredytu mogą różnić się od wskazanych powyżej, z uwagi na sposób wypłaty i spłaty Kredytu, zmianę stóp procentowych, opłat i prowizji obowiązujących w okresie trwania umowy"

- w odniesieniu do umowy kredytu gotówkowego - stosowanej dla Klientów Private Bankingu mBanku - § 9 ust. 4 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy/potwierdzenia zawarcia umowy kredytu gotówkowego - stosowanych dla Klientów Orange Finanse - § 9 ust. 4 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy kredytu odnawialnego - stosowanej dla Klientów Private Bankingu mBanku - § 10 ust. 4 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy kredytu odnawialnego/potwierdzenia zawarcia umowy - stosowanych dla Klientów Orange Finanse - § 10 ust. 4 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy/potwierdzenia zawarcia umowy kredytu samochodowego online - stosowanych dla Klientów mBanku - § 13 ust. 4 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy kredytu samochodowego - stosowanej dla Klientów mBanku - § 12 ust. 4 wzorca umowy,

- w odniesieniu do umowy kredytu samochodowego - stosowanej dla Klientów mBanku (niska rata) - § 12 ust. 4 wzorca umowy,

za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), których stosowanie stanowi naruszenie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - i zakazującej ich wykorzystywania oraz nakładającej na mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie obowiązek wykonania złożonego w toku postępowania przez mBank Spółka Akcyjna zobowiązania, postanawia dokonać z urzędu sprostowania w sentencji i uzasadnieniu ww. decyzji oczywistej omyłki w ten sposób, że:

1)

w pkt II ppkt 2) lit. c) znak i. zdanie drugie zwrot w brzmieniu "określonych w pkt 3 lit. a) poniżej" zastępuje się zwrotem "określonych w pkt 3) poniżej",

2)

w pkt II ppkt 2) lit. c) znak ii. zdanie drugie zwrot w brzmieniu "określonych w pkt 3 lit. b) poniżej" zastępuje się zwrotem "określonych w pkt 4) poniżej",

3)

w pkt III ppkt 3) zwrot w brzmieniu "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. a) niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji",

4)

w pkt III ppkt 4) zwrot w brzmieniu "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b) niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji",

5)

w pkt III ppkt 5 lit. b) zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. a) niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji",

6)

w pkt III ppkt 5 lit. c) zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b) niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji",

7)

w uzasadnieniu decyzji, na stronie 19 zwrot w brzmieniu "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit.

a)

niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji", zwrot w brzmieniu "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit.

b)

niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji", zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit.

a)

niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji", zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b niniejszej decyzji" zastępuje się zwrotem "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji".

UZASADNIENIE

W sentencji i uzasadnieniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 października 2018 r. nr DOZIK-4/2018:

1)

w pkt II ppkt 2) lit. c) znak i. zdanie drugie wpisano zwrot w brzmieniu "określonych w pkt 3 lit. a poniżej" zamiast zwrotu "określonych w pkt 3 poniżej",

2)

w pkt II ppkt 2) lit. c) znak ii. zdanie drugie wpisano zwrot w brzmieniu "określonych w pkt 3 lit. b poniżej" zamiast zwrotu "określonych w pkt 4 poniżej",

3)

w pkt III ppkt 3) wpisano zwrot w brzmieniu "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. a) niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji",

4)

w pkt III ppkt 4) wpisano zwrot w brzmieniu "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b) niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji",

5)

w pkt III ppkt 5 lit. b) wpisano zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. a) niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji",

6)

w pkt III ppkt 5 lit. c) wpisano zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b) niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji",

7)

w uzasadnieniu decyzji, na stronie 19 wpisano zwrot w brzmieniu "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. a) niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "reklamacji, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji", wpisano zwrot w brzmieniu "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji", wpisano zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. a niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "liczby konsumentów, którzy do dnia złożenia sprawozdania złożyli reklamacje, o których mowa w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji", wpisano zwrot w brzmieniu "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b niniejszej decyzji" zamiast zwrotu "liczby konsumentów, na rzecz których do dnia złożenia sprawozdania mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zwrotu korzyści, o których mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej decyzji"

Powyższe zapisy stanowią oczywistą omyłkę pisarską.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. "Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach".

W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił, jak w sentencji.

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 113 § 3 k.p.a. i w zw. art. 83 i art. 81 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opublikowano: www.uokik.gov.pl