DOOŚidk-0452/3854/11/jz.JSz - Sposób doręczenia stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz podanie jej do publicznej wiadomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 stycznia 2012 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska DOOŚidk-0452/3854/11/jz.JSz Sposób doręczenia stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz podanie jej do publicznej wiadomości.

W ślad za pismem z dnia 19 listopada 2010, znak DOOŚk-0452/3854/2287/10/AKS-31, w związku z docierającymi do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygnałami o problemach interpretacyjnych dotyczących sposobu obwieszczania decyzji stronom i informowania społeczeństwa o wydanych decyzjach, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

W postępowaniach, w których liczba stron przekracza 20 ustawodawca dopuścił możliwość doręczania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronom postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dalej k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, strony postępowania mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi (tu: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm., dalej ustawa ooś), w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie organy administracji mają obowiązki związane z zawiadamianiem społeczeństwa, których nie należy utożsamiać z powiadamianiem stron postępowania.

Obowiązek powiadamiania społeczeństwa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z którym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu sanitarnego.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś, obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy dotyczy także organów właściwych do wydawania decyzji inwestycyjnych, których uzyskanie poprzedzone jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; wymienionych w art. 72 ust. 1 stawy ooś (np. pozwolenie na budowę czy zezwolenie na realizację inwestycji drogowych) i dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obowiązek powiadamiania społeczeństwa dotyczy również postępowań, w ramach których przeprowadzana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko, tj, postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś. Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego czy decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w ramach której przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią organu sanitarnego.

Nie ma przeszkód, by oba obowiązki: powiadamiania stron postępowania i powiadamiania społeczeństwa były wykonywane jednocześnie. Możliwe zatem jest łączenie w jednym obwieszczeniu doręczania decyzji stronom postępowania w trybie art. 49 k.p.a. oraz podawania informacji do publicznej wiadomości na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 72 ust. 6, czy art. 95 ust. 3 ustawy ooś - pod warunkiem, że dla każdego z trybów zostanie podana odpowiednia podstawa prawna.

Wzory obwieszczeń prezentowane są w publikacji GDOŚ pt. "Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko", autorstwa Izabeli Grudzińskiej i Joanny Zarzeckiej, która jest dostępna pod adresem http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Zmiany-w-postepowaniach-administracyjnych-w-sprawach-ocen-oddzialywania-na-srodowisko.pdf.

Pamiętać również trzeba, iż obwieszczenie powiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji nie wyczerpuje czynności, które łącznie przeprowadzić musi organ administracji, podając informację do publicznej wiadomości. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś, przez podanie informacji do publicznej wiadomości w przypadku planowanych przedsięwzięć rozumie się: udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu właściwego w sprawie; ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie (np. poprzez wyżej omawiane obwieszczenia, zawiadomienia); ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia; a w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.

Opublikowano: www.csioz.gov.pl.